Yrittäjyyteen liittyvät riskit ja niiden hallitseminen

Yritystoimintaan kohdistuu jatkuvasti lukuisa määrä erilaisia riskejä. Aina riskeihin ei voi itse vaikuttaa, mutta ne on hyvä tunnistaa ennakkoon, jotta niihin osataan varautua. Riskitekijöitä on niin yrityksen sisäisiä kuin ulkoisiakin. Aina nuo tekijät eivät ole yrityksen omasta toiminnasta kiinni, vaan voivat uhata esimerkiksi kokonaista toimialaa. 

Riskien ottaminen ovat väistämätön osa yritystoimintaa, eikä riskien pelon pidä antaa hallita liikaa liiketoiminnan pyörittämistä. Hyvin laadittu riskinhallintasuunnitelma on jokaisen yrittäjän paras ystävä. Se auttaa tunnistamaan yritystä uhkaavat riskitekijät jo varhaisessa vaiheessa, ja mahdollisen riskin uhatessa tiedetään, kuinka tulee toimia. Toiminnan turvaaminen myös yllättävissä tilanteissa on olennainen osa onnistunutta liiketoimintaa. Yrityslainaa ei siis kannata pelätä, mutta ei myöskään ottaa lainaa mihin ei ole varaa.

Yleisimpien riskitekijöiden kartoittamien

Liiketoimintaa uhkaavia riskejä voi syntyä niin yrityksen omasta toiminnasta johtuen, kuin ulkoisten tekijöiden aiheuttamina. Ulkoisiin tekijöihin, kuten lainsäädäntöön tai tavarantoimituskatkoihin yritys ei pysty itse juurikaan vaikuttamaan, mutta niihinkin sen on hyvä varautua. 

Jokaisen yrittäjän olisi hyvä kartoittaa ainakin seuraavat liiketoiminnan yleisimmät riskitekijät, ja miettiä kuinka ne omalla kohdallaan voitaisiin parhaiten hoitaa. Riskien ennakoiva kartoittaminen ja analysoiminen auttaa parhaiten kohtaamaan yllättävät vaikeudet.

Taloudelliset riskit

Taloudelliset riskit ovat varmasti yksi pelätyimmistä yritystoimintaan liittyvistä riskeistä. Varsinkin aloittelevien yritysten kohdalla epävarmuus liiketoiminnan onnistumisesta ja rahojen riittävyydestä saa useimmat yrittäjiksi aikovat pohtimaan yrittäjyyden kannattavuutta huolella. Konkurssin pelko ja sen myötä yrittäjälle mahdollisesti lankeava vastuu veloista saa miettimään tarkkaan, onko oma liiketoimintasuunnitelma tarpeeksi hyvä kantaakseen taloudellisesti vaikeidenkin aikojen läpi.

Yrityksellä onkin hyvä olla olemassa toimintastrategia myös niiden aikojen varalle, jolloin myynti on hiljaista ja kassavirran tyrehtyminen uhkaa. On hyvä selvittää jo ennakkoon, mistä esimerkiksi on mahdollista hakea yrityksen tarpeisiin sopivaa lainaa, kun tarvitaan rahoitusta yritykselle nopeasti ja joustavasti, jotta toiminnan jatkuvuus voidaan taata.

Tuoteriskit

Tuoteriskit kattavat yrityksen valmistamien tuotteiden elinkaaren aina valmistuksesta kauppojen hyllyille päätyneisiin tuotteisiin. Tuoteriskeihin lukeutuvat esimerkiksi tuotteiden suunnitteluvirheet, vialliset tuotteet ja usein myös kuljetusvauriot, mikäli niiden ei voida selkeästi osoittaa olevan toisen osapuolen aiheuttamia.

Tuotteisiin liittyvät riskit voivat aiheuttaa suurienkin tuote-erien takaisinvetoja pois kauppojen hyllyiltä, ja sitä kautta huomattavaa taloudellista vahinkoa yritykselle. Tuoteriskeihin voidaan mukaan lukea myös palveluyritysten riskit esimerkiksi epäonnistuneen palvelutapahtuman ja sen korvattavuuden suhteen.

