Populärt alternativ till bankernas företagslån
Optimerat för dina behov
Företagslån upp till 1 miljon kr
Endast en fast månadsavgift - inga startkostnader eller dolda kostnader
Betala tillbaka i förväg - utan extra avgifter
Ansök nu
Beslut inom en timme
Hur beräknar man kassaflöde?

Hur beräknar man kassaflöde?

Det finns många anledningar för dig som företagare hålla noggrann uppsikt över kassaflödet i din verksamhet. Dels kan du förstå ditt företag bättre och dels får du en bättre uppfattning om hur ditt företag mår rent ekonomiskt.

Att räkna ut kassaflödet är dock inte alltid helt enkelt, särskilt inte om du är nyföretagare. För att hjälpa dig på traven har CrediNord skapat en kostnadsfri kalkyl för kassaflöde som kan underlätta dina beräkningar. Nedan berättar vi mer om hur kalkylen fungerar.

Klicka här för att ladda ner vår kostnadsfria kalkyl för beräkning av kassaflöde!

Olika typer av kassaflöden

Beroende på vilken del av verksamheten det gäller finns det fyra typer av kassaflöden:

  • Kassaflöde från löpande verksamhet, även kallat operativt kassaflöde, omfattar den dagliga verksamheten. Här ingår alla poster från bokföringens resultaträkning utom avskrivningar och bokslutsdispositioner.

  • Kassaflöde från investering. Här ingår företagets tillgångar, så som byggnader, maskiner, inventarier samt avskrivningar.

  • Kassaflöde från finansiering. Denna typ av kassaflöde omfattar lån med återbetalningstid längre än ett år samt utdelningar och avsättningar.

  • Fritt kassaflöde. Detta kassaflöde visar företagets verkliga vinst, det vill säga värdet som blir kvar och som kan delas ut till aktieägare, användas till amortering, investering eller som likvida medel.
CrediNord logo
Företagslån med flera användningssyften.
Finansiera företagets olika tillväxtprojekt
Stabilisera kassaflödet under säsongvariation
Skaffa mer synlighet genom att investera i företagets marknadsföring

Beräkning av operativt kassaflöde (OKF)

Det operativa kassaflödet från den löpande verksamheten visar resultatet av den vardagliga aktiviteten i företaget.

Som vardaglig aktivitet räknas handel med varor/tjänster, löner, marknadsföring/reklam och andra liknande operationer som är nödvändiga för företagets existens. Det operativa kassaflödet beräknas genom att ta bort alla rörelsekostnader från intäkterna.

Företagets förmåga att generera vinst beror på det operativa kassaflödet. Är flödet negativt kan det betyda att ditt företag måste hitta ytterligare investering för att säkra framtiden. Normalt sett ska du alltid sikta på ett positivt operativt kassaflöde eftersom företagets kapital då ökar utan att det behövs mer finansiering.

För att beräkna det operativa kassaflödet behöver du företagets resultaträkning från bokföringen. Den enklaste formeln för beräkningen ser ut såhär:

OKF = intäkter – rörelsekostnader

En mer detaljerad förklaring ser ut som följande:

OKF = omsättning – försäljning – externa kostnader – personalkostnader + ränteintäkter – räntekostnader – skatt

Alternativt:

OKF = rörelseresultat + ränteintäkter – räntekostnader – skatt

Räkneexempel:

Du driver ett litet företag och dina intäkter från kunder är 100 000 kr under perioden. Du har sålt varor/tjänster för 35 000 kr, dina rörelsekostnader är totalt 25 000 kr och du betalar även en slutlig skatt på 14 000 kr. På företagskontot har kommit 1 000 kr i ränteintäkter och du har 2 000 kr i ränteskulder.

Det operativa kassaflödet blir därmed: 100 000 kr – 35 000 kr – 25 000 kr -14 000 kr + 1 000 kr – 2 000 kr = 25 000 kr.

Beräkning av kassaflöde från investering

Om ditt företag går bra eller har siktet inställt på expandering är det förmodligen hög tid för att göra visa investeringar. Inköp av stora inventarier eller maskiner kan dock påverka likviditeten med stora summor.

För att beräkna kassaflödet från investeringar ska du jämföra in- och utgående balansen för anläggningstillgångar i balansräkningen. Sedan justerar du för de avskrivningar du gör.

Räkneexempel:

Du har en ingående balans (IB) på anläggningstillgångar på 50 000 kr. Under perioden har du sålt maskiner och inventarier och har en utgående balans (UB) på –20 000 kr. I bokföringen har du avskrivningar på totalt 10 000 kr.

Kassaflödet från investering = 50 000 kr – 20 000 kr – 10 000 kr = 20 000 kr.

Beräkning av kassaflöde från finansiering

Den här typen av kassaflöde registrerar ändringen i långfristiga lån, avsättningar och eget kapital. Innan du gör beräkningen ska du först ta reda på summan eget kapital som du hittar i balansräkningen.

Räkneexempel: 

Om den utgående balansen på kontot Eget kapital är 28 000 kr, ingående balansen för perioden är – 15 000 kr och årets vinst är – 4 500 kr blir summan för Eget kapital 28 000 kr – 15 000 kr – 4 500 kr = 8 500 kr.

Ett positivt värde på eget kapital betyder att det är en ny emission. Ett negativt värde får du efter utdelning.

När du ska beräkna kassaflödet från finansiering ska du ta med posten Banklån och eget kapital. Om du har ett banklån på 10 000 kr och eget kapital 8 500 kr blir formeln:

Kassaflöde från finansiering = banklån + eget kapital = 10 000 kr + 8 500 kr = 18 500 kr.

