Suosittu vaihtoehto pankin yritys-rahoitukselle
Yrityslaina optimoitu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin
Lainamäärä 1.000–100.000 €
Kiinteä kuukausikulu – ei avauskuluja, tilinhoitomaksuja tai piilokuluja
Maksa pois myös etuajassa - ilman lisäkuluja
Sinun yrityslainasi
Päätös 60 minuutissa
finance-money-coffee-office-hands-work

Käyttöpääoman rahoitus

Yritykseltä sitoutuu merkittäviä määriä pääomia sen jokapäiväisen liiketoiminnan pyörittämiseen. Pääomaa sitoutuu muun muassa raaka-aineisiin, valmiisiin tuotteisiin ja myyntisaamisiin.


Tätä liiketoiminnan pyörittämiseen sitoutuvaa rahaa kutsutaan käyttöpääomaksi. Käyttöpääomalla on merkittävä rooli yrityksen kannattavuuden kannalta. Kun yritys pystyy operoimaan pienemmällä käyttöpääomalla, tarvitsee se vähemmän pääomaa kokonaisuudessaan, joka parantaa yrityksen sijoitetun pääoman tuottoa. Tässä artikkelissa käsittelemme, mitä kaikkea käyttöpääoma pitää sisällään, kuinka sitä voidaan tehostaan, missä tilanteissa yritys saattaa kohdata tarvetta hakea käyttöpääoman rahoitusta ja kuinka hankkia yrityslainaa laajentumiseen.

Mitä kaikkea käyttöpääomalla tarkoitetaan?

Käyttöpääoma voidaan määritellä, että se on kaikki pääoma, joka sitoutuu yrityksen jokapäiväiseen liiketoimintaan. Käyttöpääoma ja sen tarve on aina yrityskohtainen ja vaihtelee voimakkaasti myös riippuen siitä, millä alalla yritys toimii.

Käyttöpääomaa sitoutuu yrityksen toiminnassa moniin eri kohteisiin. Yleisesti eniten pääomaa sitoutuu yrityksen arkipäiväisessä toiminnassa vaihto-omaisuuteen ja myyntisaamisiin. Vaihto-omaisuuden eristä kaikki valmistukseen tarvittavat raaka-aineet, keskeneräiset, sekä valmiit tuotteet sitovat usein suuresti pääomaa, kun kyseessä on valmistava yritys.

Myyntisaamisiin sitoutuvan pääoman määrä aiheuttaa yrityksille nykypäivänä monesti haasteita, sillä laskujen maksuaikojen pituudet ovat viime vuosien aikana reilusti pidentyneet.

Vastaavasti, mikäli yritys pystyy itse ostamaan tavaraa pidemmillä maksuajoilla voi se sitä kautta vähentää liiketoimintaan sitoutuvan pääoman määrää. Käyttöpääoma lasketaankin usein pelkistetyllä kaavalla:

  • Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset – ostovelat = käyttöpääoma

Nettokäyttöpääoma

Kun käyttöpääoman laskentaan otetaan mukaan yrityksen rahoitusvarat, voidaan sitä kautta laskea yrityksen nettokäyttöpääoma. Rahoitusomaisuudeksi tässä tapauksessa lasketaan rahat, arvopaperit ja lyhytaikaiset saamiset. Nettokäyttöpääoma lasketaan yleisesti kaavalla:

  • Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus – lyhytaikainen vieras pääoma = nettokäyttöpääoma

Nettokäyttöpääoma kertoo, kuinka paljon yrityksen rahoitus- ja vaihto-omaisuudesta on omalla taikka pitkäaikaisella vieraalla pääomalla rahoitettua.

Tällä tavoin voidaan tarkastella, kuinka paljon rahoitus- ja vaihto-omaisuuden rahoittaminen vaatii pitkäaikaista pääomaa. Tämän vuoksi nettokäyttöpääoma on hyvä tunnusluku erityisesti, kun yrityksen täytyy arvioida tulevaisuuden rahoitustarpeitaan.

CrediNord logo
Käyttötarkoituksia on monia
Rahoita erityylisiä tavoiteltuja kasvuhankkeita
Stabilisoi kassavirta kausivaihtelun aikana
Hanki lisää näkyvyyttä boostamalla markkinointia

Miksi yritykselle on tärkeää kiinnittää huomiota käyttöpääoman määrään?

