kassaflode

Vad är kassaflöde?

Genom att följa företagets kassaflöde kan du få en bättre förståelse för verksamhetens in- och utbetalningar. På så sätt kan du enklare urskilja avvikelser i budgeten och införa åtstramningar när kassaflödet är negativt eller planera för expansion om ekonomin tillåter.

I denna artikel får du lära dig mer om vad kassaflöde är och hur det fungerar. Vi ger dig även några hjälpsamma tips på hur du snabbt kan förbättra kassaflödet och stärka ekonomin, oavsett om du driver ett mindre eller större företag.

article infograph 01

Så fungerar kassaflöde

Kassaflödet – även kallat likviditet – visar hur företagets likvida medel rör sig in och ut ur verksamheten under en viss period. Det visar dels det kapital som kommer in i företaget genom kundfakturor eller andra inkomstkällor (inbetalningar), men även företagets leverantörsskulder och andra utgiftsposter (utbetalningar).

Kort sagt tyder ett positivt kassaflöde på finansiell styrka medan ett negativt kassaflöde kan orsaka ekonomiska belastningar.

För att ta reda på hur ett företag mår rent ekonomiskt kan det vara en bättre idé att granska verksamhetens kassaflöde snarare än dess vinst. Anledningen till detta är eftersom företagets resultat går att manipulera, dock på ett helt lagligt sätt förstås.

Genom att göra justeringar för avskrivningar eller avsätta medel i en reservfond kan företaget öka respektive minska sin vinst. Detta är emellertid inte möjligt när det gäller kassaflödet, vilket innebär att det ger en mer korrekt överblick av företagets ekonomiska förutsättningar.

Olika typer av kassaflöden

Det finns generellt sett fyra olika typer av kassaflöden som avser olika delar av verksamheten.

  • Löpande verksamhet. Detta är det huvudsakliga kassaflödet som berör den dagliga verksamheten. Här ingår alla poster från resultaträkningen som är in- och utbetalningar, utan justeringar för avskrivningar och bokslutsdispositioner.
  • Investeringar. Denna typ av likviditet omfattar bland annat företagets tillgångar i form av maskiner, byggnader samt avskrivningar.
  • Finansiering. I kassaflöde från finansieringsverksamheten ingår poster så som amortering av lån (med löptid längre än ett år), avsättningar och utdelningar.
  • Fritt kassaflöde. Summan av de tre delar ovan bildar ett så kallat fritt kassaflöde. Det fria kassaflödet är det belopp som återstår till aktieutdelning, likvida medel eller investeringar.

För att beräkna hur stor andel av bolagets omsättning som hamnar i kassan kan du använda följande formel:

            Fritt kassaflöde marginal = Fritt kassaflöde / omsättning

Kassaflödesanalys

Alla verksamheter har ett gemensamt mål – att upprätthålla ett positivt kassaflöde för att få bättre marginaler och förutsättningar att utvecklas och expandera. Ett positivt kassaflöde stärker företagets anseende på marknaden och visar investerare samt långivare att verksamheten är lönsam och stabil.

För att följa och styra ditt kassaflöde behöver du göra en kassaflödesanalys efter varje period. En kassaflödesanalys visar företagets ekonomiska hälsa och tillåter dig att undersöka och styra de komponenter som påverkar verksamhetens likviditet. På så sätt blir det enklare att identifiera kassaflödesproblem i god tid, men också att hitta passande åtgärder till förbättring.

Ett snabbt och enkelt sätt för att göra en kassaflödesanalys är att jämföra summan av de obetalda inköpen mot summan av den totala försäljningen i slutet av varje period. Är summan som du måste betala större än den du fått in riskerar du att drabbas av likviditetsproblem.

Ett krav för vissa företag

Att göra en kassaflödesanalys är frivilligt, men alla företagare kan ha nytta av underlaget. Detta gäller framför allt mindre företag och verksamheter som genomför en snabb expansion.

För dessa företag gäller det nämligen att prioritera rätt redan från början, då behovet av inventarier, arbetskraft och utrustning är störst under uppstartsfasen. Inkomsterna kan däremot dröja tills omsättningen tagit fart.

