yritys tiimi

Vahva yrityskulttuuri, sen luominen ja ylläpitäminen

Mitä yrityskulttuurilla tarkoitetaan?

Yrityskulttuurille ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, vaan se on mahdollista määritellä monin eri tavoin. Yksi tapa määritellä yrityskulttuuri on, että se kuvastaa tapaa, jolla yritys ja sen työntekijät toimivat.

Yrityskulttuuri on sitä mihin yrityksen työntekijät uskovat ja kuinka se heijastuu kaikkeen päivittäiseen tekemiseen. Yrityksellä ollessa vahva yrityskulttuuri, tarkoittaa se, että koko organisaatio johtajista työntekijöihin tietävät minkä vuoksi puhalletaan yhteen hiileen.

Miksi yrityskulttuuriin panostaminen on tärkeää?

Yrityskulttuuria voi olla vaikea hahmottaa, koska se ei ole mitään konkreettisesti kosketeltavaa tai helposti mitattavissa. Siitä huolimatta yrityskulttuurilla on kuitenkin valtava merkitys yrityksen menestymisen kannalta.

Yrityskulttuuri nimittäin vaikuttaa kaikkeen tekemiseen organisaatiossa. Se vaikuttaa millä mielellä yrityksen työntekijät tekevät työtään, kuinka he kommunikoivat toisilleen ja asiakkaille, kuinka motivoituneita he ovat, kuinka houkuttelevaksi työpaikaksi yritys koetaan ja kuinka pitkään siellä halutaan olla töissä. Nämä kaikki pohjautuvat yrityskulttuuriin ja ovat äärettömän tärkeässä asemassa yrityksen menestymisessä.

Minkälainen on vahva yrityskulttuuri?

Kun yrityksellä on vahva yrityskulttuuri, silloin koko henkilöstö tiedostaa hyvin mitä yhtiö edustaa ja kuinka toimia sen mukaisesti. Tällöin kyse ei ole johdon pöytälaatikossa olevista arvoista tai strategiakaavioista, vaan yrityksen työntekijät aidosti tietävät ja tunnistavat yrityksen kulttuurin, ja tietävät mitkä ovat ydinarvot ja tavoitteet yrityksen toiminnassa.

Vahva yrityskulttuuri näkyy jokapäiväisessä toiminnassa ja huokuu myös yrityksestä ulospäin, asiakkaille, kilpailijoille, sijoittajille ja mahdollisille tuleville osaajille. Vahva yrityskulttuuri voi perustua hyvin monille arvoille ja toimintatavoille, kyse on siitä, kuinka hyvin henkilöstö on sitoutunut yrityksen toimintaan ja kuinka tärkeäksi sen kokevat.

Kun yrityksen työntekijät ovat aidosti sitoutuneita yrityksen toimintaan, he antavat itsestään enemmän yrityksen viemiseksi kohti tavoitteita.

Vahvan yrityskulttuurin luominen ja ylläpitäminen

Vahvan yrityskulttuurin merkitys on yritysmaailmassa hyvin tiedostettu, jonka vuoksi myös organisaatiot sitä tavoittelevat. Moni yritys siten miettii keinoja vahvan yrityskulttuurin luomiseen ja ylläpitämiseen. Seuraavaksi käymmekin läpi asioita, jotka tukevat vahvan yrityskulttuurin luomisessa ja sen ylläpitämisessä.

Viestintä

Yksi tärkeistä peruspilareista yrityskulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä on viestintä. Viestintä voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Ulkoisella viestinnällä tarkoitetaan viestintää, joka suuntautuu yrityksestä ulospäin. Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan sen sijaan yrityksen sisällä tapahtuvaa tiedottamista ja vuorovaikutusta työntekijöiden ja johdon välillä, sekä myöskin työntekijöiden keskinäistä kommunikaatiota.

Viestintä on yleensä aina vuorovaikutuksellista, lukuun ottamatta tiedottamista. Nykypäivänä viestintä on kehittynyt nimenomaan osallistavaksi ja läpinäkyväksi dialogiksi. Yritykset kuitenkin panostavat usein enemmän ulkoiseen viestintään ja saattavat usein laiminlyödä yrityksen sisäistä viestintää.

Toki ulkoisella viestinnällä on merkittävä rooli yrityskulttuuriin, luomalla yrityksestä kuvaa mahdollisille uusille yritykseen hakeville osaajille. Yrityksen nykyisten yöntekijöiden on kuitenkin äärimmäisen tärkeää tietää ja ymmärtää suunta, johon yritys on menossa, jotta he voivat toimia sen mukaisesti, tähän avaimena toimii sisäinen viestintä.

Toimiva sisäinen viestintä tarvitsee toimivat viestintäkanavat ja työntekijöille täytyy luoda viestinnällisesti avoin ympäristö, jossa he uskaltavat tuoda myös omia näkökulmia esille. Tällä tavoin syntyy aitoa ja kehittävää vuoropuhelua organisaation sisällä.

