Korkojen nousun vaikutukset yrityksille

Korkojen nousu on ollut Suomessa ja ympäri maailmaa iso keskustelun aihe, eikä ihme. Korkojen nousu vaikuttaa niin yrityksiin, kuin kotitalouksiin ja sitä kautta koko talouteen.

Korkojen nousun kehitystä on vaikea arvioida ja sen tarkkoja seurauksia on ennalta vaikea määrittää tarkasti. Varmaa kuitenkin on, että korkojen nousu heikentää yleistä taloudellista kasvua.

Tässä artikkelissa käymme läpi, miten korot ovat tämän vuoden aikana kehittyneet, mikä korkoja nostaa, kuinka niiden odotetaan kehittyvä jatkossa ja kuinka yrityksen tulisi reagoida niiden nousuun.

Korkojen kehitys 2022

Korot ovat nousseet sekä euroalueella, että Yhdysvalloissa jyrkästi vuoden 2022 aikana. Seuraavaksi käymme tarkemmin läpi niiden kehitystä ja kuinka niiden arvioidaan kehittyvän jatkossa.

Kuinka korot ovat kehittyneet vuonna 2022?

Pitkän alhaisen ja tasaisen jakson jälkeen korot ovat lähteneet voimakkaaseen nousuun. Korkojen nousun takana on olennaisena osana inflaation voimakas kasvu, joka on johtanut keskuspankit reagoimaan ohjauskorkojen nostoilla.

Ohjauskorkojen muutokset heijastuvat suoraan yleiseen korkotasoon. Suomessa erityisesti asuntolainoissa hyvin yleisesti käytössä oleva viitekorko 12 kuukauden Euribor on noussut vuoden 2022 aikana negatiivisen koron puolelta reilusti yli kahden prosentin.

Tämän seurauksena Euriboriin sidottujen lainojen kustannukset ovat paikoin moninkertaistuneet. Tämä aiheuttaa suuria haasteita sekä kotitalouksille, että myös yrityksille.

”Korkomarkkinaan vaikuttaa voimakkaasti keskuspankkien tekemät muutokset ohjauskorkoihin”

Korkomarkkinaan vaikuttaa voimakkaasti keskuspankkien tekemät muutokset ohjauskorkoihin, keskeisimpinä Yhdysvaltojen keskuspankki Fed ja Euroopan keskuspankki EKP. Fed on nostanut vuoden 2022 aikana ohjauskorkoaan erittäin aggressiivisesti.

Vuoden 2022 alussa Fedin ohjauskorko oli vielä nollan tuntumassa, mutta syyskuun loppupuolella jo yli 3 prosenttia. EKP on myös nostanut omaa ohjaskorkoaan vuoden 2022 aika, mutta maltillisemmin. Vuoden alussa vielä voimakkaasti negatiivisena ollut ohjauskorko on noussut syyskuuhun mennessä 1,25 prosenttiin.

Mikä aiheuttaa korkojen nousua?

Korkojen nousu on monen tekijän summa. Suurimpana korkoihin vaikuttavana tekijänä voidaan sanoa olevan inflaatio ja sen räjähdysmäinen kasvu viimeisen vuoden aikana.

Inflaation nousu on monien asioiden summa, kuten viimevuosien löysä keskuspankkipolitiikka, koronaviruksen aiheuttama raaka-aine ja komponenttipula ja viimeisimpänä energian hinnan räjähdysmäinen nousu Euroopassa.

Inflaatio on ajanut keskuspankit, kuten Yhdysvaltojen keskuspankin Fedin ja Euroopan keskuspankin tilanteeseen, jossa niiden on pakko reagoida inflaation kasvuun.

Keskuspankkien päällimmäisenä tehtävänä on vakauden säilyttäminen, johon keskeisesti liittyy inflaation pitäminen hillityllä tasolla.

Keskuspankkien aseena nousevaa inflaatiota vastaan toimii keskuspankkien ohjauskorkojen nostaminen. Yleinen korkotaso on suorassa vuorovaikutuksessa keskuspankkien ohjauskorkoihin nähden.

Kuinka korkojen ennustetaan kehittyvän jatkossa?

