ALLMÄNNA VILLKOR AV FÖRETAGSLÅN

Dessa allmänna villkor gäller företagslån (”Lån”) av Credinord Oy (”Långivare”) och dessakompletterar de kundberoende villkor som överenskommits i låneavtalet och bilagan med Kunden.

1. LÅNEAVTALET

Låneansökan görs och undertecknas genom elektronisk online-ansökan. Långivaren verifierar Kundens kreditvärdighet och i fall av positiv beslut ger låneerbjudandet elektroniskt. Låneavtalet uppstår när Kunden har accepterat erbjudandet genom att elektroniskt underteckna avtalet och Långivaren överförs lånekapitalet till Kundens bankkonto.

Avtalshelhet består av låneavtalet med betalningsscheman och dessa allmänna villkor, som utgör tillsammans med borgensförbindelse det totala avtalet. Långivaren har ingen skyldighet att motivera de fattade lånebeslut.  02

2. KONTAKTUPPGIFTERNA

Kunden är skyldig att omedelbart meddela Långivaren om eventuella ändringar i kontaktuppgifterna. Meddelanden och påminnelser av Långivaren meddelas till Kunden per epost, per post eller av överenskommen distanskommunikation. Meddelandena per post skickas till Kundens senast rapporterade adress eller folkbokföringsadress.03

3. KOSTNADER

Med lånekostnader avses det totala beloppet för de månatliga utgiftsposter som kunden ska betala. Kunden ska till Långivaren betala en fast månatlig avbetalningspost, som omfattar amorteringen och utgifter för alla lånekostnader enligt bilagda betalningsschema, som finns även i ´Min tjänst´ (Kunden ska logga in med lösenord). I händelse av eventuella betalningsförsummelsen, kommer påminnelseavgifter, dröjsmålsränta och indrivningskostnader att debiteras på grundval av en prislista i avsnitt 18.04

4. BETALNINGSDATUM

Om förfallodagen för kundbetalningen enligt bilagda betalningsscheman inte är ett allmänt bankdatum, ska betalningsdag övergå till nästa bankdag. Bankdagen hänvisar till vardagar från måndag till fredag exklusive helgdagar som till exempel jul och midsommarafton.05

5. FÖRTIDA ÅTERBETALNING

Kunden har alltid rätt att betala tillbaka Lånet eller en del av det, genom att skriftligen meddela till Långivarens post- eller e-postadress. Kunden är skyldig att betala lånekostnaderna fram till och med den månad då återbetalningen sker.06

6. AVRÄKNING AV BETALNINGAR

Kundbetalningar avräknas alltid först på eventuella indrivningskostnader och dröjsmålsränta, sedan på förfallna månadsutgifter, sedan på den aktuella månadens utgiftspost och slutligen på amorteringsposterna. Om Kunden har mer än en kredit från Långivaren, har Kunden rätt att fördela sin prestation till den kredit han vill genom att meddela Långivaren.07

7. SPECIFIKA FÖRFALLOKRITERIER

Kundens konkurs eller likvidation förfaller Lånet för omedelbar återbetalning utan Långivarens separata anfordran.

Lånet förfaller till betalning i förtid på grund av Långivarens skriftliga uppsägning om

– Kunden försummar betalningen enligt avtalet på förfallodagen;

– Kunden har lämnat till Långivaren vilseledande information som har kunnat påverka beviljandet av eller villkoren i Lån;

– Det finns rimliga skäl att misstänka att Kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsskyldigheter gentemot Långivaren;

– Det verkar uppenbart att Kunden undviker sina betalningsskyldigheter eller förfogar sin förmögenhet

– Borgensmannen eller någon av dem dör eller försatts i konkurs, och Långivaren har inte fått ersättande godkänt borgen eller annan godkänd säkerhet inom en månad. Lånet förfaller till betalning i förtid så snart meddelandet om uppsägning har kommit kunden till handa.08

8. ANVÄNDNING AV KREDITUPPLYSNINGAR OCH KONTOUPPGIFTER

I och med beviljandet och övervakning av Lånet använder Långivaren Kundens och Borgensmannens kreditupplysningar, som erhålls från register av Creditsafe i Sverige.

I samband med kundens identifiering och med samtycke från Kunden kontrolleras kontouppgifter genom en tjänsteleverantör med PSD2-direktivenligt så kallad AISP- licensen, som möjliggör att överföra konsoliderad kundkontoinformation.

På grund av kontodata gör Långivaren en analys om transaktioner och återbetalningskapacitet av Kunden och Borgensmannen. Tjänsten lagrar ingen information, utan endast skickar en sammanfattning av betalningsinformationen till Långivaren.

