kaksi nais yrittäjää

Yrityksen rahoitussuunnitelma ja rahoitusmuodot

Mikä on rahoitussuunnitelma?

Rahoitussuunnitelman avulla on mahdollista tarkastella oman yrityksen rahoituksen tilannetta, sekä antaa informaatiota myös ulkopuolisille rahoittajille. Rahoitussuunnitelmassa käydään läpi yrityksen rahoituksen tilanne ja minkälainen rahoituksen tarve yrityksellä lähitulevaisuudessa on. Läpikäytäviä asioita ovat muun muassa kuinka paljon rahoitusta tarvitaan, mihin käyttöön rahoitus kohdistuu, mitkä ovat pääväylät rahoitusta haettaessa ja minkälainen tavoite yrityksellä on oman ja vieraan pääoman suhteeksi.

Miksi yritys tarvitsee rahoitussuunnitelman?

Rahoitussuunnitelma on yritykselle erityisen ajankohtainen, sen hakiessa lisärahoitusta toimintaansa. Kyseessä saattaa olla yrityksen perustamisvaihe tai esimerkiksi mittavat koneinvestoinnit, jotka vaativat ulkopuolista rahoitusta. Rahoitussuunnitelman yksi keskeisimpiä merkityksiä on, että se antaa informaatiota yrityksen johdolle. Rahoitussuunnitelman laatiminen jo itsessään pakottaa yrittäjän tai johdon miettimään, minkälainen yrityksen rahoitustarve lähitulevaisuudessa on ja miten yhtiön rahoitus järjestetään seuraaville vuosille. Rahoitussuunnitelma on äärimmäisen tärkeässä asemassa myös ulkopuolisille rahoittajille. Erityisesti uuden yrityksen kohdalla, on hyvin laadittu rahoitussuunnitelma kriittinen ulkopuolisen rahoituksen saamiseen. Mitä huolellisemmin yrityksen rahoitussuunnitelma on laadittu, sitä paremmat mahdollisuudet yrityksellä on saada ulkopuolista rahoitusta.

Yrityksen rahoitussuunnitelman laatiminen

Yrityksen laatiessa rahoitussuunnitelmaansa, on tiettyihin keskeisiin kohtiin syytä kiinnittää erityistä huomiota. Ydinkysymys rahoitussuunnitelmassa on, että siitä on käytävä ilmi, kuinka paljon rahoitusta yritys tarvitsee. Tarvittavan rahoituksen laskeminen on haastavaa ja siihen on mahdollista käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa. Varsinkin yrityksen ollessa perustamisvaiheessa, voi tarvittavan rahoituksen laskeminen olla erityisen haastavaa. Yrityksen alkuvaiheessa yrityksellä on usein paljon kuluja aiheuttavia hankintoja, kuten liiketila, koneet, laitteet, toimistokalusteet yms, joka tekee alkuvaiheen rahoitustarpeen laskennasta entistä haastavampaa. Kun laskelma on huolella tehty ja se on realistinen, auttaa se yrityksen hakiessa ulkopuolista rahoitusta. Ammattimaisesti laadittu laskelma rahoituksesta antaa tukea myös yrittäjälle päätöksenteossa. Seuraavaksi käsittelemme rahoitussuunnitelmaan kiinteästi liittyviä liiketoimintasuunnitelmaa, tulosennustetta ja rahoitusrakennetta.

Liiketoimintasuunnitelma

Erityisesti yrityksen perustamisvaiheessa rahoitusta haettaessa, on hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma elinehto. Liiketoimintasuunnitelman ydin on, että siitä käy ilmi, kuinka yritys käytännössä toteuttaa liikeideansa. Siinä käydään kokonaisvaltaisesti läpi asiat liikeideasta ja markkinatilanteesta aina lopullisiin laskelmiin asti. Kun perustamisvaiheessa olevalle yritykselle haetaan rahoitusta, ei yrityksellä ole näyttää aikaisempia lukuja toiminnastaan, vaan rahoittajan on nojauduttava yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan. Tämän vuoksi hyvin tehdyn liiketoimintasuunnitelman merkitys ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi yrityksen perustamisvaiheessa on äärimmäisen ratkaisevassa roolissa. Koska liiketoimintasuunnitelma on yrityksen perustamisvaiheessa äärimmäisen merkittävä, on sen tekemiseen usein kannattavaa harkita mukaan ulkopuolista näkemystä. Ilmaista suunnitteluapua liiketoimintasuunnitelman tekoon tarjoaa muun muassa Suomen Uusyrityskeskus.

