Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
deklarera moms

Så gör du för att deklarera moms

Företagare som är momsregistrerade är skyldiga att deklarera moms till Skatteverket. Hur ofta och när du ska göra det står på företagets registerutdrag tillsammans med dess momsregistreringsnummer (VAT-nummer).

I slutet av varje redovisningsperiod ska du fylla i en momsdeklaration, även om du inte har något att deklarera.

I denna artikel ger vi dig all information du behöver för att deklarera moms. Vi ska även gå igenom hur du gör själva redovisningen.

När ska jag deklarera moms?

Hur ofta du ska deklarera moms beror på företagets omsättning. Det kan vara en gång per år, varje kvartal eller varje månad. Så här ser bestämmelserna ut beroende på hur mycket din verksamhet omsätter.

OmsättningRedovisningsperiod
Högst 1 miljon kronorEn gång per år, varje kvartal eller varje månad
Högst 40 miljoner kronorVarje kvartal eller varje månad
Högre än 40 miljoner kronorVarje månad

Om omsättningen ändras under året och du vill deklarera oftare kan du ansöka om ändring i redovisningsperioden. Det kan du göra på Verksamt.se eller genom att fylla i blankett SKV4639 på Skatteverkets hemsida. Om du ångrar dig och vill ändra tillbaka till din gamla period kan du göra det först efter 24 månader.

Skickar du inte in momsdeklarationen i tid kan du behöva betala en förseningsavgift på 625 kronor. I vissa fall kan du dock få anstånd med att deklarera senare, till exempel om du är sjuk eller har ett allvarligt fel på datasystemet. I dessa fall ska du skicka en skriftlig ansökan om anstånd så att Skatteverket får den senast på deklarationsdagen.

CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Vad ska momsdeklarationen innehålla?

Uppgifterna om redovisningsperioden hämtar du ut från ditt bokföringsprogram. På momsdeklarationen ska du uppge:

  • Företagets försäljning
  • Ingående moms (på det du har köpt in)
  • Utgående moms (på det du har sålt)

Mellanskillnaden mellan ingående och utgående moms avgör om du ska betala eller få tillbaka pengar. Om du under perioden har mer utgående moms ska du betala in till Skatteverket. Är däremot summan av ingående moms större då ska du istället få tillbaka pengar.

Exempel:

Du har sålt varor för 100 000 kronor under momsredovisningsperioden. Momsen på dem är 25 procent. 100 000 x 0,25 = 25 000 kronor i utgående moms (försäljning).

Du har även köpt in material till ett värde av 40 000 kronor. 40 000 x 0,25 = 10 000 kronor i ingående moms (inköp).

Eftersom du har mer utgående än ingående moms ska du betala mellanskillnaden (15 000 kronor) till Skatteverkets BG 5050-1055 senast på inlämningsdagen.

Hur fyller jag i momsdeklarationen?

Momsen deklarerar du enklast genom att använda Skatteverkets e-tjänst. I blanketten finns förtryckta uppgifter om ditt företag samt vilken redovisningsperiod den avser.

Deklarationen är uppdelad i nio sektorer – A till G.

Sektor A – Momspliktig försäljning eller uttag exklusive moms

05 – Momspliktig försäljning som inte ingår i ruta 06, 07 eller 08.

Här anger du den totala försäljningen av varor och tjänster inom Sverige exklusive moms. Har du sålt varor till privatpersoner inom EU eller till företag som inte visat sitt VAT-nummer ska beloppen också redovisas här.

06 – Momspliktiga uttag

Här redovisat du värdet av varor och tjänster (exklusive moms) som du ska betala uttagsskatt för. När det gäller varor ska du betala moms om du utan ersättning tar ut en vara ur verksamheten för att använda den privat, ger bort den eller flyttar varan till en momsfri del av verksamheten.

Detsamma gäller för tjänster om du använder en tillgång för privatbruk, låter någon annan använda tillgången eller utför en tjänst åt dig själv, din personal eller någon annan.

07 – Beskattningsunderlag vid vinstmarginalbeskattning

Vinstmarginal är skillnaden mellan försäljnings- och inköpspriset. Vinstmarginalmoms (VMB) gäller för resetjänster, begagnade varor, aktiviteter, konstverk och samlarobjekt. Här redovisar du beskattningsunderlaget för de varor och tjänster för vilka du tillämpat reglerna för VMB.

Beskattningsunderlaget är lika med vinstmarginalen minus momsen på vinstmarginalen. Om vinstmarginalen är 0 skriver du 0 i rutan.

