Kalkyl för kassaflöde

Det finns många anledningar för dig som företagare hålla noggrann uppsikt över kassaflödet i din verksamhet. Dels kan du förstå ditt företag bättre och dels får du en bättre uppfattning om hur ditt företag mår rent ekonomiskt.

Att räkna ut kassaflödet är dock inte alltid helt enkelt, särskilt inte om du är nyföretagare. För att hjälpa dig på traven har CrediNord skapat en kostnadsfri kalkyl för kassaflöde som kan underlätta dina beräkningar. Nedan berättar vi mer om hur kalkylen fungerar.

Att beräkna kassaflöde

Kassaflödet, även kallat likviditet, visar rörelsen av kapital i ett företag under en viss tidsperiod. Det finns generellt sett fyra olika typer av kassaflöden:

  • Daglig verksamhet. Detta kassaflöde omfattar den löpande verksamheten och inkluderar poster från resultaträkningen som är ut- och inbetalningar (ej avskrivningar och bokslutsdispositioner).
  • Investeringar. Denna form avser företagets tillgångar, till exempel utrustning, fastigheter och avskrivningar.
  • Finansiering. I detta kassaflöde ingår bland annat lån med längre löptider (över 12 månader), utdelningar och avsättningar.
  • Fritt kassaflöde. Det fria kassaflödet är summan av de tre kassaflödena ovan. Det är detta belopp som återstår för aktieutdelning eller investeringar.

Eftersom alla kassaflöden har olika formler och räknas ut på olika sätt kan det vara både komplicerat och tidskrävande att göra beräkningarna på egen hand. Därför rekommenderar vi att du laddar ner vår kostnadsfria kalkyl för kassaflödesberäkning.

Kostnadsfri kalkyl för beräkning av kassaflöde

Genom att använda får kalkyl för kassaflöde kan du effektivisera dina kassaflödesanalyser och spara tid. Kalkylen har även ett separat blad där du enkelt kan skapa en likviditetsbudget.

Kalkyl för kassaflöde

Dokumentet är helt kostnadsfritt att ladda ner och alla formler är förprogrammerade. Du behöver bara skriva in de olika beloppen direkt i dokumentet för att få fram korrekt kassaflödesinformation. Kalkylen beräknar även företagets vinst och balansräkning.

Nedan visar vi dig hur det fungerar.

Så använder du kalkylen

kassa2

Börja med att skriva in företagets rörelseresultat under ”Löpande verksamhet”. Där fyller du även i återläggning av avskrivningar, finansiella intäkter och kostnader samt skatt. Under ”Förändring rörelsekapital” fyller du i förändringar i rörelsekapitalet för lager, kundfordringar och kortsiktiga skulder.

När du gjort detta kommer kalkylen automatiskt att räkna ut kassaflödet för den löpande verksamheten.

kassa3

Under ”Finansieringsverksamhet” och ”Investeringsverksamhet” fyller du i förändringar gällande eget kapital, långfristiga skulder samt materiella och finansiella anläggningstillgångar. Även här kommer du automatiskt att få fram kassaflödet för finansieringar och investeringar.

kassa4

När du fyllt i all information ovan kommer kalkylen automatiskt att beräkna årets kassaflöde, det vill säga det fria kassaflödet. Här får du även en tydlig sammanställning av den ingående och utgående kassan.

Med hjälp av kolumnerna till höger kan du även räkna ut företagets balansräkning, tillgångar och skulder. Beräkningen sker på samma sätt som med de olika kassaflödena: du fyller i beloppen och kalkylen beräknar automatiskt summan automatiskt.

Genom att sammanställa samma information kommande år kan du enkelt analysera företaget kassaflöde och se åt vilket håll företaget utvecklas.

Mall för likviditetsbudget

På det separata bladet hittar du även en mall för likviditetsbudget som du kan använda för att sammanställa kassaflödet månad för månad. Låt oss gå igenom hur det fungerar.

kassa5

Börja med att ange kassaflödet den 1:a i månaden. Detta gör du genom att justera beloppet i rutan B9 i kalkylen.

Därefter fyller du i informationen under ”Inbetalningar”, till exempel kontantförsäljning, kreditförsäljning, lån och övriga intäkter. När du gjort detta kommer du automatiskt att få ett totalbelopp under ”Totala inbetalningar”.

kassa6

Nästa steg är att fylla i alla utgående belopp under ”Utgifter”, till exempel inköp av material, kostnader för lokaler, försäkringar, sociala avgifter och så vidare.

Kalkylen kommer därefter att räkna ut totalsumman för utgifterna och dra av beloppet på de totala inbetalningarna för att få fram kassabehållningen och det månatliga kassaflödet.

Genom att fylla i kalkylen månatligen kan du enkelt ta reda på om företaget har ett positivt eller negativt kassaflöde samt identifiera förändringar i ekonomin.