nettovarallisuus

Yrityksen nettovarallisuus

Mitä tarkoittaa yrityksen nettovarallisuus?

Yrityksen nettovarallisuudella tarkoitetaan lähtökohtaisesti yrityksessä olevien varojen ja velkojen erotusta. Sillä on tärkeä rooli erityisesti yrityksen omistajilleen jakaman tuloksen verotuksessa. Nettovarallisuus vaikuttaa muun muassa, millä tavoin osakeyhtiön jakamia osinkoja verotetaan ja kuinka paljon toiminimen tekemästä tuloksesta on yrittäjälle pääomatuloa, sekä esimerkiksi yrityksen mahdollisuuten hakea yritysluottoa ylättäviin kuluihin. Sen laskentaan liittyy tiettyjä poikkeuksia yritysmuodosta riippuen. Tässä artikkelissa käymme läpi, kuinka yrityksen nettovarallisuus lasketaan ja mikä merkitys sillä on yritykselle.

Miten nettovarallisuus lasketaan?

Yrityksen nettovarallisuus lasketaan vähentämällä yrityksen varoista sen velat. Erot eri yhtiömuotojen välillä tulevat kuitenkin siinä, mitä kaikkea kulloisenkin yritysmuodon kohdalla lasketaan mukaan yrityksen varoihin ja velkoihin. Sitä laskettaessa on tärkeää muistaa, että se lasketaan aina verovuotta edeltävän vuoden perusteella. Seuraavassa käsittelemme yhtiömuotokohtaisia eroja nettovarallisuuden laskennassa.

Osakeyhtiön nettovarallisuus

Osakeyhtiön varoja ovat arvostamislain mukaan yhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus-, ja rahoitusomaisuus sekä muu omaisuus, jolla on varallisuusarvoa. Yhtiön veloiksi arvostamislaki määrittelee taseen vastattaviin, vieraaseen pääomaan merkittyjä eriä. Tämän lisäksi veloiksi määritellään myös korvaus- ja vakuutusmaksuvastuut, eläkevastuut, sekä pääomalaina, mikäli se voidaan luokitella vieraaksi pääomaksi.

Rahoitusomaisuus arvostetaan hankintamenonsa mukaisesti. Mikäli kyseessä on kuitenkin saaminen, arvostetaan se silloin nimellisarvonsa mukaan. Myös sijoitusomaisuus arvostetaan hankintamenonsa mukaisesti. Sijoitusomaisuutta on omaisuus, joka on tarkoitettu sijoitukseksi, taikka sijoituksen turvaamiseksi. Vaihto-omaisuutta ovat kaikki yrityksen kulutettavaksi tai eteenpäin myytäväksi tarkoitettu materiaali ja tavara. Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenonsa mukaisesti. Käyttöomaisuuden arvoksi katsotaan omaisuuden verotuksessa poistamatta oleva arvo viimeisimmän verovuoden päättyessä. Mikäli rakennus tai kiinteistö kuuluu muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen, käytetään arvona verovuotta edeltävän vuoden vertailuarvoa, mikäli se on arvoltaan suurempi kuin poistamaton hankintameno.

Mikäli yhtiöllä on julkisesti noteerattuja arvopapereita, lasketaan niiden arvoksi 70 prosenttia osakkeiden tilinpäätöspäivän päätöskurssista. Yrityksellä on myös mahdollisuus tietyissä tilanteissa laskea pitkävaikutteisia menoja osaksi varoihin, mikäli niillä katsotaan olevan varallisuusarvoa.

Velat arvostetaan niiden nimellisarvoonsa. Yrityksen laskennallisia verovelkoja ei lasketa mukaan yhtiön velkoihin.

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön nettovarallisuus

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön nettovarallisuuden laskenta noudattaa pääosin samaa kaavaa, kuin osakeyhtiön kohdalla, kuitenkin tietyin poikkeuksin. Yrityksen varallisuuteen lasketaan mukaan ainoastaan varat, jotka kuuluvat elinkeinotoimintaan. Osakeyhtiöstä poiketen kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön varoihin lasketaan mukaan myös 30 prosenttia yrityksen viimeisen 12 kuukauden aikana maksamista ennakonpidätyksen alaisista palkoista.