Exempel:

Du driver en antikvitetsaffär och köper en begagnad soffa för 2 000 kronor som du sedan säljer för 3 000 kronor. Vinstmarginalen i detta fall är: 3 000 – 2 000 = 1 000 kronor.

Beskattningsunderlaget är vinstmarginalen minus momsen på den (20 procent): 1 000 x 0,8 = 800 kronor som du anger i ruta 07.

Utgående momsen på 25 procent blir då: 800 x 0,25 = 200 kronor som du skriver i ruta 10.

08 – Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet

På denna rad anger du hyresinkomster för fastigheter där du är frivillig skatteskyldig för uthyrning av verksamhetslokaler. Momsen på inkomsterna ska redovisas på rad 10.

Sektor B – Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05 – 08

10–12 – Här anger du beloppen för de olika momssatserna för försäljning, uttag och   hyresinkomster du redovisade i ruta 05 – 08.

Sektor C – Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet

20 – Inköp av varor från ett annat EU-land

I rutan anger du det samlade värdet av inköp du gjort i en annan medlemsstat förutsatt att ditt VAT-nummer finns på fakturan samt att den är märkt med ”omvänd skattskyldighet”.

Utländska företagare som är momsregistrerade i Sverige och har egna verksamheter i annat EU-land ska också ange värdet av inköp därifrån i denna ruta.

Observera att värdet på varor som du köpt för att sedan sälja direkt vidare ska inte redovisas här, utan i ruta 37. Det kan gälla en vara som du köpt och säljer vidare till någon som i sin tur säljer till en tredje part. Förutsättningen är att alla parter som ingår i processen är momsregistrerade i sina EU-länder.

21 – Inköp av tjänster från ett annat EU-land enligt huvudregeln

I denna ruta ska du ange värdet av tjänster du köpt från annat EU-land där du som köpare är skatteskyldig och ska redovisa utgående moms. Det kan gälla tjänster som transporter och tjänster knutna till dem samt intellektuella tjänster inom data, konsultuppdrag och reklam.

22 – Inköp av tjänster från ett land utanför EU

Här skriver du det totala beloppet av inköp av tjänster du gjort från länder utanför EU. Detta gör du ifall du som köpare är skatteskyldig och ska därför redovisa den utgående momsen.

Kom ihåg att även momsfria personer kan bli momsskyldiga när de gör inköp i andra länder om de saknar eller inte angivit VAT-nummer.

23 – Inköp av varor i Sverige som köparen är skatteskyldig för

I rutan lämnar du värdet av varor du köpt i Sverige när du som köpare är skatteskyldig och ska redovisa utgående momsen. Detta gäller till exempel vid köp av varor från en utländsk företagare i Sverige som valt att inte vara momsskyldig.

24 – Övriga inköp av tjänster i Sverige som köparen är skatteskyldig för

Här anger du det samlade värdet av inköp av tjänster du gjort som du inte ska redovisa i ruta 21 och 22 och som du som köpare är skyldig att redovisa moms för. Exempel på sådana är tjänster inom bygg- och fastighetssektorn.

Sektor D – Utgående moms på inköp i ruta 20 – 24

I ruta 30 – 32 anger du momsbeloppen för inköpen du redovisat i ruta 20 – 24. Det gäller följande fall:

 Varor inköpta– från ett annat EU-land
– i Sverige med omvänd skattskyldighet
Tjänster från säljare– i ett annat EU-land
– utanför EU
– i Sverige med omvänd skattskyldighet

30 – Utgående moms 25 procent

31 – Utgående moms 12 procent

32 – Utgående moms 6 procent

Sektor E – Försäljning m.m. som är undantagen från moms

35 – Försäljning av varortill ett annat EU-land

Här skriver du värdet av all momsfri försäljning till kund i ett annat EU-land som har uppvisat ett VAT-nummer. I summan ska även ingå anskaffningsvärdet av varor du överför till egen verksamhet som är momsregistrerad i ett annat land inom EU.

OBS! Beloppet i ruta 35 ska även anges i den periodiska sammanställningen.

36 – Försäljning av varor utanför EU

I denna ruta redovisar du det totala värdet av försäljning till länder utanför EU, det vill säga din export. Med det menas:

  • Direktförsäljning till en plats utanför EU
  • Leveranser till fartyg eller flygplan i utrikestrafik
  • Försäljning ombord på fartyg och flygplan i utrikestrafik
  • Leverans av bilar och motorcyklar utanför EU
  • Taxfree för personer bosatta utanför EU

Här ska du ange värdet av varor som du säljer till ett land utanför EU. Ska varan säljas vidare utanför EU ska du inte redovisa försäljningen.

