Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
Så gör du ett bokslut

Så gör du ett bokslut

Bokslut är en periodisk sammanställning av ett företags bokföring som består av balans- och resultaträkning. Du kan upprätta bokslut varje månad, kvartal eller halvår. I slutet av  räkenskapsåret sammanställer du ett årsbokslut där hela årets ekonomiska händelser ingår.

Alla som driver näringsverksamhet ska upprätta bokslut beroende på företagets omsättning. Bokslutet ligger nämligen till grund för beskattningen. Nedan ska vi titta närmare på hur bokslut fungerar och vad som gäller för olika företagsformer.

Vad är ett bokslut?

Alla företag och föreningar som bedriver näringsverksamhet ska i slutet av varje räkenskapsår upprätta ett bokslut som sammanfattar deras ekonomi under det gångna året. Bokslutet består av resultat- och balansräkning och visar alla affärshändelser du bokfört under året.

När bokslutet ska vara klart och vad det ska innehålla beror på vilket företag du driver. På Bolagsverkets hemsida hittar du viktig information om bokslut i just ditt företag.

Bokslut för olika företagsformer

Det finns olika regler för hur ett bokslut ska upprättas samt när/om det ska lämnas in till Bolagsverket. Reglerna varierar dels beroende på företagsform, men också på företagets storlek. Nedan får du lära dig mer om vad som gäller för respektive företagsform. 

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Aktiebolag

Innehållet i årsredovisningen för ett aktiebolag påverkas av bolagets storlek. Bolaget kan vara större eller mindre. Om ditt aktiebolag ska räknas som större måste det uppfylla minst två av följande kriterier:

 • Bolaget har fler än 50 anställda i genomsnitt under räkenskapsåret.
 • Det har mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning.
 • Det har mer än 40 miljoner kronor i balansräkningen.

Årsredovisningen ska innehålla resultat- och balansräkning, förvaltningsberättelse och noter. En bifogad kassaflödesanalys ska även redovisa kapitalinvesteringar och företagsfinansiering under räkenskapsåret.

Du skickar bestyrkta kopior på alla delar samt ett fastställelseintyg i original som intygar att årsredovisningen är godkänd av årsstämman. Det ska vara undertecknad av verkställande direktör och en styrelseledamot.

Årsredovisningen ska vara hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Enskild firma

Om du har egen firma är du skyldig att upprätta årsredovisning om firman räknas som större (se kriterierna för aktiebolag ovan).

Har du en nettoomsättning under tre miljoner kronor kan du göra ett förenklat årsbokslut. Eftersom bokslutet ligger till grund för deklarationen och beskattningen är det extra viktigt att du skiljer firmans ekonomi från din privata. Kontrollera även att bokföringen stämmer och att alla affärshändelser bokförts på rätt konto.

Förenklat årsbokslut kan du göra hos Skatteverket. Genom att använda e-tjänsten kan du sedan föra över uppgifterna från årsbokslutet till NE-blanketten och deklarationen. Själva bokslutet behöver du inte skicka in, men se till att skriva ut och underteckna det.

Om din firma räknas som större företag ska du skicka årsredovisningen till Bolagsverket inom sex månader från räkenskapsårets slut.

Handels- och kommanditbolag

Om du äger ett handels- eller kommanditbolag som räknas som större företag eller har  juridiska personer som delägare måste du upprätta en årsredovisning.

I handlingarna för större bolag ska även en kassaflödesanalys ingå som visar företagsfinansiering och investeringar som gjorts under året. Årsredovisningen ska undertecknas av alla bolagsmän och skickas som bestyrkta kopior senast sex månader efter slutet av räkenskapsåret.

Ekonomisk förening

Ekonomiska föreningar ska alltid upprätta en årsredovisning. Om den uppfyller kriterierna för större förening (samma krav som större företag) ska årsredovisningen skickas till Bolagsverket som bestyrkta kopior av originalen.

Genom ett fastställelseintyg ska en styrelseledamot eller en verkställande direktör intyga att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman. Inom en månad efter det ska Bolagsverket ha alla handlingar.