Korkomarkkinan ennustaminen nykyisessä markkinatilanteessa on äärimmäisen haastavaa jopa parhaimmillekin ekonomisteille. Viimeisimpien ennusteiden mukaan korot jatkavat nousuaan myös vuoden 2023 puolelle.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoitti 21.9, että keskuspankin korko tulee nousemaan 4,5 prosenttiin vuoden loppuun mennessä. Euroopan keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoaan lisää vielä tämän vuoden puolella. Ohjauskorkojen nousulla on välitön vaikutus myös yleisiin markkinakorkoihin.

”Keskuspankit reagoivat korkopäätöksillään inflaatioon, jolloin inflaation kehittyminen lopulta isolta osaltaan määrittelee yleisen korkotason kehitystä.”

Keskuspankit reagoivat korkopäätöksillään inflaatioon, jolloin inflaation kehittyminen lopulta isolta osaltaan määrittelee yleisen korkotason kehitystä. EKP ennustaa inflaation heikkenevän vuoden 2023 aikana 5 prosentin tasolle ja vuonna 2024 2,3 prosentin tasolle nykyisestä yli 8 prosentista. EKP:n pitkän aikavälin tavoitteena on pitää inflaatio noin 2 prosentissa.  

Mitä seurauksia korkojen nousulla on?

Korkojen nousu aiheuttaa monenlaisia seurauksia niin kotitalouksille, yrityksille, kuin myös koko taloudelle. Monelle kotitaloudelle isoin vaikutus korkojen noususta on asuntolainan korkokulujen nousu.

Suurin osa suomalaisten ottamista asuntolainoista on vaihtuvakorkoisia ja sidottu 12 kuukauden Euriboriin. Näin ollen asuntolainojen korot liikkuvat samassa tahdissa ylöspäin yleisen korkotason noustessa.

Koska useiden tuotteiden hinnat nousevat inflaation myötä, sekä lainojen korkokustannukset ovat voimakkaassa nousussa, kaventaa se monen kotitalouksien kulutusmahdollisuuksia.

Koska kuluttajat ovat varovaisempia kuluttamaan, aiheuttaa se kysynnän heikkenemistä yrityksille.

Tämä yhdistettynä siihen, että myös monella yrityksellä lainoista aiheutuvat kustannukset ovat jyrkässä nousussa, aiheuttaa yrityksille merkittäviä haasteita.

Moni yritys kamppailee samaan aikaan myös raaka-aineiden hintojen nousun kanssa, joka aiheuttaa yrityksille lisähaasteita, koska kohonneita raaka-ainekustannuksia on vaikea kokonaisuudessaan siirtää tuotteiden hintoihin. Tämä yhdistettyjen energian hinnan nousun vaikutuksiin, yritykset kohtaavat merkittäviä haasteita toimintaympäristössään vuosien 2022 ja 2023 aikana.

Korkojen nousu selittää osaltaan, miksi talous osoittaa heikkenemisen merkkejä 2022 ja 2023. Lisää talouden heikkenemisen taustalla olevista syistä voit lukea artikkelistamme: Miksi talous osoittaa heikkenemisen merkkejä?

Kuinka yrityksen tulisi reagoida korkojen nousuun?

Nykyinen korkojen ja inflaation nousu herättää monessa yrittäjässä ja yrityksessä huolta. Kuinka yrityksen tulisi hän reagoida?

Tarkkaile yrityksen velkaisuutta

”Yrityksen on varauduttava siihen, että korkojen nousu voi jatkua vielä pidemmän aikaa.”

Koska taloudessa esiintyy voimakasta epävarmuutta sekä voimakkaita liikkeitä korkomarkkinoilla, on yrityksen ensiarvoisen tärkeää tarkkailla omaa velkaantuneisuutta. Yrityksen on varauduttava siihen, että korkojen nousu voi jatkua vielä pidemmän aikaa.

Onko yrityksellä kykyä selvitä velkavastuistaan, mikäli korkotaso nousee vielä nykyistä korkeammaksi? Mikäli näin ei ole on yrityksen mietittävä, onko yrityksen velkataakkaa mahdollista keventää, onko osaan lainoista mahdollista hankkia korkokattoa tai muuttaa niitä kiinteähintaisiksi.

Yritys voi myös tutkia mahdollisuutta yhdistää useampi pienempi laina yhdeksi suuremmaksi ja hakea sitä kautta säästöä lainanhoitokuluissa.

