Vakuutukset yrityksille

Yrittäminen on monen mielessä, mutta vain rohkeimmat tarttuvat tuumasta toimeen. Muistettavia ja huolehdittavia asioita on paljon. Aloittavalle yrittäjälle muistilista on hengästyttävän pitkä, mutta samalla innostava.

Yrittäjyyteen ryhtyessä on mietittävä sopivinta yritysmuotoa, rahoitusta yritykselle luotettavalla tavalla sekä mahdollisesti tarvittavia viranomaislupia ja -velvoitteita. Yrittäjyyteen sisältyy aina riski, ja siitä syystä myös omaa työttömyysturvaa on suunniteltava. Yrittäjän on huomioitava lisäksi verotus, kaikki sopimukset, tarvittavat toimitilat ja henkilöstötarpeet. Listaan täytyy lisätä vielä se tärkein, eli vakuutukset.

Vakuuttamalla viisaasti yrittäjä voi nukkua yönsä rauhassa ja keskittyä täysillä töihin. Yrityksen kannattaa aloittaessaan toimintansa hakea apua riskien kartoittamiseen ja hallintaan. Riskianalyysin päivittäminen säännöllisesti kannattaa sisällyttää toiminnan johtamiseen.

Kun vakuutukset ovat ajan tasalla, on yrityksellä oikeanlainen turva jokaisessa vaiheessa. Aloittaville yrittäjille tarjotaan usein alennuksia vakuutuksista.

Yrittäjyys on ainakin alkuun paljolti uuden opettelua. Onneksi apuja ja neuvoja saa, eikä kaikkea tarvitsekaan osata itse. Vakuutusasioiden on kuitenkin oltava heti alussa jo kunnossa. Niitä voi sitten tarpeen mukaan päivittää kulloistakin elinkaaren tilannetta vastaaviksi. Vakuutuksista on syytä ottaa selvää, jotta ne saa valittua omaan tilanteeseen sopivaksi.

Tärkeistä tärkein YEL

Yrittäjän tärkein ja lakisääteinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus YEL. Se turvaa eri elämäntilanteissa yrittäjän toimeentuloa. YEL on tärkeä, koska se vaikuttaa suoraan kertyvään eläkkeeseen, vanhempainrahoihin ja muihin Kelan maksamiin päivärahoihin. YEL-vakuutus on turvana myös sairastuessa tai yritystoiminnan keskeytyessä.

YEL-vakuutuksen hinta perustuu yrittäjän omaan arvioon työtuloista. Usein sanotaan, että tämä arvio tarkoittaa sitä vuosittaista summaa, joka voitaisiin maksaa samaa työtä tekevälle henkilölle.

Oman YEL-vakuutuksen työtulo kannattaa pitää ajan tasalla, sillä siihen perustuen lasketaan todella kaikki päivärahat sairastapauksissa, työttömyystilanteessa ja äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalle jäädessä. YEL-vakuutus on lakisääteinen, eikä sitä voi korvata vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla.

YEL-vakuutus on otettava, mikäli on 18–68- vuotias

Vakuuttaminen on pakollista 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen. Pakollisuus jatkuu sen kuukauden loppuun, kun yrittäjä täyttää 68 vuotta. Yläikäraja vakuuttamisessa nousee portaittain seuraavasti:

  • 68 vuotta vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä
  • 69 vuotta vuosina 1958–1961 syntyneillä
  • 70 vuotta vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä.

YEL on otettava, kun yrittäjätoiminta jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta

Yrittäjätoiminnan kestäessä vähintään 4 kuukautta, on otettava YEL. Yrittäjän tulee huomioida, että vaikka toiminta olisi kausiluonteista esim. vain kesäisin, mutta se jatkuu joka vuosi useamman kuukauden tauon jälkeen, on YEL-vakuutus pakollinen. Yhtäjaksoista toimintaa voi vakuuttamisen näkökulmasta olla esimerkiksi jäätelökioskin pyörittäminen vain kesäisin.

