Privacy Beleid

Privacybeleid Klantenregister CrediNord Oy

Geldig vanaf juni 2020

Gegevensbeheerder

CrediNord Oy
Bedrijfsnummer: 2994963-1
Köydenpunojankatu 5
00180 Helsinki, Finland

Contactgegevens voor registergerelateerde zaken

klantenservice@credinord.com
Beheerder Klantenregister
Köydenpunojankatu 5, 00180 Helsinki, Finland
Telefoonnummer: 09 424 757 88

Naam van het register

Het register dat gegevens van klanten van CrediNord Oy en het bedrijf bevat (het “Klantenregister van CrediNord”)

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt door CrediNord Oy en gebruikt in de online dienstverlening voor de voorbereiding en uitgifte van kredietbeslissingen, klantenidentificatie, facturatie en incasso, evenals krediettoezicht. Het Klantenregister wordt ook gebruikt voor opslag, rapportage en informatieverstrekking, in overeenkomst met wettelijke verplichtingen en officiële regelgeving en richtlijnen.

Wij nemen alle gesprekken met klanten op om de kwaliteit van onze klantenservice te verbeteren en informatie te bewaren gerelateerd aan mogelijke klachten of claims.

Klantengegevens die in het register worden bewaard, mogen worden gebruikt door de gegevensbeheerder en andere bedrijven in dezelfde groep voor marketing- en onderzoeksdoeleinden, zonder de persoonsgegevens te openbaren aan derden. In het kader van kredietbeslissingen en -controle, mag CrediNord Oy persoonsgegevens delen met een geautoriseerde aanbieder van kredietinformatie.

Daarnaast gebruikt CrediNord Oy persoonsgegevens ter voorkoming van witwassen van geld en financieren van terrorisme en vergelijkingen met sanctielijsten, zoals wettelijk verplicht.

Inhoud van het gegevensregister

Het klantenregister van CrediNord Oy bevat de volgende informatie:

 • naam
 • burgerservicenummer en geslacht
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankgegevens
 • informatie over inkomsten en uitgaven
 • andere informatie verstrekt door de klant

Informatie gerelateerd aan status en aanvragen van de klant:

 • datum van ingang van klantenstatus
 • informatie over krediet aangevraagd door en uitgekeerd aan de klant, evenals kredietbeslissingen
 • informatie van een kredietregistratiebureau vereist voor het verstrekken van krediet
 • informatie over communicatie verstuurd naar de klant
 • IP-adres waarmee de klant contact opnam met de dienst
 • informatie over facturatie en incasso
 • gebruik van gratis diensten (bijv. nieuwsbrief)
 • voordelen en campagnes gericht op de klant of anderszins beschikbaar, evenals het gebruik daarvan (inclusief campagnes van de gegevensbeheerder of partners van de gegevensbeheerder)
 • informatie over toestemming voor en bezwaar tegen directe en gerichte marketing
 • risicobeheer en statistieken
 • informatie vereist om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • informatie vereist om te voldoen aan wettelijke verplichtingen gerelateerd aan het voorkomen van het witwassen van geld en financieren van terrorisme
 • toezicht op fraude en andere criminele activiteiten en, indien nodig, rapporteren aan de autoriteiten

Gebruikelijke gegevensbronnen

De gegevens die worden verstrekt door de klant, gecontroleerd door CrediNord Oy (bijv. via het Bureau Krediet Registratie (BKR), bevolkingsregister, bedrijven die naam- en adresgegevens van particulieren verstrekken) of gewijzigd tijdens het onderhoud van de dienst.

Persoonsgegevens kunnen worden verzameld en bijgewerkt uit de registers van de gegevensbeheerder en andere bedrijven in dezelfde groep, het bevolkingsregister, kredietinformatieregisters en andere gelijkwaardige openbare of private registers of gegevensbronnen die gegevensdiensten aanbieden, evenals partners van de gegevensbeheerder.

