Yrityksen luottoluokitus ja avainluvut

Luottoluokitus on arvio yrityksen maksukyvystä, mikä pitää sisällään tiedot yrityksestä sekä sen taustoista. Näiden tietojen, joita ovat esimerkiksi taloustiedot, tilinpäätökset ja mahdolliset maksuhäiriöt, perusteella lasketaan yrityksen luottoluokitus, joka arvioi mahdollisia tulevaisuuden maksuhäiriöitä tai konkurssia.

Julkinen tai ei-julkinen luokitus

Luottoluokitus voi olla joko julkinen tai ei-julkinen. Julkiset luokitukset ovat tarkoitettu suuren yleisön käyttöön, ja ne ovat yleensä automaattisia luottoluokituksia. Julkinen luokitus on tarkoitettu taustatiedoksi sijoituspäätösten tekemiseen. Tällainen luokitus on vain suuremmilla yrityksillä, kun pienempien yritysten luottokelpoisuuden arvioi kukin lainanantaja erikseen.

Ei-julkinen luottotiedotus antaa yksittäisille luotonantajille lisätietoa yrityksestä. Luottoluokitus ja sen seuranta voidaan tilata siihen erikoistuneilta yrityksiltä, mutta monilla tahoilla on omat sisäiset järjestelmänsä.

Mitkä ovat luottoluokituksen luokat?

Luottoluokitusjärjestelmiä on monia, eivätkä niiden koodit ole vertailukelpoisia keskenään. Useimmille tutuin on Bisnoden luokitusjärjestelmä. Se on Suomessa saatavilla käytännössä kaikille yrityksille.

Bisnoden luokituksen seitsemän eri luokkaa:

  • AAA on korkein luottoluokitus, jolloin yrityksen luottoriski on hyvin pieni.
  • AA on hyvä luottokelpoisuus, jolloin yrityksellä on keskimääräistä pienempi luottoriski.
  • A tarkoittaa luottokelpoista, jolloin luottoriski on normaali.
  • AN tarkoittaa, että toiminta on uutta, ja tausta ei ole negatiivinen, jolloin luottoriski on normaalia suurempi.
  • B on epätyydyttävä, jolloin luottoriski on normaalia suurempi.
  • C tarkoittaa, että luotonantoa ei puolleta ja luottoriski on tällöin huomattava.
  • Ei Rating luokitus tarkoittaa, että tiedot ovat puutteelliset tai ristiriitaiset.

A, AA tai AAA- luottoluokituksen saaneita yrityksiä pidetään yleisesti maksukykyisinä ja luotettavina.

Mitkä asiat vaikuttavat luottoluokitukseen?

Yrityksen luottoluokitukseen vaikuttavat monet asiat, joista talouden merkitys on suuri. Jotta korkeampiin luottoluokkiin päästäisiin, tulisi yrityksellä olla hyvät talouden tunnusluvut. Lisäksi vaaditaan, että yrityksen tausta olisi positiivinen, maksukäyttäytyminen hyvää, sekä toiminnalla tulisi olla riittävä volyymi. Luonnollisesti maksuhäiriöt vaikuttavat heikentävästi luokitukseen. Maksukäyttäytymisellä on myös vaikutusta, eli kuinka lähellä eräpäivää yritys keskimäärin hoitaa laskunsa.

Bisnoden luokittelussa uusi yritys saa luokittelunsa heti, kun se rekisteröidään luottoluokittajan tietokantaan. Uusi yritys saa normaalisti luokituksen AN. Mikäli mitään negatiivista ei ole, kahden vuoden päästä yritys nousee luokkaan A. Jotta yritys pääsee tietokantaan, pitää sen löytyä ennakkoperintä-, ALV- tai työnantajarekisteristä.

Yrityksen taustalla toimivat henkilöt vaikuttavat myös luottoluokitukseen. Luottoluokitukseen voi pyrkiä vaikuttamaan myös itse viemällä tilinpäätös suoraan patentti- ja rekisterihallitukselle sekä luottotietotoimistolle analysoitavaksi. Toiminimiyrittäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa tilinpäätöstietoja, mutta tämä kannattaa erityisesti silloin, jos taloudellinen tilanne on muuttunut. Olennaista on, että viranomaisilla on ajantasainen tieto.

Eri luottoluokituksia eri tarkoituksiin

Luottoluokituksia on erityyppisiä eri tarkoituksiin. Ne voidaan jakaa lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin luotonannon perustana käytettäviin luokituksiin. Niitä määritettäessä otetaan huomioon muun muassa maksuhäiriötiedot, tilinpäätöstiedot, yrityksen perustamisajankohta, omistajat ja heidän muut yrityskytköksensä. Lyhytaikaisen luotonannon perusteena käytettäviä luokituksia kutsutaan myös yrityksen luottotiedoiksi.

Pitkän ajan luottoluokituksen tekee analyytikko, joka on perehtynyt pidemmällä aikavälillä yritykseen, sen taustoihin, tulevaisuuden näkymiin sekä yleisesti toimialan tilanteeseen. Suomessa esimerkiksi pankit tekevät pitkänajan luottoluokituksia omiin tarkoituksiinsa.