Viestintä toimii yrityskulttuuria vahvistavana tuomalla toimivan viestinnän kautta yrityksen arvoja esille ja aidon vuoropuhelun kautta sitoo koko yhtiön työntekijöitä paremmin yhteisten toimintatapojen ja tavoitteiden toteuttamiseen.

Rekrytointi

Rekrytointi on suuressa roolissa vahvan yrityskulttuurin luomisessa ja ylläpitämisessä. Rekrytoidessa uusia ihmisiä yritykseen on tärkeää, että uuden työntekijän arvot ja toimintatavat vastaavat ainakin pääosin myös yrityksen kulttuuria.

Uuden työntekijän ei tarvitse jakaa kaikkia arvoja ja toimintatapoja kuin yritys, usein yrityskulttuurille saattaa olla jopa eduksi, mikäli työntekijä tuo hieman eriäviä toimintatapoja, koska uusien näkökulmien avulla yrityksen kulttuuri voi kehittyä eteenpäin.

Mutta mikäli työntekijän arvot ja toimintatavat ovat kaukana yrityksen omista, saattaa siitä helposti syntyä konflikteja, heikentäen yrityksen yhtenäistä kulttuuria. Tästä syystä yrityskulttuurin huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää rekrytoinnissa.

Kuten aiemmin todettua, ulkoisella viestinnällä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaisia ihmisiä yritykseen hakeutuu töihin. Kun yrityksellä on vahva yrityskulttuuri ja yritys o nnistuu sen myös ulkopuolelle viestittämään, hakeutuu yritykseen todennäköisemmin sen kulttuurin kanssa saman henkisiä ihmisiä, joka tukee rekrytointia.

Työntekijän sopiminen yrityksen kulttuuriin on kasvattanut nykyaikana merkitystään. Kun työntekijä viihtyy työympäristössään ja jakaa muiden työntekijöiden kanssa samoja arvoja, on todennäköistä, että työntekijä on myös yritykselle tuottoisa, motivoitunut ja pitkäaikainen työntekijä. Mikäli rekrytoinnissa onnistutaan löytämään näitä työntekijöitä, se vahvistaa ja ylläpitää yrityksen vahvaa yrityskulttuuria.

CrediNordin kautta on mahdollista hakea yritysluottoa rekrytointia varten!

Arvojen määritteleminen ja toteuttaminen

Yrityksen arvot ovat vahvasti sidoksissa yrityskulttuuriin. Voidaan jopa sanoa, että arvot ovat yrityskulttuurin perusta, sillä juuri arvot ohjaavat paljon, mihin suuntaan yrityksen kulttuuri kehittyy. Parhaimmillaan yrityksen arvot ovat hyvin määritelty ja yrityksen koko henkilöstö on ne omaksunut ja toteuttavat niitä jokapäiväisessä tekemisessään.

Kuitenkin yrityksen arvojen määritteleminen voi osoittautua yritykselle haasteelliseksi. Yritys voi mennä arvojen määrittämisessä varmaa ja helppoa reittiä ja valita arvoikseen esimerkiksi asiakaslähtöisyyden ja luotettavuuden, mutta näillä kaikkien käyttämillä arvoilla on vaikea erottautua markkinoilla kilpailijoistaan.

Aidosti muista erottuvien ja toimivien arvojen määrittäminen yritykselle onkin usein vaativa tilanne, johon saatetaan tarvita yrityksen ulkopuolista apua.

Mikäli yritys haluaa, että arvoilla on aitoa merkitystä työntekijöille, on heidät hyvä ottaa mukaan arvojen kehittämiseen. Tällöin arvoista ei synny vain sanoja yrityksen raportteihin, vaan aidosti työntekijöiden tiedostamia asioita.

Arvoja on myös ajateltava nimenomaan yhtiön sisäisiksi, eikä niin paljon ulkoisiksi. Tärkeintä ei ole se, kuinka isolla ne lukevat yhtiön verkkosivuilla, vaan tärkeintä on, että arvot huokuvat työntekijöiden jokapäiväisestä tekemisestä ja päätöksistään.

Yrityksen arvot ovat avainasemassa vahvan yrityskulttuurin luomisessa, mutta ainoastaan silloin kun ne ovat aidosti osana työntekijöiden päivittäistä tekemistä.

Johtaminen

Johdolla on olennainen rooli vahvan yrityskulttuurin ylläpitämisessä. Mikäli yrityksen johtohenkilöt eivät toimi toivotun yrityskulttuurin mukaisesti, ei voida myöskään olettaa, että yrityksen työntekijät toimisivat niin.