Gebruikelijke bekendmaking en overdracht van gegevens buiten de grenzen van de EU/EER

Ons doel is om alle persoonsgegevens binnen de EU/EER te houden. Het is mogelijk dat persoonsgegevens ook in een derde land beheerd kunnen worden namens een specifieke dienstverlener of onderaannemer, op voorwaarde dat de privacy van gegevens voldoende is gewaarborgd overeenkomstig de AVG.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, behalve voor het volgende:

 • autoriteiten in het kader van wettelijke verplichtingen
 • het bedrijf dat de facturatie en incasso namens de gegevensbeheerder uitvoert
 • marketingdoeleinden genoemd in dit privacybeleid

Beschermingsmaatregelen voor het Klantenregister

Alle niet-digitale informatie wordt bewaard in beveiligde ruimtes. Elektronische gegevens worden bewaard in een voldoende beveiligde database die authenticatie van de gebruiker vereist. Alle gegevens worden verwerkt op een vertrouwelijke manier en kunnen alleen worden ingezien door externe partijen in de omstandigheden die afzonderlijk worden beschreven in deze privacyverklaring.

Het register wordt bewaard in een beschermde en bewaakte apparatuurruimte. De werknemers van de gegevensbeheerder zijn gebonden aan vertrouwelijkheid in het kader van de gegevens in het register, en toegang tot het register is technisch en fysiek beveiligd.

Marketing

Bepaalde gegevens van het register mogen worden verkocht aan of gedeeld met geselecteerde partners van CrediNord Oy voor directe marketing en onderzoeksdoeleinden, overeenkomstig de AVG, evenals voor het organiseren van marketingwedstrijden, tenzij de klant het openbaren van gegevens specifiek heeft verboden. CrediNord Oy mag klantengegevens gebruiken voor eigen directe reclames, verkoop op afstand en andere directe marketingactiviteiten (inclusief elektronische communicatiemiddelen).

Het recht op inzage

De klant heeft het recht op inzage van zijn of haar gegevens die zijn opgeslagen in het register. Dergelijke verzoeken moeten schriftelijk worden gestuurd aan de gegevensbeheerder op het volgende adres: Köydenpunojankatu 5, 00180 Helsinki, Finland.

Het recht op rectificatie

De klant mag verzoeken om het bijwerken of corrigeren van zijn of haar informatie door een schriftelijke aanvraag te sturen naar klantenservice@credinord.com.

CrediNord Oy heeft tot doel om alle informatie van klanten actueel en correct te houden door de persoons- en contactgegevens bij te werken uit het bevolkingsregister. Eventuele aanpassingen in het bevolkingsregister, zoals adreswijzigingen, worden automatisch verwerkt in het Klantenregister van CrediNord Oy.

Het recht op vergetelheid

Na afloop van de klantenrelatie is CrediNord Oy wettelijk verplicht om de klantengegevens een bepaalde in de wetgeving vastgelegde periode te bewaren voor accounting- en risicobeheerdoeleinden. Gegevens worden normaliter tot tien jaar na het einde van de klantenrelatie bewaard.

Het recht op bezwaar

Overeenkomstig de regelgeving heeft het gegevenssubject het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar gegevens door CrediNord Oy voor directe reclame, verkoop of afstand of andere vormen van directe marketingactiviteiten, evenals voor marktonderzoek en enquêtes. De klant kan bezwaar maken tegen het ontvangen van marketingcommunicatie door een schriftelijk en ondertekend verzoek te sturen aan de gegevensbeheerder, digitaal via klantenservice@credinord.com of per post via Köydenpunojankatu 5, 00180 Helsinki, Finland.

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming en om aanvullende informatie te ontvangen over de verwerking van persoonsgegevens. Het gegevenssubject heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming of om advies te vragen in het kader van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Het adres van de toezichthouder voor gegevensbescherming is Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. E-mailadres: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl. Telefoonnummer: 070 888 85 00

Cookies

Een cookie is een identificatiebestand dat door de dienst naar de computer van de klant wordt gestuurd. Cookies helpen ons bij het beheren van servicegebeurtenissen. CrediNord Oy gebruikt cookies enkel om de gebruikerservaring en de algemene dienstverlening te verbeteren en om het gebruik van de website te analyseren voor marketing- en kwaliteitsdoeleinden.

Daarnaast gebruikt CrediNord Oy cookies van derden als CrediNord bijvoorbeeld hulp krijgt van een partner voor het analyseren en evalueren van het gebruik van de website.

De klant kan de instellingen van zijn of haar internetbrowser aanpassen om alle cookies of alleen cookies die niet afkomstig zijn van CrediNord Oy te blokkeren. De klant kan ook de browserinstellingen zodanig aanpassen dat hij of zij een melding krijgt wanneer er een bepaalde cookie wordt gebruikt. Het blokkeren van alle cookies kan ertoe leiden dat de dienstverlening van CrediNord Oy geheel of gedeeltelijk wordt verstoord.