Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning av CrediNord Oy:s kundregister

från 6/2020

Registeransvarige

CrediNord Oy
ID: 2994963-1
CrediNord C/O Greenstep Lindövägen 72 602 28 Norrköping

Kontaktuppgifter i registerärenden

kundservice@credinord.com
Ansvarig för kundregister
CrediNord C/O Greenstep Lindövägen 72 602 28 Norrköping
Tel: 08 446 870 01

Registrets namn

Ett register baserat på kundrelationen eller motsvarande förbindelse med CrediNord Oy (”CrediNord Oy: s kundregister”).

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna används av CrediNord Oy och de onlinetjänster som den förvaltar för att förbereda och genomföra lånebeslut, för att identifiera, fakturera och återvinna kunder och för att kontrollera kredit. Kundregistret används också för att hantera lagrings, rapporterings- och undersökningsförpliktelser enligt lagstadgade och myndighetsföreskrifter och riktlinjer.

Dessutom används personuppgifterna i enlighet med dataskyddsregleringen för att hantera och utveckla kundrelationen samt för analys och statistiska ändamål. Vi spelar in alla samtal som gjorts med kundservice för att säkra en god kundservice och för att registrera eventuella reklmationer eller anspråk.

Den kunddata som finns i registret får användas för marknadsföring och marknadsundersökningar av den registeransvarige och de företag som tillhör samma koncern utan utlämnande av personuppgifter till tredje part. I samband med kreditbeslut och under kredittillsyn kan CrediNord Oy lämna ut personuppgifter till en kreditupplysningsoperatör som har registrerats.

CrediNord Oy använder också personuppgifter för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, samt jämförandet med sanktionslistor, på grundval av tvingande lagstiftning om dem.

Registrets innehåll

I CrediNord Oy:s kundregister finns följande information:Bas- och och identifieringsinformation:

 • namn
 • personnummer och kön
 • adress
 • telefonnummer
 • Email
 • bankkonto
 • inkomst och utgifter
 • övrig information som tillhandahålls av kunden

Information relaterad till kundrelation:

 • starttid för kundrelation
 • Information om sökta och beviljade lån och kreditbeslut
 • Information om kreditvärdighet från kreditupplysningsoperatör
 • Information om meddelanden som skickas till kunden
 • Den IP-adress från vilken kunden kontaktade tjänsten
 • information om fakturering och återställning
 • användning av kostnadsfria tjänster (t.ex. nyhetsbrev)
 • de förmåner och kampanjer som gäller för registrerade och deras användning (inklusive information om kampanjer som tillhör den registeransvariges partner).
 • godkännanden eller förbud för marknadsföring eller information i fokusering av den
 • riskbehandling och statistik
 • Information baserad på reglering och skyldigheter av registeransvarig
 • nödvändig information för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
 • nödvändig information för tillsyn av brottslig verksamhet och om inlämning av myndighetsdeklarationer

Regelbundna datakällor

Information som rapporteras av kunden, data som verifierats av CrediNord Oy (t. ex. Creditsafe, Befolkningsregistercentralen, Nordic API Gateway, företag som förmedlar namn och adress till privatpersoner) och den information som modifierats i samband med underhållet av tjänsten.

Personuppgifter kan samlas in och uppdateras i register över registeransvariga och företag i samma grupp, befolknings informationssystemet, kreditregistren och andra liknande offentliga eller privata register och datakällor samt från den registeransvariges samarbetspartner.

Regelbunden dataöverföring och överföring av uppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Vi strävar efter att behålla alla personuppgifter i EU/EFTA-regionen. Det kan dock vara så att personuppgifter på en enskild leverantörs eller underleverantörs vägnar också hanteras i ett tredjeland, förutsatt att i detta fall en adekvat skyddsnivå tillhandahålls enligt EU-förordningen om dataskydd.I annat fall kommer personuppgifter inte att lämnas ut till tredje part förutom:

 • myndigheter i lagstadgade fall
 • företag med ansvar för fakturering och återvinning av den registeransvarige
 • marknadsföringsändamål som beskrivs i avsnitt Marknadsföring

Principer för registerskydd

Det manuella materialet lagras i korrekt låsta utrymmen. Elektroniskt lagrade data lagras i ett korrekt skyddat informationssystem med användarverifiering. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och kan inte kommas åt av tredje part, utom under de omständigheter som beskrivs i detta dokument.

Registret finns i skyddat och kontrollerat omgivning. Den personuppgiftsansvariges personal har tystnadsplikt när det gäller uppgifterna i registret och tillgången till registret är tekniskt och fysiskt skyddad.

Marknadsföring

Registret kan användas i enlighet med dataskyddsförordningen och dataskyddslagen för att sälja eller lämna ut information till CrediNord Oy:s utvalda partners för direkt marknadsföring, marknadsundersökningar och marknadsföringstävlingar, såvida de registrerade inte uttryckligen har förnekat utlämnandet. CrediNord Oy kan använda kunddata för direktreklam, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring (inklusive elektroniska kommunikationsmedel).

Rätt att inspektera

Den registrerade har rätt att inspektera den information som finns lagrad i registret. Förfrågningen skall göras skriftligen på Köydenpunojankatu 5, 00180 Helsingfors, Finland och den skall undertecknas av den registrerade.

Korrigering av data

I enlighet med dataskyddsregleringen kan du uppdatera och ändra dina uppgifter genom att skriftligen meddela följande till kundservice@credinord.com

CrediNord Oy säkerställer riktigheten och aktualiteten av kunddata genom att uppdatera kundens officiella person-och kontaktuppgifter från befolkningsdatasystemet. Till exempel adressändring kommer att uppdateras till CrediNord Oy: s kundregister automatiskt.

Behållandet av data

Efter uppsägning av den faktiska kundrelationen måste CrediNord Oy behålla kunddata under den period som lagen tillåter, till exempel på grund av redovisningslagstiftning och riskhanteringsskäl. Vanligtvis bevaras data i 10 år efter att kundrelationen har slutats.

Marknadsföringsförbud

Den registrerade har i enlighet med regleringar rätt att förbjuda CrediNord Oy att behandla registrerades personuppgifter för direktreklam, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring samt för marknads-och opinionsundersökningar. Kunden kan förbjuda marknadsföring genom mejl till kundservice@credinord.com eller genom en skriftlig och undertecknat anmälan på adressen Köydenpunojankatu 5, 00180 Helsingfors / Kundregisteransvarig. Köydenpunojankatu 5, 00141 Helsingfors / KundregisteransvarigRätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen och få information om hantering av personuppgifter Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen: Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Cookies

Cookie är den identifierarfil som tjänsten skickar till klientens dator. Cookies används för att hantera ett service-evenemang. CrediNord Oy använder cookies endast för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande servicenivån, och för att analysera användningen av sin webbplats för marknadsföring och kvalitetsövervakning.

CrediNord Oy kan också använda tredjepartscookies i syfte att stödja CrediNord Oy i att till exempel analysera och utvärdera användningen av dess webbplatser.

De registrerade kan välja att ändra webbläsarinställningarna så att antingen alla eller endast cookies som inte kommer direkt från CrediNord Oy kommer att blockeras. Den registrerade kan också välja att ändra sina webbläsarinställningar så att han eller hon kan få information om användningen av cookies. Om alla cookies blockeras kan CrediNord Oy-tjänsten upphöra att fungera helt eller delvis.