I summan kan du även ta med värdet av inköp av en vara inom EU men som ska levereras utanför unionen. Samma gäller vara inköpt och levererat utanför EU.

37 – Mellanmans inköp av varorvid trepartshandel

Här fyller du i beloppet för inköp från ett EU-land för att direkt sälja varan vidare. Då är du mellanman vid trepartshandel (mellanhand).

Trepartshandel är när en säljare i ett EU-land säljer en vara till en köpare i ett annat EU-land som i sin tur levererar den till en kund i en tredje EU-land.

Förutsättning är att alla parterna är momsregistrerade i sina länder.

38 – Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel

Här anger du försäljning till en köpare inom EU av varor som du köpt som mellanman vid en trepartshandel. Med trepartshandel menas att säljaren är i ett EU-land, köparen – i ett annat och varan levereras till ett tredje. Förutsatt förstås att alla har angett VAT-nummer.

39 – Försäljning av tjänster till näringsidkare i ett annat EU-land enligt huvudregeln

Här ingår alla tjänster du sålt utan moms till en beskattningsbar näringsidkare i ett annat EU-land. Enligt huvudregeln är det köparen som betalar moms. Det gäller alla momspliktiga tjänster med undantag av sådana inom restaurang och catering, evenemang, persontransporter och fastigheter.

För att detta ska gälla ska du ange orsak till att du inte lagt moms på fakturan – omvänd skattskyldighet.

40 – Övrig försäljning av tjänster omsatta utanför Sverige

I denna ruta anger du värdet av tjänster som inte ska redovisas i ruta 39. Det kan vara försäljning av tjänster till köpare utanför EU samt tjänster som inte följer huvudregeln.

41 – Försäljning när köparen är skatteskyldig i Sverige

Här skriver du summan av försäljning till köpare i Sverige som är skyldiga att redovisa moms. Det kan vara försäljning inom byggsektorn, handel med ädla metaller eller utsläppsrätter.

42 – Övrig försäljning m.m.

All momsfri försäljning och försäljning som inte ska redovisas i ruta 35 – 41 ska anges här. Samma gäller bidrag och försäkringsersättningar som du tagit emot och som inte är knutna till sålda varor eller tjänster.

Som exempel kan vi nämna vissa medlemsblad och tidskrifter, momsfri spelverksamhet och momsfri uthyrning av fastigheter. Näringsbidrag, omställningsstöd samt vissa EU-bidrag ska också ingå i summan.

Sektor H – Import

50 – Beskattningsunderlag för import

Här redovisar du beskattningsunderlaget för moms på import.  Det beräknas på det fastställda tullvärdet och inkluderar även tillhörande kostnader som emballage, transport och försäkring.

Sektor I – Utgående moms på import i ruta 50

Moms vid import ska redovisas i rutan för respektive momssats.

60 – Utgående moms 25 procent

61 – Utgående moms 12 procent

62 – Utgående moms 6 procent

Sektor F – Ingående moms

48 – Moms att dra av

Här anger du ingående moms som du betalat på inköp. I summan ska ingå:

Moms på varor – du köpt i Sverige
– du köpt från annat EU-land
– du importerat
Moms på tjänster– du köpt i Sverige
– du köpt från annat EU-land
– du köpt från länder utanför EU

Kom bara ihåg att du aldrig ska dra av utländsk moms. För sådan kan du kräva återbetalning av den utländska skattemyndigheten.

Sektor G – Moms att betala eller få tillbaka

49 – Moms att betala eller få tillbaka

För att kunna beräkna om du är skyldig att betala moms eller om du ska få pengar tillbaka ska du summera ruta 10, 11, 12, 30, 31, 32, 60, 61, 62 och minska summan med beloppet i ruta 48. Har du ingen ingående moms för perioden skriver du 0.

  • Är utgående moms högre än ingående – betala mellanskillnaden
  • Om ingående moms är högre än utgående – få tillbaka mellanskillnaden

Om du måste betala ska du göra det till Skatteverkets BG 5050–1055. Din inbetalning ska vara inne senast på deklarationsdagen.

När du ska få pengar tillbaka kommer de att sättas in på skattekontot. Om du har angett ett bankkonto kommer de att flyttas dit.

Summering

Är ditt företag momsregistrerat är du skyldig att deklarera moms. När detta ska ske samt hur ofta finns det information om på registerutdraget. Det kan vara en gång per år, varje kvartal eller varje månad. På utdraget ser du även företagets momsregistreringsnummer.  

Momsredovisningen gör du enklast på Skatteverkets hemsida. Uppgifterna till den hämtar du från ditt bokföringsprogram.