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön velkoihin lasketaan vain velat, jotka kuuluvat elinkeinotoimintaan. Kaikki yhtiömiesten yksityistalouden velat jäävät siis laskennan ulkopuolelle.

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön erityispiirteenä on yhtiömieskohtainen nettovarallisuus. Yhtiösopimuksessa määritellään, kuinka varallisuus jakaantuu yhtiömiesten kesken. Siihen tehdään myös yhtiömies kohtaisia oikaisuja. Mikäli yrityksen varoihin on luettu mukaan asunto, jota yhtiömies on käyttänyt joko omassa tai perheensä käytössä, vähennetään asunnon arvo yhtiömiehen osuudesta. Vastuunalaisen yhtiömiehen osuudesta vähennetään myös yhtiöosuuden hankintavelka eli korollinen velka, joka on käytetty yhtiöosuuden hankintaan.

Toiminimen nettovarallisuus

Kuten osakeyhtiön, sekä kommandiitti- ja avoimen yhtiön kohdalla, myös toiminimen nettovarallisuus lasketaan vähentämällä yrityksen varoista sen velat. Kuitenkin myös toiminimen kohdalla on tiettyjä poikkeuksia. Kaikki yrittäjän yksityistalouden varat jäävät laskennassa varallisuuden ulkopuolelle. Siihen lasketaan mukaan ainoastaan elinkeinotoiminnan käytössä olevat varat. Yrityksen käteisvarat lasketaan mukaan, pois lukien pankkitilin pääomat.

Mikäli omaisuus on osittain yrittäjän yksityisessä käytössä ja osittain yritystoiminnan käytössä, käytetään tällöin arvioimiseen 50 prosentin sääntöä. Mikäli omaisuus on yli 50 prosenttisesti yritystoiminnan käytössä, lasketaan se kuuluvaksi yrityksen varallisuuteen. Asunto ja auto ovat yleisimpiä kohteita, jotka usein ovat yrittäjän henkilökohtaisessa ja yritystoiminnan käytössä. Mikäli esimerkiksi asunto on alle 50 prosenttisesti yritystoiminnan käytössä, sitä ei lasketa yrityksen varoihin, mutta sen kulut on mahdollista kuitenkin vähentää verotuksessa, siltä osin kuin se on yritystoiminnan käytössä.

Veloiksi lasketaan ainoastaan elinkeinotoiminnan velat. Yrittäjän henkilökohtaisia velkoja ei siis lasketa mukaan. Mikäli toiminimen velkojen määrä on suurempi kuin toiminimen varat, ei tällöin toiminimellä ole nettovarallisuutta.

Laskentaan käytetään aina toiminimen verovuotta edeltäneen vuoden perusteella. Jos kyseessä on toiminimen ensimmäinen toimintavuosi, laskentaan käytetään ensimmäistä tilikautta.

Yrityksen nettovarallisuuden vaikutukset

Yrityksen nettovarallisuus nousee erityisesti esille yrityksen jakaessa voittovarojaan omistajilleen. Se vaikuttaa siihen, minkälainen verokohtelu yrityksen jakamiin voittovaroihin kohdistuu. Käymme seuraavaksi läpi, minkälaisia vaikutuksia sillä on eri yritysmuotojen kohdalla.

Osakeyhtiö

Kun listautumaton osakeyhtiö jakaa osinkoa osakkeenomistajilleen, riippuu osinkojen verokohtelu osakkeen matemaattisesta arvosta. Osakkeen matemaattisen arvon laskentaan käytetään yrityksen nettovarallisuutta. Se jaetaan yrityksen osakkeiden kokonaismäärällä, jolloin saadaan osakkeen matemaattinen arvo.

Mikäli listaamattoman osakeyhtiön jakaman osingon määrä on omistajalleen enintään 8 % suhteessa omistamiensa osakkeiden matemaattiseen arvoon, on osingosta 25 % veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata tuloa.  Jos osakkeenomistajan saama osinko on enemmän kuin 8 % suhteessa hänen omistamien osakkeidensa matemaattiseen arvoon, on tällöin osingosta 75 % veronalaista ansiotuloa.