Turvaa yrityksen maksuvalmius

Yrityksen maksuvalmiudella tarkoitetaan sitä, minkälainen kyky yrityksellä on suoriutua kuluista ja velvoitteistaan. Yrityksen maksuvalmiuteen on äärimmäisen tärkeää kiinnittää huomiota ja varmistaa, että yrityksellä on kaikkina aikoina edellytykset selviytyä velvoitteistaan.

Muutoin yritystä voi uhata nopeasti ilmenevä kassakriisi, joka pahimmillaan voi vaarantaa koko yrityksen toiminnan jatkumisen.

”Yrityksen on hyvä varautua siihen, että heikompi taloudellinen tilanne, voi aiheuttaa yrityksen saatavien viivästymistä ja maksuaikojen venymistä.”

Monella yrityksellä yllättäviä maksuvalmiushaasteita saattaa aiheuttaa myöhässä olevat myyntisaatavat. Kun taloudessa menee heikommin, kohtaa yhä useampi yritys tilanteen, jossa ei pysty suorittaa laskujaan ajallaan.

Tämä voi aiheuttaa suuria haasteita myöhässä olevan myyntisaatavan omaavalle yritykselle, koska saattaa olla nojannut kykynsä selviytyä puolestaan omista laskuistaan kyseisen myöhässä olevan myyntisaamisen avulla.

Yrityksen on siis hyvä varautua siihen, että heikompi taloudellinen tilanne, voi aiheuttaa monen yrityksen saatavan viivästymistä ja maksuaikojen venymistä.

Kiinnitä siis erityistä huomioita yrityksen kassavirran seurantaan ja sen tehostamiseen. Ohesta voit katsoa kokoamamme vinkit positiivisen kassavirran saavuttamiseen: Positiivinen kassavirta, 9 vinkkiä sen saavuttamiseen.

Pidä huolta kannattavuudesta

Kun kustannukset nousee sekä raaka-aineiden, energian ja korkokustannusten kautta, aiheuttaa se painetta yrityksen kannattavuudelle.

Mikäli yritys ei sopeuta toimintaansa ja kulurakennetta muuttuneiden olosuhteiden mukaan, voi koko yrityksen toiminnan jatko vaarantua. Yrityksen toiminnan painuessa tappiolle, johtaa se entisestään suurempaan lainanottoon, joka ajaa yrityksen nopeasti suuriin ongelmiin, erityisesti nykyisessä kiihtyvien korkojen markkinassa.

Kaikki yrityksen juoksevat kulut on hyvä aika-ajoin käydä läpi ja varmistaa, että yritys ei maksa mistään ylimääräisestä. Työntekijöiden lomautukset ja irtisanomiset ovat vasta viimeisin keino, mutta yrityksen on myös harkittava niitä, mikäli yrityksen toiminnan jatkaminen sitä edellyttää.

Tarkkaile millä tavalla tilanne vaikuttaa omalla alalla?

Nykyinen markkinatilanne ja korkomarkkina voi vaikuttaa hyvin eri tavalla riippuen, millä alalla yritys toimii. Siksi on tärkeä seurata ja olla ajan tasalla mitkä ovat vaikutukset juuri yrityksen omalla alalla.

Minkälaisiin toimiin alan kilpailijat ovat ryhtyneet? Esimerkiksi tätä yrittäjän tai yrityksen on hyvä tarkkailla. Mikäli esimerkiksi alan muut toimijat tekevät sopeuttavia toimia markkinatilanteen muuttuessa, olisiko yrityksen kannattavaa harkita samanlaisia toimia myös itse.

Nousevat korot vaikuttavat erityyppisiin lainoihin eritavalla

Korkojen nousu vaikuttaa erityyppisiin erilailla. Mikäli kyseessä on Pääsääntöisesti korot voidaan jakaa kiinteäkorkoisiin ja vaihtuvakorkoisiin. Kiinteän koron lainoissa koron määrä pysyy nimensä mukaisesti kiinteänä koko lainasopimuksen ajan. Esimerkiksi kotimaisen CrediNordin vakuudeton yrityslaina perustuu kiinteään kuukausikorkoon.