Liikeriskit 

Liikeriskeihin sisältyy liiketoiminnan kannattavuuteen ja voiton tekoon liittyviä riskejä. Näitä voivat olla esimerkiksi uusien tuotteiden lanseeraaminen markkinoille ja uudet investoinnit. Nämä riskit ovat siis suorassa yhteydessä siihen, yltääkö yritys taloudellisiin tavoitteisiinsa.

Henkilöriskit

Henkilöriskeillä tarkoitetaan niin henkilöstöön kohdistuvia, kuin heidän aiheuttamiaan riskejä. Esimerkiksi työntekijöiden sairastelu, uupuminen tai irtisanoutumiset ovat asioita, joihin tulee puuttua ajoissa. Henkilöstön jaksamiseen ja työpaikan ilmapiiriin kannattaa panostaa, sillä yhdenkin avainasemassa olevan henkilön yllättävä irtisanoutuminen voi aiheuttaa yritykselle isoja ongelmia.

Lisääntynyt vuokrahenkilöstön käyttäminen ja sen aiheuttama henkilöstön suuri vaihtuvuus tuovat oman haasteensa työturvallisuuteen. Työtapaturmien välttämiseksi on jokaisen työntekijän hyvä perehdyttäminen ja kunnollinen tehtäviin kouluttaminen ensisijaisen tärkeää, olipa kyseessä sitten vain väliaikaisesti yritykselle työskentelevä keikkatyöläinen tai vakituinen työntekijä.

Omaisuus- ja vahinkoriskit 

Omaisuuriskeihin lukeutuvat kaikki yrityksen kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen kohdistuvat riskit. Tällaisia ovat esimerkiksi omaisuuden vahingoittuminen tai tuhoutuminen. Vahinkojen tyypillisiä aiheuttajia voivat olla esimerkiksi tulipalo, vesivahinko, kuljetusvahingot tai laiterikot.

Hyvin laadittu turvallisuussuunnitelma on oleellinen osa yrityksen riskienhallintaa. Esimerkiksi hyvin laaditun paloturvallisuussuunnitelman avulla voidaan parhaassa tapauksessa rajata tuhojen laajuutta huomattavasti, tai jopa säästää ihmishenkiä. Oikein mitoitetuilla ja ajantasaisilla yritysvakuutuksilla puolestaan turvataan menetetyn omaisuuden rahallinen arvo.

Asiakkuuksiin ja yhteistyökumppaneihin liittyvät riskit

Myös asiakkuuksiin ja yhteistyökumppaneihin liittyvät omat riskinsä, esimerkkinä tällaisesta on asiakashankinnan epäonnistuminen. Aina on lisäksi olemassa riski siitä, ettei asiakas tai muu yhteistyökumppani täytä omia velvoitteitaan esimerkiksi maksujen suhteen.

Sopimusriskit

Sopimusriskit liittyvät oleellisesti edelliseen kohtaan. Yleensä sopimukset laaditaan kahden yrityksen välille, ja niitä voivat olla esimerkiksi erilaiset toimitus- ja tilaussopimukset. Huonosti laadittu tai kokonaan tekemättä jätetty sopimus lisää kummankin osapuolen riskejä, ja voi tulla yritykselle kalliiksi.

Hyvin laadittu sopimus ei jätä mitään arvailujen varaan. Sopimuksen tulisi aina sisältää kaikkien osapuolten vastuut ja velvollisuudet, sekä mahdollisista sopimusrikkomuksista aiheutuvat seuraamukset. Huonosti laadittu sopimus voidaan tulkita monella tavalla, ja pahimmillaan se voi johtaa esimerkiksi viivästyskorkoihin, vahingonkorvauksiin tai muihin yrityksen taloutta heikentäviin maksuihin.

Vastuuriskit

Vastuuriskeillä tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa yritys voi joutua korvausvelvolliseksi aiheuttamastaan vahingon. Tällaisia vahinkoja voivat olla toisen osapuolen omaisuudelle aiheutetut vahingot tai vaikkapa huolimattomalla toiminnalla aiheutetut ympäristövahingot. 

Vastuuvahingot ovat usein ennakoimattomia, ja ne voivat aiheutua esimerkiksi työntekijän inhimillisen vahingon seurauksena. Vastuuvahingoilta onkin hyvä suojautua asianmukaisella vastuuvahinkovakuutuksella.