Enligt årsredovisningslagen är vissa företag emellertid skyldiga att ta med kassaflödesanalys i sina årsredovisningar. Detta gäller företag med:

  • En omsättning på över 80 miljoner kronor
  • Fler än 50 anställda
  • Mer än 40 miljoner i tillgångar

Så undviker du problem med kassaflödet

Som företagare är du beroende av andra aktörer på olika sätt, exempelvis kunder, leverantörer, investerare och medarbetare. Varje problem som uppstår i dessa samarbeten kan orsaka en kassaflödeskris för dig och ditt företag som i värsta fall kan hämma tillväxten.

En studie gjord av U.S Bank visar att brist på kassaflöde faktiskt den huvudsakliga orsaken (82%) till varför mindre företag går i konkurs. På plats två hittar vi brist på startkapital (79%). Det finns med andra ord all anledning att hålla god uppsikt över företagets in- och utbetalningar.

Det finns emellertid en del saker du kan göra för att stärka likviditeten i företaget och undvika kassaflödesproblem. Nedan delar vi med oss av fyra goda råd.

1. Fakturera snabbt och ange tydliga villkor

Ju tidigare du skickar en faktura, desto snabbare kommer du att få betalt. Mycket hänger även på hur tydliga dina betalningsvillkor är eftersom missförstånd kan göra att betalningen dröjer ytterligare.

Se till att fakturans förfallodag och dröjsmålsränta anges tydligt. Du kan även minska betalningsvillkoren från 30 dagar till 14 dagar för att få in betalningen snabbare och öka företagets likvida medel.

2. Planera bättre

Genom att göra en kassaflödesanalys vet du hur mycket kapital verksamheten har att röra sig med. Underlaget kan därmed hjälpa dig att planera bättre och fatta korrekta ekonomiska beslut utan att riskera verksamhetens framtid.

Med hjälp av analysen kan du dessutom sätta in nödvändiga åtgärder för att reparera finansiella problem innan de hunnit växa sig allt för stora. Det är med andra ord ett effektivt sätt att förebygga likviditetsproblem innan de hinner belasta verksamheten allt för mycket.

3. Förstå var pengarna hamnar

Genom effektiv hantering av kassaflödet kan du enklare få en överblick av vad du faktiskt spenderar företagets pengar på. Det är viktigt att förstå vart pengarna hamnar och varför för att på så sätt kunna styra företagets utgifter inom vissa områden.

Se till att granska och utvärdera företagets utgifter med jämna mellanrum, till exempel genom att skapa rapporter separata för olika utgiftskonton i företagets bokföringsprogram. På så sätt kan du enklare identifiera utgifter som går att minska eller helt eliminera, vilket kan stärka företagets ekonomi ytterligare.

4. Expandera vid rätt tidpunkt

Alla som driver ett företag vill utveckla sin verksamhet och stimulera tillväxt för att på så sätt öka omsättningen och därmed även lönsamheten. Tillväxt kräver emellertid en hel del resurser, dels i form av tid, men framför allt i form av kapital.

Att göra investeringar i exempelvis lager, arbetskraft och utrustning kan skapa stora ekonomiska påfrestningar, framför allt för mindre företag. Dessutom kan det ta ett tag innan investeringen faktiskt genererar intäkter.

Planerar du en expansion vid fel tidpunkt eller på fel sätt kan den ha ödesdigra konsekvenser för verksamheten. Genom att hålla god uppsikt över ditt kassaflöde kan du dock se när företaget har finansiell styrka och klarar av de kostnader en expandering medför.  

Summering

Kassaflödet beskriver vilka summor som rör sig in och ut ur verksamheten och är en viktig del i det vardagliga arbetet med företagets ekonomi. När du vet statusen på likviditeten kan du enklare vidta åtgärder för att minska respektive öka företagets utgifter och inkomster.

När du vill veta hur företaget mår rent ekonomiskt ska du alltid titta på kassaflödet, till exempel genom att göra en kassaflödesanalys. Kassaflödet är nämligen det verkliga beviset på att verksamheten utvecklas i önskad riktning.

Om du behöver stärka företagets likviditet och kassaflödet på lång eller kort sikt kan ett företagslån vara en bra lösning. Med hjälp av lånet kan du täcka löpande utgifter, men också få utrymme att göra nödvändiga investeringar som ökar tillväxten i företaget. Hos oss på CrediNord kan du ansöka om förmånliga företagslån upp till 3,5 miljoner kronor med snabb utbetalning. Välkommen med din ansökan redan idag!