Vaihtuvakorkoisessa lainassa sen sijaan laina koostuu yleensä viitekorosta ja viitekoron päälle tulevasta marginaalista. Marginaalin pankki määrittelee asiakaskohtaisesti ja viitekorko on sen sijaan julkinen korko, kuten 12 kuukauden Euribor.

Vaihtuvakorkoisessa lainassa viitekoron muutokset nostavat lainasta maksettavan koron määrää. Vuoden 2022 aikana erityisesti 12 kuukauden Euribor on kasvanut negatiivisesta plussalle ja on ylittänyt syyskuun aikana jo 2,5 prosentin rajan, aiheuttaen monille korkokulujen voimakasta kasvua.

Korkojen nousu aiheuttaa yrityksille haasteita – yhteenveto

Korkojen nousu on vuoden 2022 aikana ollut voimakasta, joka aiheuttaa yhä suurempia haasteita, niin yrityksille, kuin myös kotitalouksille ja sitä kautta koko taloudelle.

korkojen nousu yhdistettynä energian ja raaka-aineiden hintojen nousuun, on se aiheuttanut lukemattomille yrityksille suuria haasteita. Yrityksen on kuitenkin pyrittävä pitämään päänsä kylmänä, vaikka markkinatilanne heiluu tällä hetkellä voimakkaasti. Haasteellisempina aikoina yrityksen onkin tärkeää keskittyä perusasioihin, vakavaraisuuteen, maksuvalmiuteen ja kannattavuuteen.

Näihin kohdistuu nykyisessä markkinatilanteessa yhä suurempia vaikutuksia, kulujen noustessa kiihtyvään tahtiin.

 • Mitä vaikutuksia korkojen nousu aiheuttaa yrityksille?

  Korkojen nousu aiheuttaa moninaisia vaikutuksia yrityksille. Suorana vaikutuksena on yrityksen lainanhoitokustannusten nousu, joka kuitenkin riippuu suuresti siitä, minkä muotoista lainaa yritys omaa.

  Korkojen nousulla on kuitenkin myös huomattava vaikutus talouteen, joka vaikuttaa yritykseen vielä konkreettisemmin. Korkojen nousu heikentää taloudellista aktiviteettia, eli tuotteiden ja palveluiden kysyntä heikkenee. Koitalouksilla on yhä vähemmän rahaa käytettävinään korkokulujen, energian ja tuotteiden hintojen noustessa. Tällä on suora vaikutus kotimaisiin yrityksiin ja niiden tuotteiden kysyntään.

 • Kuinka yrityksen tulisi reagoida korkojen nousuun?

  Yrityksen on tärkeää varautua, että korkojen nousu voi jatkua ja että korot tulevat pysymään ylhäällä ennakoitua pidemmän aikaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksen on tärkeää tarkkailla velkaantuneisuuttaan ja sitä, kuinka hyvin yrityksen talous estää, mikäli korkokulut nousevat entisestään.

  Yrityksen maksuvalmiuden merkitys myös korostuu. Maksuvalmiudella tarkoitetaan, että yrityksellä on kaikkina aikoina valmius selviytyä maksuvelvoitteistaan. Heikkenevä taloudellinen tilanne ja kustannusten nousu todennäköisesti aiheuttaa haasteita myös yrityksen asiakkaille. Tästä johtuen yrityksen on tärkeää varautua siihen, että myyntisaatavista tulevat suoritukset voivat saapua yritykselle merkittävästi myöhässä.

 • Kuinka korkojen ennustetaan kehittyvän?

  Korkomarkkina on muuttunut vuoden 2022 aikana voimakkaasti ja sen kehityksen ennustaminen on haastavaa. Oleellisena osana korkojen kehitystä on inflaatio. Mikäli inflaatio pysyy korkeana, ei keskuspankeilla ole edellytyksiä laskea ohjauskorkojaan. Ohjauskorot vaikuttavat sen sijaan suoraan yleisiin markkinakorkoihin.

  Yhdysvaltain keskuspankki Fed arvio syyskuussa, että se tulee nostamaan ohjauskorkoaan lisää vuoden loppuun mennessä. Ohjauskorkoa tultaisiin Fedin arvion mukaan laskemaan seuraavan kerran vasta vuonna 2024 tai kunnes inflaatio on hellittänyt.