Hur beräknar man kassaflöde?

Hur beräknar man kassaflöde?

Om du som företagare vill utveckla din verksamhet måste du hålla noggrann uppsikt över ditt kassaflöde. På så sätt vet du alltid hur mycket pengar som finns i företaget och hur dina finansiella möjligheter ser ut.

I denna artikel ska vi gå igenom hur du gör för att beräkna kassaflödet i verksamheten. Vi berättar även hur underlaget kan göra det enklare för dig att fatta korrekta ekonomiska beslut. 

Olika typer av kassaflöden

Beroende på vilken del av verksamheten det gäller finns det fyra typer av kassaflöden:

  • Kassaflöde från löpande verksamhet, även kallat operativt kassaflöde, som omfattar den dagliga verksamheten. Här ingår alla poster från bokföringens resultaträkning utom avskrivningar och bokslutsdispositioner.
  • Kassaflöde från investering. Här ingår företagets tillgångar, så som byggnader, maskiner, inventarier samt avskrivningar.
  • Kassaflöde från finansiering. Denna typ av kassaflöde omfattar lån med återbetalningstid längre än 1 år samt utdelningar och avsättningar.
  • Fritt kassaflöde. Detta kassaflöde visar företagets verkliga vinst, det vill säga värdet som blir kvar och som kan delas ut till aktieägare, användas till amortering, investering eller som likvida medel.

Beräkning av operativt kassaflöde (OKF)

Det operativa kassaflödet från den löpande verksamheten visar resultatet av den vardagliga aktiviteten i företaget.

Som vardaglig aktivitet räknas handel med varor/tjänster, löner, marknadsföring/reklam och andra liknande operationer som är nödvändiga för företagets existens. Det operativa kassaflödet beräknas genom att ta bort alla rörelsekostnader från intäkterna.

Företagets förmåga att generera vinst beror på det operativa kassaflödet. Är flödet negativt kan det betyda att ditt företag måste hitta ytterligare investering för att säkra framtiden. Normalt sett ska du alltid sikta på ett positivt operativt kassaflöde eftersom företagets kapital då ökar utan att det behövs mer finansiering.

För att beräkna det operativa kassaflödet behöver du företagets resultaträkning från bokföringen. Den enklaste formeln för beräkningen ser ut såhär:

OKF = intäkter – rörelsekostnader

En mer detaljerad förklaring ser ut som följande:

OKF = omsättning – försäljning – externa kostnader – personalkostnader + ränteintäkter – räntekostnader – skatt

Alternativt:

OKF = rörelseresultat + ränteintäkter – räntekostnader – skatt

Räkneexempel: 

Du driver ett litet företag och dina intäkter från kunder är 100 000 kr under perioden. Du har sålt varor/tjänster för 35 000 kr, dina rörelsekostnader är totalt 25 000 kr och du betalar även en slutlig skatt på 14 000 kr. På företagskontot har kommit 1 000 kr i ränteintäkter och du har 2 000 kr i ränteskulder.

Det operativa kassaflödet blir därmed: 100 000 kr – 35 000 kr – 25 000 kr -14 000 kr + 1 000 kr – 2 000 kr = 25 000 kr.

Beräkning av kassaflöde från investering

Om ditt företag går bra eller har siktet inställt på expandering är det förmodligen hög tid för att göra visa investeringar. Inköp av stora inventarier eller maskiner kan dock påverka likviditeten med stora summor.

För att beräkna kassaflödet från investeringar ska du jämföra in- och utgående balansen för anläggningstillgångar i balansräkningen. Sedan justerar du för de avskrivningar du gör.

Räkneexempel:

Du har en ingående balans (IB) på anläggningstillgångar på 50 000 kr. Under perioden har du sålt maskiner och inventarier och har en utgående balans (UB) på -20 000 kr. I bokföringen har du avskrivningar på totalt 10 000 kr.

Kassaflödet från investering = 50 000 kr – 20 000 kr – 10 000 kr = 20 000 kr.

Beräkning av kassaflöde från finansiering

Den här typen av kassaflöde registrerar ändringen i långfristiga lån, avsättningar och eget kapital. Innan du gör beräkningen ska du först ta reda på summan eget kapital som du hittar i balansräkningen.

Räkneexempel:  

Om den utgående balansen på kontot Eget kapital är 28 000 kr, ingående balansen för perioden är – 15 000 kr och årets vinst är – 4 500 kr blir summan för Eget kapital 28 000 kr – 15 000 kr – 4 500 kr = 8 500 kr.

Ett positivt värde på eget kapital betyder att det är en ny emission. Ett negativt värde får du efter utdelning.

När du ska beräkna kassaflödet från finansiering ska du ta med posten Banklån och eget kapital. Om du har ett banklån på 10 000 kr och eget kapital 8 500 kr  blir formeln:

Kassaflöde från finansiering = banklån + eget kapital = 10 000 kr + 8 500 kr = 18 500 kr.

Beräkning av fritt kassaflöde

Det fria kassaflödet (FKF) visar det verkliga resultat som ditt företag gör. Där ligger det som är kvar att fördela till aktieägare, använda till investeringar eller i samband med expandering.  

Att beräkna fritt kassaflöde är enklare än man tror. Du måste emellertid ha företagets resultat- och balansräkning för att använda rätt siffror. Formeln för beräkningen är följande:

FKF = Operativt kassaflöde – investeringar

Räkneexempel:

Du driver en fotostudio och dina inkomster under perioden är 200 000 kr. Du spenderade 60 000 kr på löner, marknadsföring/reklam och andra driftskostnader. Du investerade dessutom i en kamera för 5 000 kr.

Först måste du räkna ut vad det operativa kassaflödet blir.

OKF = intäkter – kostnader = 200 000 kr – 60 000 kr = 140 000 kr.

Nästa steg är att räkna ut det fria kassaflödet:

FKF = OKF – investeringar = 140 000 kr – 5 000 kr = 135 000 kr.

Om du vet hur stort ditt fria kassaflöde är kan du enklare uppskatta hur mycket kapital du har kvar att investera eller utvidga verksamheten.

Summering

Att lära känna värdena för ditt företags kassaflöden kan vara avgörande för dess fortsatta utveckling och framgång. Dina kassaflöden är nämligen ett bevis på hur ditt företag mår ekonomiskt.

Kassaflödesanalysen bör göras regelbundet, minst 2-3 gånger per år. Det hjälper dig förstå hur pengarna rör sig i verksamheten, vilket i sin tur kan leda till förbättrad likviditet och ökad lönsamhet.

Även långivare, investerare, borgenärer och affärskompanjoner kan visa intresse för ditt verksamhetens ekonomiska situation. De vill trots allt försäkra sig om att deras potentiella samarbetspartners ska vara ekonomiskt stabil och ha goda förutsättningar att betala sina skulder.