Mitä pienemmällä käyttöpääomalla yritys pystyy liiketoimintaansa pyörittämään on se pääsääntöisesti aina parempi, sillä käyttöpääomaan sitoutuu yritykseltä pääomaa. Yrityksen kannattavuus paranee, mikäli se kykenee toimimaan vähemmällä pääomalla. Tämän vuoksi yritykselle on äärimmäisen tärkeää kiinnittää huomiota käyttöpääoman määrään.

Yrityksen yksi tärkeimmistä huomiotavista asioista on varmistaa, että sillä on kaikkina aikoina tarpeeksi rahaa yrityksen jokapäiväisen liiketoiminnan pyörittämiseen. Kun käyttöpääoman määrään kiinnitetään tarkasti huomiota, kohtaa yritys harvemmin äkillisempiä kassavajeita.

Kun yrityksen toiminta kasvaa, sitoo toiminta myös enemmän käyttöpääomaa mm. lisääntyneiden varastojen ja myyntisaamisten kautta.

Mikäli käyttöpääoman tarvetta ei seurata eikä ennakoida etukäteen, ei yritys myöskään pysty tarkasti arviomaan, kuinka paljon lisärahoitusta kasvava käyttöpääoman tarve tarkoittaa. Kun yritys kiinnittää huomiota käyttöpääomaan ja sen tarpeeseen, voi yritys hyvissä ajoin hankkia sitä varten rahoitusta.

Käyttöpääoman hallinta ja tehostaminen

Yrityksellä on mahdollisuus hallita ja tehostaa käyttöpääoman käyttöä monin eri tavoin. Yksi yritysten yleisimmistä tavoista hallita käyttöpääomaansa on tehostaa vaihto-omaisuuteen sitoutuvan pääoman määrää.

Vaihto-omaisuuteen kuuluvien erien, kuten raaka-aineiden, keskeneräisten ja valmiiden tuotteiden varastomääriä pienentämällä ja prosesseja tehostamalla, voi yritys vapauttaa pääomaa muuhun käyttöön. Yrityksen on kuitenkin pidettävä huoli, että varastot ovat kuitenkin aina sillä tasolla, ettei valmistus, eikä tavarantoimitus asiakkaille häiriinny.

Toinen tapa tehostaa käyttöpääoman käyttöä, on pitää huolta, että asiakkaiden maksuajat eivät liikaa veny myyntisaamisten osalta.

Tätä yritys voi yrittää parantaa, antamalla esimerkiksi käteisalennusta tai myymällä pitkälle venyvät myyntisaamiset eteenpäin. Varsinkin suurempien projektien ja tilausten kohdalla, yritys voi yrittää myös tavoitella, että osa saamisesta maksettaisiin ennakkona, joka omalta osaltaan tehostaa käyttöpääoman käyttöä.

Yksi tapa, jolla yritys voi tehostaa käyttöpääomansa käyttöä on saada neuvoteltua ja venytettyä ostolaskujen maksuaikoja mahdollisimman pitkiksi Mitä lyhyemmät maksuajat yrityksen ostolaskuissa on, sitä nopeammin niihin löytyvä raha pitää olla kassassa valmiina.

Yrityksen kuitenkin venyttäessä ostolaskujen maksamista liian pitkäksi, voi siitä nopeasti seurata negatiivista mainetta yrityksen tavarantoimittajissa.

Yleisiä tilanteita, jolloin yritys voi tarvita käyttöpääoman rahoitusta

Kuten olemme aiemmin käyneet läpi, on yrityksen varmistettava, että sillä on kaikkina aikoina tarpeeksi kassassa rahaa, selviytyäkseen yrityksen jokapäiväisen liiketoiminnan vaatimista menoista.

Vaikka yritys olisi kunnolla varmistanut, että sillä on jatkuvasti riittävästi rahaa liiketoiminnan menoihin, saattaa se silti kohdata odottamattomia tilanteita, joissa se tarvitsee nopeaa ja lyhytaikaista käyttöpääoman rahoitusta.

Myyntisaatavien kasvu

Kasvuyrityksen tapauksessa un yrityksen toiminta kasvaa, kasvaa niiden mukana yleensä myös myyntisaatavien ja niihin sitoutuneen pääoman määrä. Usein yrityksen kasvu tulee pyrähdyksittäin, jolloin myyntisaamisiin yhtäkkiä sitoutuvien pääomien määrä saattaa yllättää.