Työtulon ollessa vähintään 8 063,57 euroa vuodessa (2021)

Yrittäjä voi itse arvioida työtulonsa, mutta sen tulisi arvioitaessa vastata sellaista palkkaa, jota voitaisiin maksaa vastaavaa työtä tekevälle henkilölle. Puhutaan kohtuullisen korvauksen maksamisesta ja YEL-työtulolla tarkoitetaan yrittäjän työpanoksen rahassa mitattavaa arvoa.

Työskentely omassa yrityksessä

Pelkkä omistaminen ei vielä edellytä YEL-vakuuttamista. Mikäli työskentelee omassa yrityksessään, vaikka vain sivutoimisesti, niin YEL tulee jo pakolliseksi. Sivutoimisesti työskennellessä myös muiden edellytysten vakuuttamiseen liittyen on kuitenkin täytyttävä.

Sellaisessa tapauksessa, että yrittäjä tekee työtä myös ns. tavallisena palkansaajana jossakin toisessa yrityksessä, maksaa tämä toinen työnantaja palkasta eläkelain mukaiset työntekijämaksut.

Yrityksessä työskentelevä perheenjäsenkin tarvitsee YEL-vakuutuksen

Yrittäjän avio- ja avopuoliso sekä samassa taloudessa asuvat yrittäjän lapset ja vanhemmat ovat velvoitettuja ottamaan YEL-vakuutuksen, mikäli he työskentelevät yrityksessä. Myös yrityksessä työskentelevien yrittäjän vanhempien puolisoita ja lasten puolisoita, sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuolia velvoitetaan ottamaan YEL. Vain sisaruksia, vaikka he asuisivatkin samassa taloudessa, ei pidetä YEL:ssa perheenjäseninä.

Työntekijän eläkevakuutus TyEL

Yrittäjän palkatessa yritykseensä työntekijöitä, tulee ajankohtaiseksi pakolliset työntekijävakuutukset- ja maksut. Työntekijöille on huolehdittava lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja työntekijän eläkevakuutus TyEL. Lisäksi, mikäli toimintaa koskee työehtosopimus, velvoittaa se ottamaan työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen.

TyEL-velvoite tulee voimaan hyvin helposti: Mikäli työntekijä on 17–67-vuotias ja työtä tehdään työsuhteessa ja palkka on vähintään noin 60 euroa kuukaudessa.

TyEL-maksu on vuosittain vahvistettava prosentuaalinen osuus palkoista. TyEL-perusmaksu on vuonna 2021 24,80 %. Työnantaja huolehtii työntekijöiden eläketurvasta ja maksaa TyEL-maksut valitsemaansa eläkeyhtiöön.

Eläkevakuutusyhtiöt eivät eroa hinnoissa näissä eläkemaksuissaan, koska TyEL-maksu on kaikissa sama sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti. Se on aina myös tietty prosentti työntekijän bruttoansioista, joten sinänsä eläkevakuutusyhtiöissä ei ole eroja.

TyEL-maksu peritään aina kokonaan työnantajalta. Maksuprosentti sisältää työntekijän osuuden ja työnantaja pidättää tämän työntekijänsä palkasta. Pidätettävä prosentti määräytyy työntekijöitä koskevan eläkelain perusteella.

Työntekijä maksaa itse osan eläkevakuutuksestaan. Yrittäjän lakisääteinen tehtävä on pidättää tämä tietty osuus työntekijän palkasta ja tilittää se valitsemalleen vakuutusyhtiölle.

Työtapaturmavakuutus

Työnantajalle on pakollista ottaa lakisääteinen työtapaturmavakuutus, kun maksetut palkat ovat kalenterivuoden aikana yli 1300 euroa. Työtapaturmavakuutus on pakollinen silloinkin, vaikka yrityksellä olisi vain yksi työntekijä. Mahdollinen vapaa-ajan vakuuttaminen on jätetty yrittäjille vapaaehtoiseksi ja omaan harkintaan.

