Mitä tarkoittaa marginaalikorko?

Marginaalikorko on monelle tutun kuuloinen termi. Termi nousee yleensä esille lainaa haettaessa. Mikä marginaalikorko on? Mitä merkitystä sillä on? Ja mitkä asiat sen suuruuteen vaikuttavat? Muun muassa näistä asioista kerromme lisää seuraavaksi.

Mitä tarkoittaa marginaalikorko?

Lainan korko muodostuu valitusta viitekorosta ja sen päälle asetettavasta pankin marginaalista eli marginaalikorosta, pois lukien kiinteäkorkoiset lainat. Marginaalikorko on se osa lainan korosta, jonka pankki itse määrittelee lainakohtaisesti. Marginaalikorko voidaan ajatella ikään kuin pankin tuotoksi myönnetystä lainasta. Marginaalikorko määritellään aina lainakohtaisesti ja sen suuruuteen vaikuttaa se, kuinka riskiseksi pankki arvio myönnettävän lainan. Tarkemmin marginaaliin vaikuttavista tekijöistä käsittelemme seuraavassa kappaleessa.  

Mitkä asiat marginaalikorkoon vaikuttaa?

Rahoitusyhtiön määrittelemään marginaalikoron suuruuteen vaikuttaa moni eri tekijä, joista muutamaa tärkeintä käymme läpi lyhyesti seuraavaksi.

Asetettavat vakuudet

Kun kyse on vakuudellisesta lainasta, keskeisessä roolissa ovat lainalle asetettavat vakuudet ja pankin tekemä arvio niistä. Vakuudet vaikuttavat keskeisesti siihen, kuinka riskiseksi pankki myönnettävän lainan kokee. Esimerkiksi asuntoa käytettäessä lainan vakuutena, asunnon kunto ja erityisesti asunnon sijainti vaikuttaa marginaaliin. Tämän vuoksi hyvässä kunnossa oleva kerrostaloyksiö kasvukeskuksesta todennäköisesti pitää paremmin arvonsa, kuin pienestä muuttotappiokunnasta ostettu vastaava. Pankki näkee ensimmäisen parempana vakuutena ja vähempi riskisenä.  

Lainhakijan maksukyky

”Lainaa myöntäessään keskeisessä roolissa rahoitusyhtiölle on se, onko lainanottajalla kykyä maksaa lainaansa takaisin.”

Lainaa myöntäessään keskeisessä roolissa rahoitusyhtiölle on se, onko lainanottajalla kykyä maksaa lainaansa takaisin. Esimerkiksi asuntolainaa haettaessa pankille on enemmän merkitystä lainanhakijan jatkuvilla tuloilla ja menoilla verrattuna hakijan sen hetkiseen omaisuuteen.

Sillä hakijan kuukausittaisesta tulojen ja menojen erotuksesta lainan lyhennys lopulta maksetaan. Isoksi eduksi lainanhakijan kannalta katsotaan vakituinen pidempiaikainen työpaikka, sekä paljonko rahaa jää kuukausittain pakollisten menojen jälkeen.

Lainan käyttötarkoitus

Lainan käyttötarkoituksella on myös merkittävä vaikutus pankin arvioimaan riskiin. Kuluttajapuolella lainan käyttötarkoitus on lähtökohtaisesti melko selvä, kyse on usein asuntolainasta tai autolainasta.

Yrityksille myönnettävissä lainoissa merkittävä vaikutus on sillä, käytetäänkö laina esimerkiksi koneiden tai toimitilan hankintaan, vai onko kyse uuden toiminnan kehittämisestä. Jälkimmäiseen sisältyy rahoitusyhtiön kannalta huomattavasti enemmän riskiä.

Yrityslainassa yrityksen luottoluokitus ja maksuvalmius

Yrityslainkoissa koron suuruuteen vaikuttavat keskeisesti se, minkälaiseksi rahoitusyhtiö yrityksen vakavaraisuuden, kannattavuuden ja maksuvalmiuden kokee. Olennaisena osana tätä arviota ovat luottotietolaitosten tuottamat luottoluokitukset yrityksille, sekä rahoitusyhtiön itsensä tekemä arvio yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Marginaalikorko voi vaihdella merkittävästi eri lainantarjoajien välillä

Koska marginaalikorko on aina lainakohtainen, voi sen suuruudessa olla merkittävästi eroa eri lainantarjoajien välillä. Toisin kuin viitekorko, marginaalikorko on aina pankin tekemä arvio siitä, kuinka riskinen laina on ja kuinka paljon pankki pyrkii saamaan tuottoa lainastaan.

Tämän vuoksi on esimerkiksi asuntolainaa haettaessa on tärkeää pyytää lainatarjous vähintään muutamalta eri toimijalta.

Marginaalikorko ja viitekorko

Marginaalikorosta puhuttaessa liittyy siihen olennaisena osana viitekorko, jonka olemme jo artikkelissa muutamaan otteeseen maininneet. Lainan kokonaiskorko muodostuu viitekorosta ja sen päälle tulevasta pankin määrittelemästä marginaalikorosta. Viitekorko on julkinen korko, johon pankin myöntämä laina sidotaan. Viitekorko on lainanhakijan päätettävissä. Yleisin Suomessa käytettävistä viitekoroista on 12 kuukauden Euribor. Vaihtoehtoisesti viitekoroksi voidaan valita mm. pankin oma Prime-korko. Olemme avanneet tarkemmin viitekorkoa, sen merkitystä ja yleisimpiä Suomessa käytettävistä viitekoroista artikkelissamme: Mikä on viitekorko?