Rahoitus- ja korkoriskit

Rahoitusriskit koskevat tilanteita, jossa yrityksen maksukyky on pidempiaikaisesti alentunut, eikä sillä maksuvaikeuksiensa vuoksi ole mahdollisuuksia löytää itselleen uusia rahoituslähteitä. Myös äkilliset korkojen nousut vaikuttavat yrityksen talouteen ja niihinkin tulisi osata varautua ennakkoon.

Onneksi erilaisia rahoituslähteitä- ja vaihtoehtoja on markkinoilla tänä päivänä lukuisia. Erilaisten rahoituksen vaihtoehtojen vertailu kannattaakin keskenään, ja rahoittajiin kannattaa luoda suhteita jo niin sanottuina hyvinä aikoina. Näin varmistat, ettet vaikeuksienkaan keskellä jää rahoitukseen liittyvien ongelmien kanssa yksin.

Keskeytysriskit

Keskeytysriskit ovat erityisesti pienempien yritysten ongelma. Ne liittyvät tyypillisimmin tilanteisiin, jossa yritys ei itsestään riippumattomasta syystä pysty enää valmistamaan tuotteitaan tai tarjoamaan palveluitaan. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi ennalta arvaamattomat pidemmät katkokset tavarantoimituksessa, tai koko alaa koskeva rajoitus, kuten koronakriisin aiheuttama ravintola- ja tapahtuma-alojen sulku oli.

Yrityksen on hyvä ennakoida tällaisiakin tilanteita, ja miettiä itselleen sopivaa varajärjestelmää mahdollisen poikkeustilanteen ajaksi. Onko sen tarvitsemia komponentteja mahdollista valmistaa itse tai tilata muualta, entä voisiko oman ravintolatoiminnan muuttaa tarvittaessa lennosta takeaway -konseptiksi?

Keskeytysriskien varalle on myös saatavilla vakuutuksia, mutta niiden korvausehtoihin kannattaa tutustua erityisellä huolella ja ajatuksen kanssa ennen vakuutuksen ottamista. 

Rikosriskit

Tyypillisesti rikosriskit kohdistuvat yrityksen omaisuuteen. Sellaisia voivat olla esimerkiksi ilkivallan kohteeksi joutuminen, tai yritykseen kohdistuva varkaus tai petos. Rikosriskejä voi toki syntyä myös yrityksen sisältä käsin, työntekijän syyllistyessä kavallukseen tai vaikkapa yritystoiminnan seurauksena syntyneen ympäristörikoksen myötä.

Riskientunnistaminen ja analysoiminen

Kun kaikki yritystoimintaa uhkaavat riskitekijät on kartoitettu, tulee pohtia niiden todennäköisyyttä sekä sitä, mitä riskeille on tehtävissä. Esimerkiksi yrityslainaa ottaessa kannattaa varmistaa, että lainaehdot ovat mahdollisimman suotuisat. Jokaista kohtaa kannattaa tarkastella usealta eri kantilta, jotta kaikki mahdolliset riskit tulisivat varmasti huomioiduksi. Mitkä riskitekijät ollaan valmiita kantamaan itse, ja mitkä niistä vaativat lisätoimia, kuten esimerkiksi niiden varalle otettuja vakuutuksia?

Kun riskit ja niiden todennäköisyys on tunnistettu, voidaan miettiä, millaisilla toimenpiteillä riskejä voidaan ehkäistä tai ainakin minimoida. Toisten riskien olemassaolo voidaan yksinkertaisesti vain hyväksyä osana liiketoimintaa, kun taas toisia riskejä voidaan hajauttaa useampaan pienempää riskiin. 

Hyvä esimerkki hajauttamisesta on tehtävien jakaminen useamman avainhenkilön kesken niin, ettei yritys joudu ongelmiin, mikäli yksi sen avainhenkilöistä äkillisesti sairastuu tai irtisanoutuu työstään.

Riskienhallintasuunnitelma vaatii jatkuvaa työtä

On hyvä muistaa, että riskien kartoitus ja analysoiminen ei ole vain kertaluontoinen toimenpide, vaan sen tulisi olla jatkuva osa liiketoimintaa. Olosuhteiden jatkuva tarkkaileminen auttaa havaitsemaan yritystoiminnan uudetkin riskitekijät, ja niihin ehditään reagoimaan ajoissa.