Työtapaturmavakuutuksen suuruus perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin. Työn riskit ja yrityksen toimiala määrittelevät maksun suuruuden.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Yleissitovat työehtosopimukset velvoittavat työnantajaa ottamaan ryhmähenkivakuutuksen työntekijöille. Tämä vakuutus on pakollinen ja sen maksut hoituvat työtapaturmavakuutuksen kanssa yhdessä. Tätäkin maksua määrittelevät palkkakulut, joista prosenttiosuus lasketaan.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus turvaa perheen toimeentulon puolison tai lasten huoltajan menehtyessä. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta maksetaan kuolemantapauksessa työntekijän perillisille korvaussumma. Mikäli puoliso tai lasten huoltaja menehtyy sairauteen tai tapaturmaisesti, turvataan perillisten toimeentuloa työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta.

Työttömyysvakuutusmaksu

Jokaisen työnantajan lakisääteinen velvollisuus on maksaa työttömyysvakuutusmaksuja. Työttömyysvakuutusmaksut määräytyvät työnantajan maksamien palkkojen perusteella ja maksuprosenteista säädetään laissa joka vuosi. Maksuvelvollisuus on työttömyysetuuksien rahoitusta koskevaan lakiin perustuva.

Työnantajan on tilitettävä sekä palkanmaksun yhteydessä pidätetty palkansaajan osuus, että oma osuutensa työttömyysvakuutusmaksuista Työttömyysvakuutusrahastoon.

Toimialakohtaiset pakolliset vakuutukset

Edellä mainittujen vakuutusten lisäksi on useita toimialakohtaisia vakuutuksia, jotka ovat pakollisia. Yrittäjän vakuutukset saattavat tuntua yrittäjästä pakolliselta pahalta, mutta ne ovat kuitenkin ensisijaisesti yrittäjän itsensä ja hänen perheensä turvana sairauden tai tapaturman yllättäessä.

Yrityksen ja yrittäjän vakuutusasioihin löytyy helposti asiantuntevia neuvontapalveluita. Yrityksille tehdään räätälöityjä vakuutusratkaisuja. Ne kannattaa tarkistuttaa, jotta voi rauhassa keskittyä olennaiseen, eli yritystoiminnan pyörittämiseen.

Potilasvakuutus

Potilasvakuutus on lakisääteinen ja pakollinen jokaiselle, joka harjoittaa terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa. Se tuo turvaa kaikille osapuolille; potilaille, hoitohenkilökunnalle ja terveydenhuollon palvelujen tuottajille. Potilasvakuutuksesta maksetaan korvauksia potilaalle aiheutuneita henkilövahinkoja terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä.

Potilasvakuutus on yleisimpiä toimialakohtaisia pakollisia vakuutuksia. Terveydenhoitoa tai sairaanhoitoa harjoittavan on otettava tämä vakuutus. Velvoite koskee myös mm. optikkotoimintaa, hierontaa ja fysioterapiaa. Vakuutuksen on tarkoitus korvata esimerkiksi hoitotoimenpiteen yhteydessä potilaalle aiheutuneita vahinkoja.

Potilasvakuutuksen maksu määräytyy muun muassa ammattihenkilöiden lukumäärän mukaan. Maksun suuruuteen vaikuttaa myös harjoitettavan toiminnan potilasvahinkoriskiin perustuva luokitus.

Ympäristövahinkovakuutus

Yhtiö tai yhteisö, jonka toimintaan liittyy olennaisesti ympäristövahingon vaara, tai jonka toiminta yleisesti aiheuttaa haittaa ympäristölle, on velvoitettu ottamaan ympäristövahinkovakuutuksen.

Myös sellaiset yhtiöt, joiden omistajina on kunta tai valtio, ovat vakuuttamisvelvollisia. Esimerkkejä tällaisista yhtiöistä ovat esimerkiksi osakeyhtiöpohjaiset kuntien omistamat satamat ja vesihuoltoyhtiöt.

Ympäristövahinkovakuutuksen hinta on riippuvainen ympäristöluvan alaisesta toimialakohtaisesta liikevaihdosta. Liikevaihdosta raportoidaan vuosittain Ympäristövakuutuskeskukselle.