Mihin luottoluokitus vaikuttaa?

Yrityksen luottoluokitusta voidaan pitää yhtenä yrityksen talouden tärkeimmistä mittareista. Luottoluokitus kertoo yrityksen taloudellisesta vakaudesta ja siitä, miten luotettava yritys on. Luottoluokitus vaikuttaa muun muassa yrityksen mahdollisuuteen saada yritysluottoa

Mitä yrityksen tunnusluvut kertovat?

Tunnusluvut lasketaan tilinpäätöstietojen perusteella, ja ne kertovat yrityksen taloudesta sekä toiminnasta. Niillä kuvataan yrityksen hetkellistä kuntoa sekä selvitetään, miten yritys menestyy tulevaisuudessa. Tunnusluvuissa oleellista on niiden suhteuttaminen aiemmin saatuun tietoon. Tunnuslukuihin liittyvät käyttötarpeet vaihtelevat ja ne voidaan laskea suoriteperusteisesti tai maksuperusteisesti.

Tunnusluvut jaotellaan yleensä kolmeen pääryhmään, jotka ovat sidoksissa keskenään. Nämä pääryhmät ovat kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Niiden lisäksi voidaan mitata myös toiminnan laajuutta sekä tehokkuutta.

Kannattavuus

Kannattavuus on yleensä yrityksen tärkein toimintaedellytys. Kun tulot ovat menoja suuremmat, liiketoiminta on kannattavaa. Hyvän kannattavuuden rakentaminen vaatii yleensä aikaa. Kannattavuuden tulkinnassa usein käytettyjä mittareita ovat myyntikate-, käyttökate- ja liikevoittoprosentti.

Vakavaraisuus

Vakavaraisuus on yritystoiminnan keskeinen edellytys. Hyvä kannattavuus ei yksin riitä pitämään yritystä pinnalla, jos rahoituspuoli ei ole kunnossa. Vaikka toiminta ei olisi tappiollista, voi kannattavuus olla heikko tai ylivelkaantuminen niin suurta, ettei sillä pystytä kattamaan yrityksen rahoituksellisia velvoitteita.

Vakavaraisuus kuvaa yrityksen oman pääoman suhdetta vieraaseen pääomaan. Sen tunnusluvut kuvaavat sitä, miten yritys menestyy pitkällä aikavälillä. Vakavarainen yritys on yleensä pitkäikäinen, ja sille riittää useimmiten matalatkin tuottoprosentit.

Yleisimpiä vakavaraisuuden tunnuslukuja ovat omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, sekä suhteellinen velkaantumisaste.

Maksuvalmius

Maksuvalmius kuvaa yrityksen kykyä selviytyä laskuistaan. Yrityksen kannattavuus ei aina tarkoita sitä, että kyseisellä yrityksellä olisi hyvä maksuvalmius. Silloin, kun yritys suoriutuu juoksevista menoistaan, sen maksuvalmius on kunnossa. Sen sijaan huono maksuvalmius voi johtaa maksuviiveisiin sekä niistä johtuviin maksuhäiriöihin.

Yleisimmät maksuvalmiuden tunnusluvut ovat Quick ratio ja Current ratio. Quick ratio kuvaa yrityksen kykyä selvitä lyhytaikaisista veloista nopeasti rahaksi muutettavalla omaisuudellaan, kun current ratio puolestaan tarkastelee mm. yrityksen maksuvalmiutta tilinpäätöshetkellä.

Liikevaihto ja tehokkuus

Toiminnan laajuutta kuvaa melko kattavasti yrityksen liikevaihto. Yrityksen asemaa voidaan arvioida, kun verrataan sen liikevaihtoa toimialansa keskiarvoon. Se on lisännyt markkinaosuuttaan, jos sen liikevaihto on kasvanut keskimääräistä nopeammin. Hyvät tehokkuutta kuvaavat tunnusluvut ilmaisevat, että pääomaa hyödynnetään tehokkaasti liiketoiminnassa.

Tunnuslukujen ja luottotietojen yhteydestä

Yleensä yrityksen kokonaisuudessaan positiivisista tunnusluvuista seuraa korkea luottoluokitus. On tärkeää huomata, että nämä kaksi tekijää, tunnusluvut ja luottotiedot, ovat melko tiukasti toisistaan riippuvia. Varsinkin luottotietojen muuttuessa se yleensä korreloi tunnusluvuissa jo aiemmin tapahtunutta muutosta samansuuntaisesti. Toisaalta pienet muutokset tunnusluvuissa näkyvät harvemmin pikaisena luottoluokituksen vaihtumisena.

Tunnuslukuja kannattaa siis tarkkailla, koska ne vaikuttavat yleensä merkittävästi luottoluokitukseen, joka muun muassa vaikutta mahdollisuuteen saada rahoitusta yritykselle nopeasti.

Lainan hakeminen helposti selitettynä

CrediNordilla haluamme että yrityksesi osaa tehdä harkitun ja perustellun päätöksen hakiessaan lainaa. Olemme tästä syystä koonneet alle aiheita josta voit lukea lisää lainan hakuprosessista sekä muista lainan hakemiseen liittyvistä aiheista.