Johto pystyy myös valtavasti vaikuttamaan siihen, kuinka työntekijät kokevat yrityskulttuurin. Johdon on mahdollista vahvistaa yrityskulttuuria antamalla työntekijöille vastuuta ja luottamalla heidän tekemiseensä. Tällä työntekijöille annetaan paremmat mahdollisuuden kokea aidosti vaikuttavansa yhtiön menestymiseen.

Johdon ja työntekijöiden välillä on myös oltava aitoa vuoropuhelua ja työntekijöillä on oltava avoin ilmapiiri kertoa työssään kohtaamista ongelmista yritystä koskien.

Johdon toiminta vaikuttaa päivittäin siihen, mihin yrityskulttuuri kehittyy. Johto voi vahvistaa yrityskulttuuria esimerkiksi palkitsemalla työntekijöitä, jotka aidosti toimivat yrityksen hyväksi ja yrityskulttuuria vahvistavasti.

Työympäristö

Parhaimmillaan myös yrityksen työympäristö toimii vahvasti yrityskulttuuria tukevana tekijänä, sekä pahimmillaan päinvastoin. Yritysten toimitiloja suunnitellaankin nykypäivänä yhä vahvemmin yrityksen kulttuuriin ja strategiaan sopivaksi.

Toisessa yrityksessä työ saattaa perustua paljolti pienempien tiimien keskinäiseen vuorovaikutukseen, kun taas toisessa yrityksessä työntekijät arvostavat enemmän itsenäistä työntekoa, tällöin toimitilojen on oltava myös sen mukaisia, jotta työntekijöille tarjotaan parhaat mahdolliset olosuhteet harjoittaa tehokkaasti työtään.

Toimitilan tyyli usein myös henkii yrityksen kulttuuria ja sillä voidaankin vahvasti viestiä kulttuurista, sekä ulkoisille sidosryhmille, kuin myös yrityksen työntekijöille.

Toimitilan mielekkyyteen voidaan vaikuttaa lukuisilla asioilla kuten väreillä, valaistuksella, lämpötilalla ja ilmanvaihdolla. Työntekijän keskittyminen kärsii, mikäli esimerkiksi toimitilan ilmanvaihto on heikko tai toimistossa on jatkuvasti liian kuuma taikka kylmä.

Mikäli työntekijät kokevat yrityksen työtilat mielekkäiksi, todennäköisesti he myös viihtyvät toimistolla, pystyvät hoitamaan työtään paremmin ja antamaan parastaan yritykselle.

Vahva yrityskulttuuri kilpailuetuna

Parhaimmillaan vahvasta yrityskulttuurista voi muodostua yrityksen yksi sen kilpailueduista. Vahva yrityskulttuuri huokuu myös yrityksestä ulospäin eri sidosryhmille. Työntekijät puhaltavat vahvasti yhteen hiileen, joka näkyy kaikessa tekemisessä. T

ämä arkipäiväinen tekeminen näkyy lopulta myös yrityksen tuloksentekokyvyssä. Vahva yrityskulttuuri vetää yritykseen myös alan huippuosaajia. Yrityskulttuuria on myös äärimmäisen vaikea kilpailijoiden kopioida, josta johtuen vahvasta yrityskulttuurista voi muodostua yritykselle parhaimmillaan jopa avain menestykseen.

Yrityksen kasvu ja kulttuuri

Vahvan yrityskulttuurin merkitys korostuu erityisesti yrityksen ollessa voimakkaassa kasvussa. Yritys on tällöin jatkuvassa muutoksessa ja yrityksen työntekijät usein kovan paineen ja stressin alla. Samaan aikaan yritykseen saapuu usein kovaan tahtiin myös uusia työntekijöitä.

Tämä kaikki voi aiheuttaa yrityksen ilmapiirille ja työkulttuurille voimakastakin haittaa. Vahvan yrityskulttuurin avulla näitä ongelmia on kuitenkin mahdollista tehokkaasti ehkäistä. Johdon on kuitenkin muistettava, että vahvan yrityskulttuurin ylläpitämiseen on jatkuvasti panostettava, erityisesti yrityksen kasvaessa.

Yhteenveto

Yrityskulttuuria voi olla haastava määritellä ja mitata, mutta sen merkitys yrityksen menestymiselle on kiistaton.

Olemme tässä artikkelissa käyneet läpi vahvaa yrityskulttuuria, sen merkitystä ja kuinka sitä on mahdollista luoda ja ylläpitää.

Vahvan yrityskulttuurin rakentaminen on vaativa prosessi, joka ottaa aikaa. Siitä huolimatta se on yritykselle kuitenkin elintärkeää. Toivomme, että artikkelimme antaa lisää ajatuksia vahvan yrityskulttuurin merkityksestä ja sen luomisesta.

CrediNord tarjoaa rahoitusta yritykselle nopeasti ja joustavasti!