Vaihtuvakorkoinen ja kiinteä korkoinen laina

Vaihtuvakorkoisen lainan korko muodostuu siis viitekorosta, sekä sen määritellystä marginaalikorosta. Vaihtoehtoisesti laina on kuitenkin usein mahdollista ottaa myös kiinteäkorkoisena. Kiinteäkorkoisessa lainassa ei erikseen ole viitekorkoa taikka marginaalia, vaan kyseessä on pankin määrittelemä kokonaiskorko, joka pysyy kiinteänä ennalta määritellyn ajan. Esimerkiksi kotimaisella yritysrahoittajalla CrediNordilla yrityslainan korkona käytetään kiinteää kuukausikorkoa.

Todellinen vuosikorko

Lainan kokonaiskorko, josta käytetään nimitystä nimelliskorko, muodostuu siis viitekorosta ja marginaalikorosta. Näiden lisäksi lainaan sisältyy kuitenkin usein myös muita kustannuksia, kuten avausmaksut ja kuukausittaiset tilinhoitomaksut. Kun kaikki lainasta aiheutuvat kulut lasketaan mukaan, puhutaan silloin lainantodellisesta vuosikorosta. Todellinen vuosikorko on lainanhakijalle tärkeä luku, koska lainojen sivukulut voivat muodostaa merkittävän osan lainan kuluista. Todellinen vuosikorko on myös hyvä vertaillessa eri lainatarjouksia keskenään.

Mitä eroa on marginaalikorolla ja korkomarginaalilla?

Marginaalikorko sekaantuu usein termiin kokomarginaali, nämä tarkoittavat kuitenkin täysin eri asioita. Marginaalikorolla siis tarkoitetaan pankin lisäämää korkoa viitekoron päälle. Korkomarginaalilla tarkoitetaan sen sijaan pankin harjoittaman otto- ja antolainauksen välistä korkoeroa. Karkeasti pankilla ottolainaus koostuu asiakkaiden tekemistä talletuksista ja antolainaus pankin myöntämistä lainoista. Tästä korkoerosta syntyy pankin korkomarginaali.

 • Mitä tarkoittaa marginaalikorko?

  Marginaalikorko tarkoittaa pankin asettamaa korkoa viitekoron päälle. Vaihtuvakorkoisen lainan korko koostuu kahdesta osasta: viitekorosta ja marginaalikorosta. Viitekorko on julkinen korko johon laina sidotaan, kuten 12 kuukauden Euribor. Marginaalikorko on puolestaan pankin itsensä määrittelemä korko, jota voidaan ajatella ikään kuin pankin tuottona lainasta.

 • Mikä vaikuttaa marginaalikoron suuruuteen?

  Marginaalikoron suuruuteen vaikuttaa se, kuinka riskiseksi rahoitusyhtiö myönnettävän lainan kokee. Riskiin vaikutta mm. seuraavat asiat:

  • Mikä lainan käyttökohde on. Erityisesti yrityksille myönnettävissä lainoissa lainan käyttökohde voi vaikuttaa merkittävästi pankin kokemaan riskiin.
  • Minkälaiset vakuudet lainalle asetetaan. Esimerkiksi asuntolainan kohdalla asunnon sijainti ja kunto on keskeisessä osassa, kun pankki arvio asuntoa vakuutena.
  • Minkälaiseksi lainanottajan maksukyky arvioidaan. Keskeisin tekijä pankille lainan riskisyyttä arvioidessa on, minkälaiseksi lainanottajan maksukyky arvioidaan. Keskeistä pankille on, kuinka paljon hakijalla jää juoksevien kulujen jälkeen tuloista mahdollisiin lainanlyhennyksiin.
 • Mitä eroa on marginaalikorolla ja korkomarginaalilla?

  Marginaalikorko ja korkomarginaali sekoitetaan usein toisiinsa. Vaikka termit ovat ulkoasultaan lähellä toisiaan, tarkoittavat ne kuitenkin täysin eri asioita. Marginaalikorko tarkoittaa pankin lisäämää korkoa viitekoron päälle, josta muodostuu viitekoron kanssa lainan kokonaiskorko.

  Korkomarginaali on sen sijaan käsite, joka tarkoittaa pankin otto- ja antolainauksen välistä eroa. Ottolainauksella tarkoitetaan esimerkiksi pankin asiakkaiden tekemiä talletuksia ja antolainauksella sen sijaan pankin myöntämiä lainoja, kuten asuntolainoja.

 • Kuinka marginaalikorko ja viitekorko liittyvät toisiinsa?

  Lainan korko muodostuu viitekorosta ja marginaalikorosta, paitsi mikäli kyse on kiinteäkorkoisesta lainasta. Viitekorko on julkinen korko, johon laina sidotaan, kuten 12 kuukauden Euribor. Marginaalikorko on viitekoron päälle tuleva korko, jonka pankki määrittelee aina asiakaskohtaisesti. Marginaalikoron suuruuteen vaikuttaa se, kuinka riskiseksi rahoitusyhtiö lainan kokee.