Långivaren har rätt att deklarera om Kundens eller Borgensmannens betalningsförsummelse till kreditupplysningsregistret i händelse av en försening på minst tio dagar från förfallodagen.09

9. RÄTT ATT LÄMNA INFORMATION TILL BORGENSMANNEN

Långivaren har rätt att lämna till Borgensman-nen kundinformation för eventuella åtaganden, betalningsstörningar och andra faktorer som påverkar Kundens betalningsförmåga.10

10. ANDRA VILLKOR

Låntagaren har rätt att överföra detta avtal med alla rättigheter och skyldigheter till en tredje part.11

11. RÄTT ATT ÄNDRA VILLKOREN

Låntagaren har rätt att ändra villkoren i låneavtalet när ändringen inte ökar skyldigheter eller minskar rättigheter av Kunden eller när ändringen beror på en obligatorisk lagändring eller ett övergripande beslut av myndighet.

Avtalsändringar ska meddelas skriftligen eller per e-post minst två månader innan ändringen träder i kraft, om inte annat föreskrivs i lagändring eller myndighetsbeslut.

Kunden anses ha godkänt de avtalsändringar som Långivaren informerar, såvida kunden har inte motsatt förändringar före ikraftträdandet eller ifall förändringar baserar på en tvingande ändring eller beslut av lag eller myndighet.12

12. INFORMERINGSSKYLDIGHET

Vid tidpunkten för Lånet ska kunden på begäran förse Långivaren med sin finansiella ställning och annan relevant information som påverkar denna avtal och som är nödvändig för att bedöma kreditrisken. Kunden skall informera Långivaren omgående om eventuella ändringar av hans kontaktuppgifter.13

13. BETALNING AV DET BEVILJADE LÅNET

Det beviljade Lånet kommer att betalas ut utan dröjsmål till Kundens svenska bankkonto. Långivaren ansvarar inte om kunden inte kan ta ut eller använda Lånet som betalats till kontot till exempel på grund av tillgång till kontot eller annat skäl oberoende av Långivaren.14

14. KUNDREGISTER

Långivaren uppehåller ett kundregister där informationen används för att upprätthålla och behandla kundrelationen. Dessutom skall Långivaren och de företag som tillhör samma koncern rätt att behandla uppgifterna i registret i enlighet med dataskyddsförordningen.15

15. FORCE MAJEURE

Kunden eller Långivaren är inte ansvarig för skador om den kan visa att fullgörandet av skyldigheten har förhindrats av ett ovanligt och oförutsägbart skäl för vilket den inte kunde ha påverkats och vars konsekvenser den inte skulle ha kunnat undvika med all tillbörlig aktsamhet.

Långivaren kommer inte heller att vara ansvarig för skada om fullgörandet av skyldigheter enligt detta avtal förhindras på grund av andra lagar eller föreskrifter, såsom regelverket om åtgärder mot penningtvätt. Parten skall vara skyldig att så snart som möjligt underrätta den andra parten om den force majeure som påträffas.16

16. LAGORT OCH VAL AV TILLÄMPLIG LAG

De tvister som uppstår genom detta avtal behandlas i första hand genom förhandlingar mellan parterna och vid behov behandlas i första instans i Stockholms tingsrätt. Detta avtal regleras av svensk rätt.17

17. BETALNINGSFÖRSUMMELSE

Om Kunden inte betalar den överenskomna månatliga betalningen och ingen ny betalningsplan har överenskommits, skickas en påminnelse med avgift.

Dröjsmålsräntan bärs från förfallodagen tills betalningen har betalats i sin helhet.

Betalningsförsummelsen aktiverar Borgensmannens betalningsskyldighet och kan leda till rättsliga åtgärder och orsaka en betalningsincident för Kundens och Borgensmannens kreditupplysningar. Sena betalningar och betalningspåminnelser och andra indrivningsåtgärder leder till kostnader för Kunden och eventuellt till Borgensmannen enligt punkt 18.18

18. PRISLISTA

Att ansöka om ett Lån är gratis. Den fasta månatliga avbetalningsposten av Lånet definieras i offerten och låneavtalet, inklusive amorteringsposten och utgiftsposten.

Utgiftsposten bestäms på en riskbedömning av Kunden från fall till fall. Denna prislista gäller Kundens och/eller Borgensmannens kostnader om lånevillkoren ändras på Kundens begäran. Inkassokostnader och andra lagstadgade kostnader för indrivning av skulden tillkommer i enlighet med Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Vid försenad, bristande eller utebliven betalning tillkommer dessutom dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet till dess full betalning erläggs. • Dröjsmålsränta 30 %