Nämä yritysluoton yleiset ehdot täydentävät luottosopimuksen asiakaskohtaisia ehtoja, joilla CrediNord Oy (”luotonantaja”) voi myöntää CrediNord yritysluoton (”luotto”) sitä hakevalle yritykselle (”Asiakas”).01

YRITYSLUOTON HAKEMINEN, LUOTON MAHDOLLINEN MYÖNTÄMINEN, YHTEYSTIEDOT

Hakeminen tapahtuu sähköisesti allekirjoitetulla verkkohakemuksella tai muulla luotonantajan hyväksymällä ja esittämällä tavalla. Luotonantaja tarkistaa luottohakemuksen perusteella Asiakkaan luottokelpoisuuden, jonka jälkeen luotonantaja antaa luottopäätöksen sähköisesti. Luottosopimus syntyy, kun Asiakas hyväksyy hakemuksensa perusteella mahdollisesti annetun luottotarjouksen, luottosopimus allekirjoitetaan ja luotonantaja myöntää luoton siirtämällä luoton määrän asiakkaan tilille.

Sopimuskokonaisuus muodostuu luottohakemuksesta ja sen mahdollisista liitteistä, luottosopimuksesta ja näistä yleisistä luottoehdoista sekä mahdollisista takaussitoumuksista. Luotonantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään luottopäätöksiä.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan luotonantajalle viipymättä Asiakkaan ilmoittamissa yhteystiedoissa tapahtuvista muutoksista. Luotonantajan lähettämien ilmoitusten, muistutusten ja tiedonantojen katsotaan tulleen Asiakkaan tietoon sähköpostitse niiden lähettämistä seuraavana päivänä ja postitse tai sovittua etäviestintä käyttäen viimeistään niiden lähettämistä seuraavana seitsemäntenä päivänä. Luotonantaja lähettää ilmoitukset Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan tai kaupparekisteristä ilmenevään osoitteeseen.02

YRITYSLUOTON MÄÄRÄ JA LAINA-AIKA

Luoton määrä ja luotto-aika yksilöidään luottosopimuksessa. Luotto-aika alkaa siitä päivästä, kun myönnetyn luoton pääoma on siirretty Asiakkaan luottohakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille.03

YRITYSLUOTON KUSTANNUKSET

Luottokustannuksilla tarkoitetaan luottosopimuksen perusteella Asiakkaan maksettavaksi tulevien korkojen, kuukausittaisten palkkioiden ja sovittujen mahdollisten muiden maksujen yhteismäärää.

Luotonantaja perii laina-aikana tarjouksessa määritellyn kiinteän kuukausittaisen palkkion, joka sisältää kaikki luottokustannukset.

Tarjouksessa eritellään kuukausittainen luoton lyhennys ja kuukausittainen luottokustannus. Luoton kokonaiskustannus muodostuu luottokustannusten kuukausierien yhteismäärästä. Mahdollisessa maksuhäiriötilanteessa muistutusmaksut, viivästyskorot sekä perintäkulut peritään erillisen hinnaston ja mahdollisen ulkoisen palveluntuottajan kustannusten perusteella.04

MAKSUPÄIVÄN SIIRTYMINEN

Jos eräpäivä ei ole pankkipäivä, yritysluottoon liittyvien Asiakkaan maksujen maksupäivä siirtyy seuraavaan pankkipäivään. Pankkipäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.05

YRITYSLUOTON ENNENAIKAINEN TAKAISINMAKSU

Asiakkaalla on oikeus maksaa luotto tai sen osa ennenaikaisesti takaisin ilmoittamalla siitä luotonantajalle kirjallisesti tai sähköpostitse luottosopimuksesta ilmenevään posti- tai sähköpostisosoitteeseen.

Asiakas on velvollinen maksamaan luottokustannukset siihen kuukauteen asti ja se kuukausi mukaan lukien, jonka aikana takaisinmaksu tapahtuu. Asiakkaan suoritus kohdistetaan ensin luottokustannuksiin ja sen jälkeen se lyhentää luoton pääomaa.06

LUOTONSAAJAN OIKEUS KOHDENTAA SUORITUS

Jos Asiakkaalla on luotonantajalta useampia luottoja, Asiakkaalla on oikeus kohdistaa suorituksensa haluamaansa luottoon.07

YRITYSLUOTON ERITYISET ERÄÄNTYMISPERUSTEET

7.1 Erääntyminen maksuviivästyksen vuoksiYritysluotto erääntyy maksettavaksi kokonaisuudessaan luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos Asiakas laiminlyö luoton pääoman, luottokustannusten, viivästyskoron tai muun sopimuksen mukaisen maksun maksamisen eräpäivänä.