Beräkning av fritt kassaflöde

Det fria kassaflödet (FKF) visar det verkliga resultat som ditt företag gör. Där ligger det som är kvar att fördela till aktieägare, använda till investeringar eller i samband med expandering. 

Att beräkna fritt kassaflöde är enklare än man tror. Du måste emellertid ha företagets resultat- och balansräkning för att använda rätt siffror. Formeln för beräkningen är följande:

FKF = Operativt kassaflöde – investeringar

Räkneexempel:

Du driver en fotostudio och dina inkomster under perioden är 200 000 kr. Du spenderade 60 000 kr på löner, marknadsföring/reklam och andra driftskostnader. Du investerade dessutom i en kamera för 5 000 kr.

Först måste du räkna ut vad det operativa kassaflödet blir.

OKF = intäkter – kostnader = 200 000 kr – 60 000 kr = 140 000 kr.

Nästa steg är att räkna ut det fria kassaflödet:

FKF = OKF – investeringar = 140 000 kr – 5 000 kr = 135 000 kr.

Om du vet hur stort ditt fria kassaflöde är kan du enklare uppskatta hur mycket kapital du har kvar att investera eller utvidga verksamheten.

Kostnadsfri kalkyl för beräkning av kassaflöde

Eftersom alla kassaflöden har olika formler och räknas ut på olika sätt kan det vara både komplicerat och tidskrävande att göra beräkningarna på egen hand. Därför rekommenderar vi att du laddar ner vår kostnadsfria kalkyl för kassaflödesberäkning.

Genom att använda får kalkyl för kassaflöde kan du effektivisera dina kassaflödesanalyser och spara tid. Kalkylen har även ett separat blad där du enkelt kan skapa en likviditetsbudget.

kassaflode

Dokumentet är helt kostnadsfritt att ladda ner och alla formler är förprogrammerade. Du behöver bara skriva in de olika beloppen direkt i dokumentet för att få fram korrekt kassaflödesinformation. Kalkylen beräknar även företagets vinst och balansräkning.

Nedan visar vi dig hur det fungerar.

Så använder du kalkylen

Picture2

Börja med att skriva in företagets rörelseresultat under ”Löpande verksamhet”. Där fyller du även i återläggning av avskrivningar, finansiella intäkter och kostnader samt skatt. Under ”Förändring rörelsekapital” fyller du i förändringar i rörelsekapitalet för lager, kundfordringar och kortsiktiga skulder.

När du gjort detta kommer kalkylen automatiskt att räkna ut kassaflödet för den löpande verksamheten.

Picture3 1

Under ”Finansieringsverksamhet” och ”Investeringsverksamhet” fyller du i förändringar gällande eget kapital, långfristiga skulder samt materiella och finansiella anläggningstillgångar. Även här kommer du automatiskt att få fram kassaflödet för finansieringar och investeringar.

Picture4 1

När du fyllt i all information ovan kommer kalkylen automatiskt att beräkna årets kassaflöde, det vill säga det fria kassaflödet. Här får du även en tydlig sammanställning av den ingående och utgående kassan.

Med hjälp av kolumnerna till höger kan du även räkna ut företagets balansräkning, tillgångar och skulder. Beräkningen sker på samma sätt som med de olika kassaflödena: du fyller i beloppen och kalkylen beräknar automatiskt summan automatiskt.

Genom att sammanställa samma information kommande år kan du enkelt analysera företaget kassaflöde och se åt vilket håll företaget utvecklas.

Mall för likviditetsbudget

På det separata bladet hittar du även en mall för likviditetsbudget som du kan använda för att sammanställa kassaflödet månad för månad. Låt oss gå igenom hur det fungerar.

Picture5 1

Börja med att ange kassaflödet den 1:a i månaden. Detta gör du genom att justera beloppet i rutan B9 i kalkylen.

Därefter fyller du i informationen under ”Inbetalningar”, till exempel kontantförsäljning, kreditförsäljning, lån och övriga intäkter. När du gjort detta kommer du automatiskt att få ett totalbelopp under ”Totala inbetalningar”.

Picture6

Nästa steg är att fylla i alla utgående belopp under ”Utgifter”, till exempel inköp av material, kostnader för lokaler, försäkringar, sociala avgifter och så vidare.

Kalkylen kommer därefter att räkna ut totalsumman för utgifterna och dra av beloppet på de totala inbetalningarna för att få fram kassabehållningen och det månatliga kassaflödet.

Genom att fylla i kalkylen månatligen kan du enkelt ta reda på om företaget har ett positivt eller negativt kassaflöde samt identifiera förändringar i ekonomin.

Klicka här för att ladda ner vår kostnadsfria kalkyl för beräkning av kassaflöde!

Summering

Att bekanta dig med värdena för företagets olika kassaflöden kan vara avgörande för dess fortsatta utveckling och framgång. Dina kassaflöden är nämligen ett bevis på hur ditt företag mår ekonomiskt.

Kassaflödesanalysen bör göras regelbundet, minst 2 – 3 gånger per år. Det hjälper dig förstå hur pengarna rör sig i verksamheten, vilket i sin tur kan hjälpa dig att förbättra kassaflödet och öka lönsamheten i företaget.  

Även investerare, borgenärer, affärskompanjoner och långivare kan vara intresserade av verksamhetens ekonomiska situation. Att beräkna kassaflödet kan med andra ord vara en god idé om du till exempel planerar att ansöka om ett företagslån.