Mindre föreningar kan upprätta en förkortad form av balans- och resultaträkning genom att slå ihop vissa poster.  

Så gör du ett bokslut – Steg för steg 

Det första steget är att bestämma om du kan göra bokslutet själv eller om behöver anlita en revisionsbyrå. Det är ett viktigt beslut eftersom det trots allt är bokslutet som ligger till grund för beskattningen och deklarationen.

Arbetet med att ta fram ett årsbokslut varierar beroende på företagets storlek, men också på volymen av bokföringen. Nedan listar vi några punkter du som ska göra ett bokslut på egen hand bör tänka på.

 • Betala och fakturera det som gäller innevarande räkenskapsår.
 • Bokför alla affärshändelser.
 • Ta fram balansräkningen och stäm av alla konton mot bankutdrag, kassa och skattekonto. Posterna Kundfordringar och Leverantörsskulder ska motsvara det som har bokförts, men ännu inte betalats.
 • Gör en momsavstämning om du är registrerad för moms.
 • Kontrollera avskrivningarna. Har du belopp på kontoklass 10, 11 och 12 ska du göra avskrivningar efter varornas livslängd (normalt mellan 5 och 33 år).
 • Förutbetalda kostnader. Detta är kostnader som är bokförda, men som gäller nästa år. Du ska debitera ett tillgångskonto (1700 – 1799) och boka om dem nästa år på rätt konto.
 • Upplupna kostnader. Sådana kostnader gäller i år, men ska betalas nästa år. Du bokför dem genom att debitera ett kostnadskonto (40 – 70) och krediterar ett skuldkonto (20). Nästa år bokar du om på rätt konto.  
 • Förutbetalda intäkter. Detta handlar om intäkter som är bokförda, men gäller nästa år. De bokförs i debet på ett intäktskonto (30) och i kredit på ett skuldkonto (20).
 • Upplupna intäkter. Som sådana räknas intäkter som gäller i år, men som du inte betalat, fakturerat eller bokfört. I detta fall krediterar du ett inkomstkonto (30) och debiterar ett skuldkonto (20).

Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner inkluderar åtgärder du tar för att minska skattemässiga resultat i din firma. De hjälper dig att flytta upp beskattningen till senare tidpunkt.

Den vanligaste bokslutsdisposition är avsättningar till en periodiseringsfond. Genom att avsätta del av skattemässiga resultatet i upp till sex år sänker du skatten för i år.

En annan form av bokslutsdisposition är koncernbidrag. Det ger dig rätt att flytta överskott i ett bolag till ett annat inom samma koncern. På så sätt kvittas vinsten i ena mot förlusten i det andra bolaget.

Skatt

Från och med 2021 är bolagsskatten 20,6 procent. Skatten beräknas på resultatet i företaget efter att alla justeringar i bokföringen är gjorda.

Skatten kan räknas ut enligt följande formel:

Resultat – bokslutsdispositioner + schablonintäkt på periodiseringsfonder (0,50 procent av alla avsättningar) + ej avdragsgilla kostnader (till exempel konto 6072, 6992, 7662) – ej skattepliktiga intäkter – outnyttjat underskott av tidigare år = skattemässigt resultat

Bokföring av skatten

Efter att du räknat fram årets skatt ska du bokföra den enligt detta:

 • Kredit 2512 (Beräknad inkomstskatt)
 • Debet 8910 (Skatt som belastar årets resultat)

Bokföring av årets resultat

Du har nu räknat fram årets resultat som måste bokföras. Verifikationen ser ut så här:

 • Kredit 2099 (Årets resultat i balansräkningen)
 • Debet 8999 (Årets resultat i resultaträkningen)

Med detta bokfört nollställer du årets resultaträkning och börjar på en ny nästa år.

Summering

Bokslutet är en viktig del i årsredovisningen eftersom den belyser hur ditt företag klarat sig under året. Hur du förbereder dig för bokslutsarbetet kan påverka företagets årsresultat, skatt och deklaration.

Känner du dig osäker rekommenderar vi att du tar hjälp av en revisor. Det medför visserligen en kostnad, men kan vara värt varenda krona.