7.2 Erääntyminen muulla perusteellaAsiakkaan konkurssiin tai selvitystilaan asettaminen eräännyttää yritysluoton heti takaisinmaksettavaksi ilman luotonantajan erillistä vaatimusta. Yritysluotto erääntyy välittömästi maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos;

  1. Asiakas on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa yritysluoton myöntämiseen tai sen ehtoihin;
  2. Asiakas on olennaisesti rikkonut lainasopimuksen ehtoja tai on olemassa perusteltu syy epäillä, että Asiakas ei tule täyttämään maksuvelvollisuuttaan luotonantajaa kohtaan; tai
  3. on ilmeistä, että Asiakas piileskelemällä, omaisuutta kätkemällä tai muulla tavalla välttelee maksuvelvollisuuttaan tai hukkaa varallisuuttaan.

Jos yritysluoton takaaja tai joku heistä kuolee tai asetetaan konkurssiin, Asiakkaan on hankittava uusi luotonantajan hyväksymä takaaja tai muu luotonantajan hyväksymä vakuus luotonantajan asettamassa vähintään yhden kuukauden määräajassa. Muutoin luotonantaja voi kirjallisesti eräännyttää yritysluoton takaisinmaksettavaksi.08

LUOTTOTIETOJEN KÄYTTÄMINEN, MAKSULAIMINLYÖNTI JA ILMOITTAMINEN LUOTTOTIETOREKISTERIIN

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan sekä takausta hyväksyessään sitoumuksenantajan henkilöluottotietoja.

Luottotiedot hankitaan Bisnode Finland Oy:n ja Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä. Jos Asiakas laiminlyö maksun, luotonantajalla on oikeus ilmoittaa lainasopimuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin, kun maksu on viivästynyt vähintään 10 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä eivätkä luotonantaja ja Asiakas ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta taikka ilmoittaminen on lainsäädännön tai tietosuojaviranomaisen päätöksen nojalla muuten sallittua.09

LUOTONANTAJAN OIKEUS ANTAA TIETOJA TAKAAJALLE

Luotonantajalla on oikeus antaa tietoja takaajalle Asiakkaan kaikista sitoumuksista, maksuhäiriöistä ja muista Asiakkaan maksukykyyn vaikuttavista seikoista.10

MUUT EHDOT

Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle.11

OIKEUS MUUTOKSIIN LUOTONANTAJALLA ON OIKEUS MUUTTAA LAINASO

Luotonantajalla on oikeus muuttaa lainasopimuksen ehtoja ilmoittamalla Asiakkaalle muutoksista kirjallisesti tai sähköpostitse etukäteen silloin, kun muutos ei lisää Asiakkaan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai muutos johtuu lain pakottavasta muutoksesta tai viranomaisen pakottavasta päätöksestä.

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen luotonantajan ehdottamat sopimusmuutokset, jollei Asiakas muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä tai ne perustuvat lain tai viranomaisen pakottavaan muutokseen tai päätökseen.

Asiakkaalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kahta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa, ellei lain muutoksesta tai viranomaispäätöksestä muuta johdu.

Asiakkaan on annettava luotonantajalle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän velkasuhteeseen vaikuttavia olennaisia tietoja, jotka ovat luotonantajalle tarpeellisia luottoriskin arvioimiseksi.

Luoton nosto maksetaan luotonsaajan tilille yksinomaan luotonsaajan ilmoittaman tilinumeron perusteella, Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti.

Luotonantaja ei vastaa siitä, jos Asiakas ei voi nostaa tai käyttää lainahakemuksessa nimetylle tilille maksettua luottoa joko tilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, luotonsaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi.

Luotonantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia varten.12

LUOTONANTAJASTA RIIPPUMATTOMIEN SYIDEN VAIKUTUS YRITYSLUOTON KUSTANNUKSIIN

Jos lainsäädännön tai viranomaispäätöksen vuoksi luotonantajan tähän yritysluottoon liittyvät kustannukset yritysluottosuhteen voimassaoloaikana olennaisesti kasvavat tai luotonantajan tästä velasta saamat tulot olennaisesti vähentyvät, Asiakkaan on korvattava tähän yritysluottoon kohdistuva osuus kustannusten kasvamisesta tai tuottojen vähenemisestä. Korvaus peritään erillisenä maksuna tai lisätään yritysluoton kustannuksiin.

Luotonantajan oikeus edellä mainittuun lisäykseen tai maksuun lakkaa, kun sen peruste on poistunut. Luotonantaja ilmoittaa Asiakkaalle maksusta ja sen perusteesta kirjallisesti.13

VASTUU VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA

Luotonantaja ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.14

YLIVOIMAINEN ESTE

Asiakas tai luotonantaja ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää.

Luotonantaja ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä luotonantajan velvollisuuksia. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.15

OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI

Asiakas tai luotonantaja ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää.

Luotonantaja ei vastaa myöskään vahingosta, jos tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä luotonantajan velvollisuuksia. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista häntä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.16

OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI

Tästä velkasuhteesta aiheutuvat riitaisuudet käsitellään luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Tähän velkasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.17

LUOTTOANALYYSI

Luotonantaja tekee tilidataan perustuvan luottoanalyysin avulla selvityksen takaajan takaisinmaksukyvystä. Luottoanalyysi analysoi lainanottajan verkkopankin tilitapahtumat. Palvelu ei tallenna mitään tietoja vaan lähettää ainoastaan yhteenvedon maksutiedoista luotonantajalle. Lisäksi yrityksen taloudellisia tunnuslukuja tarkastetaan Suomen Asiakastiedon tai Bisnoden kautta.18

MAKSUHÄIRIÖ

Mikäli Asiakas ei maksa sovittua kuukausittaista maksueräänsä, eikä Asiakkaan kanssa ole sovittu uutta maksuaikataulua, lähetetään tälle maksumuistutus ja laskuun lisätään perintää hoitavan tahon hinnaston mukainen muistutusmaksu ja viivästyskorko.

Lisäksi lainanantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva lainasumma maksettavaksi, mikäli Asiakas ei ole maksanut maksueräänsä eräpäivään mennessä. Viivästyskorko kertyy eräpäivästä alkaen sovitun koron mukaisesti, kunnes erä on maksettu kokonaisuudessaan. Viivästyskorko on 30% vuodessa.

Asiakkaan maksuhäiriö voi johtaa oikeustoimenpiteisiin ja aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän luottotietoihin. Perintään lähetettyihin asioihin lisätään perintätoimiston maksut ja viivästyskorko.19

HINNASTO

  • Toistuvan eräpäivän muuttaminen 40€
  • Maksuhuomautus 40€ / kerta
  • Lainan eräännyttämisestä johtuva irtisanomiskulu 300€
  • Viivästyskorko 30%
  • Muut perintäkulut perintätoimiston hinnaston perusteella

OMAVELKAISEN TAKAUKSEN YLEISET EHDOT

Nämä yleiset takausehdot koskevat Takaajan omavelkaista takausta Velallisen /Asiakkaan (”Velallinen”) Yritysluottoon (”Päävelka”) liittyvistä velvoitteista Velkojalle/luotonantajalle (”Velkoja”). Takauksesta laaditaan erillinen takaussitoumus, jonka ehdoiksi tulevat myös nämä yleiset ehdot.01

MÄÄRITELMÄT

Päävelalla tarkoitetaan sitä tai niitä sitoumuksia, joista Takaaja vastaa takaussitoumuksen perusteella. Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jolla Takaaja ottaa vastatakseen Velkojalle Päävelasta. Takautumisoikeudella tarkoitetaan Päävelan tai sen osan Velkojalle maksaneen Takaajan oikeutta periä Velkojalle maksamansa määrä (eli takautumissaatavansa) Velalliselta täysimääräisesti. Velallisella tarkoitetaan sitä tai niitä oikeushenkilöitä tai toiminimiä (”Velallinen / Asiakas”), jotka on takaussitoumuksessa sellaisiksi merkitty. Velkakirjalla tarkoitetaan Velallisen allekirjoittamaa luottosopimusta ja sen Yleisiä luottoehtoja. Verkkopalvelulla tarkoitetaan Velkojan ylläpitämää verkkopalvelua, jossa velalliset voivat hakea lainaa ja velkojat voivat antaa lainaa sekä näiden toimintojen tarjoamiseen liittyviä palveluita.02