Tulosennuste

Jotta yrityksen on mahdollista arvioida lähitulevaisuudessa tarvittavan rahoituksen määrää, tarvitsee se ennusteen myös lähitulevaisuuden tulovirrasta. Tulosennusteen laatiminen on usein helpompaa jo useita vuosia toiminnassa olleelle yhtiölle, kuin vasta perustamisvaiheessa olevalle. Tällöin edellisten vuosien liikevaihdosta ja tuotosta saadaan selkänojaa uuden ennusteen tekemiseen. Perustamisvaiheessa olevan yrityksen tehdessä tulosennustettaan, sisältyy siihen runsaasti epävarmuutta, jolloin sen painoarvo ei ole välttämättä rahoitusneuvotteluissa yhtä paljon. Perustamisvaiheessa olevan yrityksen on silti hyödyllistä laskea tulosennuste, joka auttaa myös perustajaa hahmottelemaan, minkälainen liikevaihto ja tulos olisivat nykykapasiteetilla realistisia. Jo pitempään toiminnassa olevan yhtiön kohdalla tulosennusteet ovat huomattavasti tarkempia, jolloin ne ovat myös konkreettisempia rahoitusta haettaessa.

Rahoitusrakenne

Rahoitusrakenteesta puhuttaessa on kyse oman pääoman ja vieraan pääoman suhteesta. Kuinka suuri osuus yrityksen kokonaispääomasta on omistajien tavoitteena lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Rahoitusrakenne on aina yrityskohtaisesti mietittävä, eikä siihen ole olemassa selkeää vastausta. Tavoiteltavaan rahoitusrakenteeseen vaikuttaa merkittävästi vieraan pääoman kustannus, sekä ala, jolla yritys toimii. Pääsääntöisesti tavoitteena pidetään, että yrityksen rahoitusrakenne on sellainen, jolla keskimääräinen pääoman kustannus on alimmillaan. Tietyillä aloilla vieraan pääoman osuus rahoitusrakenteesta saattaa erota huomattavasti toisistaan. Esimerkiksi kiinteistöyhtiöt voivat ylläpitää suurta vieraan pääoman suhdetta, koska ne voivat kiinteistöomaisuuden avulla saada edullisemmin vierasta pääomaa, sekä toiminta on pääsääntöisesti vakaata.

Yrityksen rahoitusmuodot

Seuraavassa osiossa käsittelemme tarkemmin yrityksen eri mahdollisuuksia ja väyliä hankkia ulkopuolista rahoitusta toimintaansa.

Pankkilaina

Perinteisin valinta ulkopuoliselle rahoitukselle on perinteinen pankkilaina. Jotta pankki voi myöntää yritykselle lainaa, on yrityksellä tai yrittäjällä oltava olemassa olevia vakuuksia lainalle. Yrityksen ollessa alkuvaiheessa, tarkoittaa vakuus usein käytännössä yrittäjän henkilökohtaisen omaisuuden asettamista vakuudeksi. Yrityksen on myös kyettävä todistamaan, että yrityksen toiminta on kannattavaa, sekä rahoituksen kohteena oleva investointi on kannattava. Yrityksen kokonaisvaltainen lainaprosessi alusta loppuun pankin kanssa, voi viedä hyvin paljon aikaa ja resursseja sekä pankilta, että yritykseltä. Pankkilaina on hyvä vaihtoehto yrityksen pidempiaikaiseen ja suureen rahoitustarpeeseen. Kuitenkin aikaa vievä luottoprosessi selvitykseen voi johtaa siihen, että pienemmän ja nopeamman lainatarpeen iskiessä, saattaa esimerkiksi vakuuden yritysluotto osoittautua yritykselle käytännöllisemmäksi vaihtoehdoksi. Pankkien viime vuosien aikana kiristynyt sääntely on myös vaikuttanut pienempien yritysten mahdollisuuksiin saada lainaa pankeilta.