Yrittäjäosakkaan osakkeiden matemaattista arvoa laskettaessa, sisältyy siihen tiettyjä poikkeuksia. Laki määrittelee yrittäjäosakkaaksi osakkaan, jolla on yli 30 % yrityksen osakkeista, sekä toimii yrityksessä johtavassa asemassa. Yrittäjäosakkaaksi katsotaan myös, mikäli osakas omistaa perheensä kautta vähintään 50 % yrityksen osakkeista, vaikkei osakas itse omistaisi 30 prosenttia. Mikäli yrittäjäosakkaalla on verovuonna ollut omana tai perheensä käytössä asunto, joka kuuluu yrityksen varoihin, vähennetään asunnon arvo osakkaan osakkeiden matemaattisesta arvosta.

Mikäli osakas omistaa vähintään 10 % yrityksen osakkeista, joko suoraan tai perheensä kautta, vähennetään osakkaan osakkeiden matemaattisesta arvosta, osakkaan tai perheensä yrityksestä ottama rahalaina. Vähennettävän lainan määränä on se määrä, joka sisältyy yhtiön vuotta edeltävän verovuoden varallisuuteen, jonka perusteella osakkeen matemaattinen arvo on laskettu.

Kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön tulos verotetaan yhtiömiesten tulona, yhtiösopimuksessa määriteltyjen osuuksien mukaan. Yhtiömiehen saama tulo jaetaan verotuksessa pääomatulo-osuudeksi ja ansiotulo-osuudeksi. Pääomatulo-osuus ja ansiotulo-osuus riippuvat nettovarallisuudesta. Yhtiömiehen tulo on verotettavaa pääomatuloa, kun tulo on enintään 20 prosenttia osakkaan osuudeksi laskettavasta yhtiön varallisuudesta. Yli 20 prosentin menevä osuus tulosta on osakkaalle verotettavaa ansiotuloa.

Kuten olemme artikkelissa käyneet läpi, nettovarallisuutta kommandiittiyhtiölle ja avoimelle yhtiölle laskettaessa, jakaantuu se yhtiömiesten kesken. Osuudet määritellään yhtiösopimuksessa. Yhtiömiesten osuuksiin tehdään myös yhtiömieskohtaisia oikaisuja, joita myös olemme ylempänä jo käsitelleet.

Toiminimi

Kuten kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön kohdalla, verotetaan myös toiminimen tulos omistajiensa tulona. Yrittäjän saama tulos jaetaan pääomatulo-osuudeksi ja ansiotulo-osuudeksi, osuudet jaetaan yrityksen nettovarallisuuden perusteella. Pääsääntöisesti pääomatulon osuus tuloksesta on 20 prosenttia toiminimen nettovarallisuudesta. Yrittäjä voi kuitenkin halutessaan muuttaa pääomatulo-osuudeksi 10 prosenttia tai 0 prosenttia suhteessa yrityksen nettovarallisuuteen. Toiminimen varallisuuden laskenta ja siihen liittyvät poikkeukset olemme käsitelleet ylempänä kohdassa toiminimen nettovarallisuus.

Tilanteessa, jossa toiminimen velkojen määrä ylittää sen varojen määrän, ei toiminimellä ole silloin nettovarallisuutta. Tällöin yrittäjän saama tulo lasketaan verotuksessa kokonaan verotettavaksi ansiotuloksi.

Yrityksen nettovarallisuus, yhteenveto

Nettovarallisuus on erityisesti verotuksessa äärimmäisen tärkeässä roolissa. Kun osakeyhtiöstä, kommandiittiyhtiöstä, avoimesta yhtiöstä tai toiminimestä tulee omistajilleen tuloa, riippuu tulon verokohtelu aina paljolti nettovarallisuudesta. Sen laskenta on pääpiirteissään yksinkertaista, mutta päänvaivaa saattaa usein aiheuttaa eri yhtiömuotoja koskevat poikkeussäännöt. Olemme tässä artikkelissa käyneet yrityksen nettovarallisuuden pääpiirteissään läpi ja mitä poikkeuksia sen laskennassa eri yhtiömuotojen välillä on. Toivottavasti luettuasi artikkelimme ymmärrät paremmin, kuinka yrityksen nettovarallisuus lasketaan ja mitä vaikutuksia sillä on.

CrediNordin kautta voit hakea rahoitusta yritykselle luotettavasti !