Vakuuttamisvelvollisuus ei koske sellaista toimintaa, jonka tarkoituksena on varastoida tai käsitellä öljytuotteita tai puhdistaa pilaantunutta aluetta tai hyödyntää jätteitä.

Yritykset, joiden toiminta edellyttää ympäristö- tai kemikaalilupaa, tarvitsevat ympäristövahinkovakuutuksen. Sama vaade koskee sellaisia yrityksiä, joiden toiminnasta on mahdollista aiheutua ympäristölle yleistä haittaa, riskejä tai vahinkoa.

Ajoneuvovakuutukset

Liikennevakuutus on pakollinen kaikille ajoneuvoille, myös rekisteröimättömille. Yrityksen omistamat ajoneuvot on vakuutettava pakollisella yrityksen liikennevakuutuksella. Vakuuttaminen koskee henkilö- paketti- ja kuorma-autoja, sekä työkoneita, moottorikelkkoja, mönkijöitä ja perävaunuja. Yrityksen liikennevakuutuksen tarkoitus on korvata henkilövahinkoja ja syyttömän osapuolen vahinkoja.

Liikenteessä ei voi aina välttyä yllätyksiltä, vaikka itse olisikin kokenut ja hyvä kuljettaja. Ajoneuvovakuutusten on syytä olla kunnossa erilaisten tilanteiden turvaksi, sillä ne korvaavat liikenteessä sattuneita yrityksen ajoneuvon esine- ja henkilövahinkoja.

Vakuutusturvaa voi täydentää vapaaehtoisilla vakuutuksilla

Vapaaehtoisia yrittäjän vakuutuksia on tarjolla runsaasti. Niillä voi hakea lisäturvaa sairauden, työkyvyttömyyden tai kuolemantapauksen varalle. Kattava vakuutus mahdollistaa usein nopean pääsyn hoitoon. Moni yrittäjä haluaa vain nopeaa toipumista ja töihin paluuta.

Vapaaehtoisia vakuutuksia on tarjolla moniin tilanteisiin. Jos yritys omistaa vaikkapa ajoneuvoja, kiinteistöjä tai muuta omaisuutta, niille tarvitaan sopivaa vakuutusturvaa. Yrittäjän kannattaa suojata omaisuutta ja turvautua ulkoisia riskejä vastaan, ettei toiminta keskeytyisi ikävän yllätyksen sattuessa.

Yrittäjän vapaaehtoiset henkilövakuutukset

Yrityksen toiminnan olisi mukava tietysti jatkua, vaikka yrittäjä itse sairastuisi tai tapaturma vaikuttaisi toimintaan. Pienyrittäjiä on paljon ja usein yrittäjä on samalla yrityksensä ainoa työntekijä. Yksin yrittävän voi olla viisasta varautua yllätyksiin vapaaehtoisin vakuutuksin.

Terveyteen liittyviä vakuutuksia on paljon. Terveysturva on yrittäjän sairausvakuutus. Sen avulla yrittäjä voi varautua kustannuksiin, joita sairauksien ja tapaturmien hoito aiheuttaa. Vapaaehtoisen terveysvakuutuksen tarkoituksena on turvata nopeaa hoitoon pääsyä ja työkykyiseksi toipumista.

Yrityksen matkavakuutus on lisäturvana, jos työmatkoja Suomeen tai ulkomaille täytyy tehdä. Matkavakuutuksen tarkoituksena on korvata sekä hoitokuluja, mutta myös esimerkiksi matkan peruuntumisesta juontuvia kuluja.

Työkyvyttömyysvakuutus maksaa korvausta siinä tapauksessa, että yrittäjä jää työkyvyttömäksi sairauden tai tapaturman vuoksi. Ohimenevän työkyvyttömyyden ajalta tästä vakuutuksesta voi saada päivärahaa.

Henkivakuutus on taloudellisena turvana omaisille ja läheisille. Sen on tarkoitus auttaa pahimman sattuessa.

Yrittäjän eläkevakuutuksen avulla on tarkoitus täydentää yrittäjän lakisääteistä YEL-vakuutusta.

Hae yrityslainaa CrediNordilta!