Finnvera, Business Finland ja ELY-keskus

Perustamisvaiheessa olevalle yritykselle hyväksi vaihtoehdoksi voi osoittautua Finnvera, Business Finland tai ELY-keskus. Finnvera on valtion rahoituslaitos, jonka toiminta on nimenomaan kohdistunut uusien liiketoimintamahdollisuuksien rahoittamiseen. Finnveralta on mahdollisuus hakea rahoitusta tai lainan takausta, mikäli liiketoiminnalla voidaan todistaa olevan hyvät mahdollisuudet pärjätä. Business Finlandilta on sen sijaan mahdollisuutta hakea lainaa tai avustuksia pääosin pk-yrityksille innovaatioiden kehittämiseen ja yrityksen kansainvälistymiseen. Myös paikalliset ELY-keskukset voivat myöntää harkinnanvaraisesti yritysten kehittämishankkeisiin rahoitusta. Julkisilta laitoksilta lainaa haettaessa, voi hakemusten käsittelyssä kuitenkin kestää pitkään, ennen rahoituspäätöstä.

Laskurahoitus

Laskurahoituksessa on kyse yrityksen myyntisaamisien myymisestä toiselle yritykselle. Laskurahoituksen avulla voidaan pitkiä maksuaikoja omaavia myyntisaamisia muuttaa rahaksi. Tällä tavoin yritys voi parantaa kassatilannettaan, kun myyntisaamisissa kiinni olevan pääoman määrä vähenee. Laskurahoituksen kääntöpuolena kuitenkin on, että myyntisaamisista ei myydessä saada täyttä hintaa, vaan laskujen ostaja ottaa oman korvaukseksensa palvelustaan. Yrityksen onkin oltava tarkka laskurahoituksen kuluista, sillä ne voivat suuria laskueriä myydessä olla hyvinkin merkittäviä.

Joukkorahoitus

Nykypäivänä yhdeksi yrityksen rahoituksen vaihtoehdoksi on noussut joukkorahoitus. Joukkorahoituksessa yritys tekee lainahakemuksen joukkorahoituspalveluun, jossa tuhannet eri käyttäjät pääsevät tarkastelemaan hakemusta ja halutessaan voivat sijoittaa tarjottuun yrityslainaan. Joukkorahoitusta käytetään usein rahoitusta täydentävä muotona esimerkiksi tiettyä projektia varten, mikäli pankilta saatava rahoitus ei riitä. Joukkorahoitus voi usein kuitenkin olla aikaa vievä prosessi, koska riittävän sijoittajamäärän löytyminen voi viedä aikaa sekä yrittäjän on välttämätöntä avata liiketoimintasuunnitelmansa ja taloudellinen tilanteensa julkisesti arvioitavaksi.

Vakuudeton yrityslaina

Vakuudeton yrityslaina on noussut viime vuosien aikana suosituksi vaihtoehdoksi hakea yritykselle rahoitusta. Vakuudeton yrityslaina on nimensä veroinen eli kyseessä on yrityslaina, johon ei tarvita vakuuksia. Tästä johtuen niiden hakeminen on nopeaa ja rahat ovat usein yrityksen tilillä jo saman päivän aikana hakemuksen tekemisestä. Nopeus onkin yksi vakuudettoman yrityslainan merkittävimmistä eduista. Yrityksen äkillinen rahantarve voi iskeä hyvinkin nopeasti äkillisen kassavajeen seurauksena tai tietty investointi vaatii nopeasti rahoitusta. Kassavaje voi johtua monista yrityksestä itsestään riippumattomista syistä, kuten suurasiakkaan myöhässä olevasta laskusta tai valmistuslaitteen hajoamisesta. Tällöin lainan saamisen nopeus on avainasemassa.

Vakuudeton yrityslaina on usein kalliimpaa verrattuna perinteiseen pankkilainaan, mutta sopii nopeutensa ansiosta parhaiten juuri yrityksen nopeisiin ja lyhyempiaikaisiin rahoitustarpeisiin. Tilapäinen kassakriisi voi kaataa yrityksen erittäin nopeasti, mikäli yhtiöllä ei ole nopeaa varavaihtoehtoa rahoituksen turvaamiseksi. Esimerkiksi tähän on vakuudeton yrityslaina äärimmäisen tehokas ratkaisu. Vakuudetonta yrityslainaa hakiessa myös pienyritykset ovat samalla viivalla lainanhakuprosessissa, näin ei yleensä ole, kun rahoitusta lähdetään hakemaan perinteisistä pankeista.