Tietosuoja

CrediNord Oy:n Asiakasrekisterin Tietosuojaseloste

6/2020 alkaen

Rekisterinpitäjä

CrediNord Oy
Y-tunnus: 2994963-1
Haapaniemenkatu 7-9B, 12. krs
00530 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriasioissa

asiakaspalvelu@credinord.com
Asiakasrekisterivastaava
Haapaniemenkatu 7-9B, 12. krs
00530 Helsinki
Puhelin: 09 424 531 57

Rekisterin nimi

CrediNord Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri (”CrediNord Oy:n asiakasrekisteri”)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään CrediNord Oy:n toimesta ja sen hallinnoimissa verkkopalveluissa lainapäätösten valmisteluun ja tekemiseen, asiakkaiden tunnistamiseen, laskutukseen ja perintään sekä luotonvalvontaan. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.

Äänitämme puhelut asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi sekä mahdollisten reklamaatioiden tai vaateiden tallentamiseksi.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointiin ja markkinatutkimuksiin luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Luottopäätösten yhteydessä ja luotonvalvonnassa CrediNord Oy voi luovuttaa henkilötietoja luottotietotoiminnan harjoittajalle, joka on tehnyt luottotietolain 38 §:n mukaisen ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle.

CrediNord Oy käyttää henkilötietoja myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi sekä pakote- ja sanktiolistavertailuihin niistä annetun pakottavan lainsäädännön perusteella.

Rekisterin tietosisältö

CrediNord Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja: Asiakkaan perustiedot ja yksilöivät tunnisteet:

 • nimi
 • henkilötunnus ja sukupuoli
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • pankkiyhteystiedot
 • tulo- ja menotiedot
 • muut asiakkaan antamat tiedot

Asiakkuuteen ja asiakkuuden hakemiseen liittyvät tiedot:

 • asiakkuuden alkamisajankohta
 • tiedot haetuista ja myönnetyistä luotoista ja luottopäätöksistä
 • luoton myöntämistä varten saadut tiedot luottokelpoisuudesta luottotietotoiminnan harjoittajalta
 • tiedot asiakkaalle lähetetyistä ilmoituksista
 • IP-osoite, josta asiakas on ottanut yhteyttä palveluun
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
 • rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot)
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
 • riskienhallinta ja statistiikka
 • Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämiä tietoja
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot
 • petos ym. rikollisen toiminnan valvonta ja tarvittaessa viranomaisilmoitusten tekeminen

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, CrediNord Oy:n tarkistamat tiedot (esim. Asiakastieto Oy, Väestörekisterikeskus, Nordic Api Gateway A/S, yksityishenkilöiden nimi- ja osoitetietoja välittävät yritykset) ja palvelun ylläpidon yhteydessä muutetut tiedot.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Pyrimme säilyttämään kaikki henkilötiedot EU/EFTA –alueella. Voi kuitenkin olla, että yksittäisen toimittajan tai alihankkijan puolesta henkilötietoja hallinnoidaan myös kolmannessa maassa ja edellyttäen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista riittävää suojatasoa.Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta:

 • viranomaisia lakisääteisissä tapauksissa
 • rekisterinpitäjän laskutuksesta ja perinnästä vastaavaa yritystä
 • kohdassa kuvattuja markkinointitarkoituksia

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot muutoin kuin mahdollisesti tässä selosteessa erikseen kuvatuissa tilanteissa.

Rekisteri sijaitsee suojatussa ja valvotussa laitetilassa. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin ja pääsy rekisteriin on teknisesti ja fyysisesti suojattu.

Markkinointi

Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain sallimia tietoja CrediNord Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole erikseen kieltänyt tietojen luovuttamista. CrediNord Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Haapaniemenkatu 7-9B, 12. krs, 00530 Helsinki.

Tiedon korjaaminen

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan ilmoittamalla tästä kirjallisesti osoitteeseen asiakaspalvelu@credinord.com

CrediNord Oy huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja väestötietojärjestelmästä. Väestötietojärjestelmään tehdyt muutokset, kuten osoitteenmuutos, päivittyvät CrediNord Oy:n asiakasrekisteriin viralliseksi osoitteeksi automaattisesti.

Tiedon poistaminen

Varsinaisen asiakassuhteen päättymisen jälkeen CrediNord Oy:n on säilytettävä asiakastietoja lain salliman ajanjakson ajan johtuen esimerkiksi kirjanpitolainsäädännöstä ja riskienhallinnallisista syistä. Tyypillisesti tietoja säilytetään 10 vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on sääntelyn mukaan oikeus kieltää CrediNord Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@credinord.com tai kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Haapaniemenkatu 7-9B, 12. krs, 00530 Helsinki. Rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle tai pyytää tältä ohjeistusta henkilötietojensa käsittelyyn liittyvissä asioissa; Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki. Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi. Puhelinvaihde: 029 566 6700

Evästeet

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää asiakkaan koneelle. Evästeiden avulla hallitaan palvelutapahtumaa. CrediNord Oy käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten.

CrediNord Oy saattaa käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että yhteistyökumppani tukee CrediNord Oy:tä esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan CrediNord Oy:n palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, CrediNord Oy:n palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.