TAKAUSVASTUUN LAAJUUS

Takaaja antaa takaussitoumuksella omavelkaisen Takauksen, jossa takaaja tai takaajat vastaavat Päävelasta kuten omastaan (jäljempänä yksi tai useampi takaaja yhdessä Takaaja). Takaus on erityistakaus, jossa Takaaja vastaa Velkojille takaussitoumuksessa yksilöidystä Päävelasta.

Takaaja sitoutuu omavelkaiseen takaukseen kaikista niistä velvoitteista, joita Velallisella on Velkojia kohtaan Päävelan ehtojen perusteella, ja vastaa takauksen perusteella siitä, että Velallisen kaikki Velkojalle maksettavaksi erääntyneet Päävelan ehtojen mukaiset tai Takauksen täytäntöönpanosta johtuvat nykyiset ja tulevat velvoitteet mukaan lukien pääoma, korot, maksut ja kaikki muut kulut (mukaan lukien viivästyskorot, huomautuskulut, maksuvaatimuskulut, perintäkulut sekä mahdolliset liitännäiskulut kuten oikeudenkäyntikulut ja neuvonantajapalkkiot) ja maksut tulevat kaikilta osin suoritetuiksi. Mikäli useampi kuin yksi takaaja on antanut saman Päävelan vakuudeksi Takauksen, kukin Takaaja vastaa Velkojille koko Päävelasta.03

OSAPUOLTEN VÄLISET ILMOITUKSET

Takaajan on ilmoitettava Velkojalle viivytyksettä taloudellisessa tilanteessaan tapahtuneesta olennaisesta heikkenemisestä sekä nimensä ja osoitteensa sekä muiden yhteystietojensa muutoksista. Velkoja toimittaa Takaukseen liittyvät ilmoitukset Takaajan ilmoittamaan osoitteeseen tai Verkkopalvelussaan.04

PÄÄVELAN MUUTOKSEN VAIKUTUKSET TAKAUSVASTUUSEEN

Mikäli Päävelan ehtoihin tehdään Velallisen vastuuta lisäävä muutos, Velallisen on pyydettävä Takaajalta kirjallinen suostumus, jolloin muutos sitoo Takaajaa.

Ilman Takaajan suostumusta voidaan kuitenkin sopia sellaisesta maksuajan pidentämisestä tai muusta Päävelan ehdon muutoksesta, jonka vaikutus Takaajan vastuuseen on vähäinen tai jonka peruste on yksilöity Päävelan ehdoissa.

Sellaisia vähäisenä pidettäviä muutoksia, joihin ei tarvita Takaajan suostumusta, ovat esimerkiksi Päävelan lyhennyserien lykkääminen siten, että lyhennyksistä vapaa aika on laina-aikana yhteensä enintään yksi vuosi ja/tai takaisinmaksuajan muuttaminen siten, että laina-aika pitenee korkeintaan yhden vuoden.05

LMOITUKSET TAKAAJALLE

Velkoja ilmoittaa Takaajalle kirjallisesti tai sähköpostitse Velkaa koskevasta maksuviivästyksestä yhden kuukauden kuluessa maksuviivästyksen alkamisesta tai Velallisen konkurssista, ellei takaaja asemansa tai tehtävänsä puolesta ilmeisesti ole tietoinen seikasta. Takaaja vastaa konkurssin johdosta erääntyneelle saatavalle kertyneistä viivästyskoroista konkurssin alkamisesta lukien.06

LMOITUKSEN SAAMINEN

Velkoja ilmoituksen katsotaan saapuneen Takaajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä sen lähettämisestä tai asettamisesta saataville tai sähköpostitse lähetettäessä lähettämistä seuraavana päivänä..07

TAKAAJAN OIKEUS SAADA TIETOJA

Takaajalla on oikeus pyynnöstä saada tietoja Velkojalta takaamastaan Päävelasta ja Velallisen maksukykyyn vaikuttavista seikoista, ellei hän asemansa tai tehtävänsä puolesta ole ilmeisesti nistä tietoinen.08

