kassaflode

Vad är kassaflöde?

Genom att följa företagets kassaflödet kan du få en bättre förståelse för hur pengarna rör sig in och ut ur verksamheten. På så sätt kan du enklare urskilja avvikelser i budgeten och införa åtstramningar när kassaflödet är negativt eller planera för expansion om ekonomin tillåter.

I denna artikel får du lära dig mer om vad kassaflöde innebär och hur det fungerar. Vi ger dig även några hjälpsamma tips på hur du snabbt kan förbättra kassaflödet och säkra upp företagets ekonomi.

Så fungerar kassaflöde

Kassaflödet – även kallat likviditet – visar hur likvida medel rör sig in och ut ur verksamheten under en viss period. Det visar dels det kapital som kommer in i företaget genom kundfakturor eller andra inkomstkällor, men även företagets leverantörsskulder och andra utgiftsposter.

För att ta reda på hur ett företag mår rent ekonomiskt bör man med andra ord titta på kassaflödet snarare än på vinsten. Anledningen till detta är eftersom företagets resultat går att manipulera (helt lagligt, förstås)

Genom att göra avskrivningar eller avsätta medel i en reservfond kan företaget öka respektive minska sin vinst. Detta är emellertid inte möjligt när det gäller kassaflödet, vilket innebär att det ger en mer korrekt överblick av företagets ekonomiska förutsättningar.

Typer av kassaflöden

Det finns generellt sett fyra olika typer av kassaflöden som avser olika delar av verksamheten.

  • Löpande verksamhet. Detta är det huvudsakliga kassaflödet som berör den dagliga verksamheten. Här ingår alla poster från resultaträkningen som är ut- och inbetalningar, utan avskrivningar och bokslutsdispositioner.
  • Investeringar. Denna typ av likviditet omfattar företagets tillgångar i form av maskiner, byggnader samt avskrivningar.
  • Finansiering. Här ingår poster som exempelvis långfristiga lån (med löptid längre än ett år), avsättningar och utdelningar.
  • Fritt kassaflöde. Summan av de tre kassaflödena ovan bildar ett så kallat fritt kassaflöde. Detta är det beloppet som återstår till aktieutdelning, likvida medel eller investeringar.

För att beräkna hur stor andel av bolagets omsättning som hamnar i kassan kan du använda följande formell:

            Fritt kassaflöde marginal = Fritt kassaflöde / omsättning

Kassaflödesanalys

Alla verksamheter har ett gemensamt mål – att upprätthålla ett positivt kassaflöde för att få bättre marginaler och förutsättningar att utvecklas och expandera. Ett positivt kassaflöde stärker företagets anseende på marknaden och bland investerare samt långivare visar det att företaget är lönsamt och stabilt.

För att följa och styra ditt kassaflöde behöver du göra en kassaflödesanalys efter varje period. Kassaflödesanalysen visar ditt företags ekonomiska hälsa och tillåter dig att undersöka och styra de komponenter som påverkar verksamhetens likviditet. På så sätt blir det enklare att identifiera kassaflödesproblem och hitta en passande åtgärd till förbättring.

Ett snabbt och enkelt sätt för att göra en kassaflödesanalys är att jämföra summan av de obetalda inköpen mot summan av den totala försäljningen i slutet av varje period. Är summan som du måste betala större än den du fått in kan du drabbas av likviditetsproblem.

Ett krav för vissa företag

Att göra en kassaflödesanalys är frivilligt, men nystartade företag och verksamheter som genomför en snabb expansion kan ha stor nytta av underlaget. Här gäller det nämligen att prioritera rätt eftersom behovet av inventarier, arbetskraft och utrustning störst i början, medan inkomsterna kan dröja.

Enligt årsredovisningslagen är vissa företag emellertid skyldiga att ta med kassaflödesanalys i deras årsredovisningar. Det gäller företag med:

  • En omsättning på över 80 miljoner kronor
  • Fler än 50 anställda
  • Mer än 40 miljoner i tillgångar

Så undviker du problem med kassaflödet

Som företagare är du beroende av andra aktörer på marknaden så som kunder, leverantörer, investerare och medarbetare. Varje problem som uppstår i detta samarbete kan orsaka en kassaflödeskris för dig och ditt företag.

En studie gjord av U.S Bank visar att brist på kassaflöde faktiskt den huvudsakliga orsaken (82%) till varför småföretagare går i konkurs följt av brist på startkapital (79%).

Det finns emellertid en del saker du kan göra för att stärka likviditeten i företag och undvika kassaflödesproblem. Nedan delar vi med oss av fyra goda råd.

1. Fakturera snabbt och ange tydliga villkor

Ju tidigare du skickar en faktura, desto snabbare kommer du att få betalt. Mycket hänger även på hur tydliga dina betalningsvillkor är eftersom missförstånd kan göra att betalningen dröjer ytterligare.

Se till att bestämd förfallodag och dröjsmålsränta anges tydligt på din faktura. Du kan även minska betalningsvillkoren från 30 dagar till 14 dagar för att få in betalningen snabbare.

2. Planera bättre

 

Genom att göra en kassaflödesanalys vet du hur mycket kapital du har att röra dig med. Underlaget hjälper dig därmed att planera bättre och fatta rätt ekonomiska beslut utan att riskera verksamhetens framtid.

Med hjälp av analysen kan du dessutom sätta in nödvändiga åtgärder för att reparera finansiella problem innan de hunnit växa sig allt för stora.  

3. Förstå vart pengarna hamnar

Genom effektiv hantering av kassaflödet kan du enklare få en överblick av vad du faktiskt spenderar pengar på. Det är viktigt att förstå vart pengarna hamnar och varför för att på så sätt kunna styra företagets utgifter inom vissa områden.

Se till att granska och utvärdera företagets utgifter med jämna mellanrum, till exempel genom att skapa rapporter separata för olika utgiftskonton i företagets bokföringsprogram. På så sätt kan du enklare identifiera utgifter som går att minska eller helt eliminera. 

5. Expandera vid rätt tidpunkt

Alla som driver företag har ett gemensamt mål – att utveckla verksamheten för att på så sätt öka lönsamheten. Tillväxt kräver emellertid en hel del investeringar, till exempel i lager, arbetskraft och utrustning. Detta kan skapa ekonomiska påfrestningar, särskilt med tanke på att det kan ta ett tag innan investeringen faktiskt genererar intäkter.

Genomgår du expansion vid fel tidpunkt eller på fel sätt kan den ha ödesdigra konsekvenser för verksamheten. Genom att hålla god uppsikt över ditt kassaflöde kan du dock se när företagets ekonomi är stark nog för en expandering.

Summering

Kassaflödet beskriver vilka summor som rör sig in och ut ur verksamheten och är en viktig del i det vardagliga arbetet med företagets ekonomi. När du vet statusen på likviditeten kan du enklare vidta åtgärder för att minska respektive öka företagets utgifter och inkomster.

När du vill veta hur företaget mår ska du alltid ta en titt på kassaflödet, inte vinsten. Detta är nämligen det verkliga beviset på att verksamheten utvecklas i önskad riktning.

Behöver du hjälp med att räkna ut företagets kassaflöde?