VELKOJAN OIKEUS SIIRTÄÄ TAI JAKAA TAKAUS

Velkojalla on oikeus siirtää tai jakaa takaus Päävelan tai sen osan siirron yhteydessä sekä sopia siirronsaajan kanssa siitä, miten Takaus siirron jälkeen kattaa Velkojan ja siirronsaajan saatavan. Takaajan vastuu ei siirron tai jakamisen johdosta lisäänny.09

SUORITUKSEN VAATIMINEN TAKAAJALTA

Velkoja voi vaatia Takaajalta suoritusta heti, kun Velka on joko kokonaan tai osittain myöhästynyt. Vaatimuksen voi tehdä Takaajaa vastaan, vaikka Velallista ei olisi todettu varattomaksi.

Jos Päävelan erääntyminen edellyttää Velalliseen kohdistettua irtisanomista tai eräännyttämistointa, Velkoja saa vaatia maksua Takaajalta vain, jos eräännyttämistoimi on kohdistettu sekä Velalliseen että Takaajaan.

Jos Velallinen on asetettu konkurssiin tai jos on aloitettu Velallisen velkajärjestely tai yrityssaneeraus tai jos tällaisessa menettelyssä on määrätty Velkaa koskeva väliaikainen kielto, Velkoja saa vaatia Päävelan maksua Takaajalta ilman Velalliseen kohdistettua eräännyttämistointa.10

MAKSUN PERÄYTYMINEN

Takaus on Päävelan suorittamisesta huolimatta aina voimassa, jos suoritus peräytetään tai Velka saatetaan uudestaan voimaan viranomaispäätöksen, takaisinsaannin, yrityksen saneerauksen, yksityishenkilön velkajärjestelyn tai tuomioistuimen päätöksen perusteella tai muusta vastaavasta syystä.11

TAKAAJAN ENNENAIKAINEN SUORITUS

Takaajalla on oikeus maksaa erääntymätön Velka, jos Velallisella olisi oikeus maksaa Velka ennenaikaisesti. Jos Velallisella olisi velvollisuus maksaa Velkojalle kuluja Päävelan maksusta, Takaajan on maksettava samat kulut, jos hän maksaa Päävelan.12

TAKAUTUMISOIKEUS

Takaajalla on oikeus periä Velalliselta se määrä, jonka Takaaja on maksanut Takauksen perusteella. Takautumisoikeus tarkoittaa myös Takaajan oikeutta periä toisilta takaajilta näiden osuus maksamastaan määrästä.13

TAKAAJAN MAKSUN LAIMINLYÖNNIN REKISTERÖIMINEN LUOTTOTIETOREKISTERIIN

Velkojalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä on oikeus tallettaa luottotietorekisteriin takaussitoumuksesta johtuvien maksuvelvoitteiden laiminlyönti, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusikymmentä (60) päivää kohdassa 6 tarkoitetun ilmoituksen lähettämisestä, eivätkä Velkoja ja Velallinen ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta taikka rekisteröiminen on lainsäädännön tai tietosuojaviranomaisen päätöksen nojalla muuten sallittu.14

LUOTTOTIETOJEN KÄYTTÄMINEN

Velkojat käyttävät Velkaa myöntäessään sekä Takausta hyväksyessään Takaajan luottotietoja. Takaaja valtuuttaa Velkojan tarkistamaan sekä Takaajan että tämän puolesta toimivan luottotiedot ja henkilöllisyyden ja hyväksyy, että luottotiedot säilytetään Velkojan rekisterissä koko Takauksen voimassaoloajan. Velkojalla on oikeus luovuttaa Takaajaa koskevia tietoja ainoastaan lainsäädännön sallimassa laajuudessa, ellei Takaaja anna muuhun suostumusta.15

YLIVOIMAINEN ESTE

Velkoja ei vastaa vahingoista, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Velkojan toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Velkoja ilmoittaa Velkojien tai Velkojan kohtaamasta ylivoimaisesta esteestä niin pian kuin se on mahdollista Verkko-palvelussaan.16

SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Takaussuhteeseen ja takauksen ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli takaussuhteesta aiheutuneita erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ratkaistaan riita-asiat Helsingin käräjäoikeudessa.