Tällöin yritys tarvitsee usein nopeaa ja lyhytaikaista rahoitusta kassan turvaamiseen. Myyntisaataviin sitoutuvan pääoman määrään vaikuttaa myös asiakkaiden pidentyneet maksuajat, joka viime vuosien aikana on aiheuttanut monille pienemmille yrityksille merkittäviä haasteita kassanhallintaan.

Varastoon sitoutuva pääoma

Varastolla ja sen kiertonopeudella on merkittävä rooli käyttöpääoman kannalta. Optimoimalla varaston käyttöä on yrityksen mahdollista pienentää käyttöpääomaan sitoutuvan pääoman määrää.

Varaston optimoiminen on kuitenkin monessa tilanteessa haastavaa. Kun yritys on kasvunvaiheessa, on sen varmistettava, että varastossa on jatkuvasti riittävästi tuotteita kasvavan kysynnän tarpeisiin.

Kasvu saattaa kuitenkin monesti yllättää yrityksen, jolloin yritys tarvitsee nopeaa lisärahoitusta nimenomaan varastoa varten, jotta kysyntään voidaan vastata.

Mikäli yritys kuitenkin valmistautuu kasvuun hankkimalla reilusti varastoa kasvavaa kysyntää varten, eikä kysyntä vastaa odotuksia, saattaa yrityksellä olla kassanhallinnassa haasteita varastossa kiinni olevien pääomien vuoksi.

Ennakkomaksut

Suurien tilausten tai projektimuotisten urakoiden kohdalla, yritys saattaa maksaa osan tilauksesta tai urakasta ennakkona.

Ennakkomaksujen käyttö vaihtelee suuresti eri toimialoilla, merkittävässä roolissa ne ovat esimerkiksi rakennusalalla isojen projektien kohdalla.

Ennakkomaksut voivat olla isossa roolissa yrityksen käyttöpääoman kannalta. Suurempien projektien kohdalla ennakkomaksut sitovat merkittävästi pääomaa, joka voi luoda yritykselle lisärahoituksen tarvetta.

Käyttöpääoman rahoitus

Lainalaskuri
Lainasumma
10000
Kuukausierä
Hae nyt

Yritysrahoituksessa yksi kulmakivistä on, että yrityksellä olisi aina hyvä olla varavaihtoehtoja, jota kautta saada nopeasti käyttöpääoman rahoitusta.

Yrityksellä olisikin hyvä kaikkina aikoina olla vähintään 2-3 kuukauden liiketoiminnan menojen verran varoja kassassa, joka antaa yritykselle joustavuutta yllättäviin liiketoiminnan menoihin. Kuitenkin, kuten olemme käsitelleet voi tämä käyttöpääoman lisätarve tulla yritykselle monesti yllättäen, vaikka siihen olisi tietyllä puskurirahalla varauduttu.

Vakuudeton yrityslaina on erinomainen tapa hankkia yritykselle nopeasti ja helposti rahoitusta. Se on nopeutensa ja helppoutensa vuoksi kasvattanut valtavasti suosiotaan yhtenä vaihtoehtona nopealle rahoitukselle yritysten keskuudessa.

Yritys saa hakemuksen tehtyään tietää hetkessä kuinka paljon yrityslainaa voi saada ja minkälaisella hinnoittelulla, sekä saa lainan käyttöönsä jopa saman päivän aikana lainan hakemisesta. Tällä tavoin vakuudeton yrityslaina on yritykselle oiva apu, mikäli se tarvitsee nopeasti lisärahoitusta käyttöpääomaansa varten.

Käyttöpääoman rahoitus – yhteenveto

Käyttöpääoma ja sen hallitseminen on yrityksen kannalta erittäin merkittävässä roolissa. Käyttöpääoma on vahvasti kytköksissä yrityksen maksuvalmiuteen, sekä kannattavuuteen, jonka vuoksi yritykset kiinnittävät siihen suuresti huomiota.

Kuten olemme käsitelleet, on yrityksellä erilaisia tapoja hallita ja tehostaa käyttöpääoman käyttöä. Vaikka yritys seuraisi tarkasti käyttöpääoman kehitystä, on sitä vaikea ennustaa varsinkin kasvuvaiheen yrityksessä kovin pitkälle tulevaisuuteen.

On mahdotonta tarkasti ennustaan tarkkaa kasvuvauhtia, taikka asiakkaiden pidentyneitä maksuaikoja myyntisaamisissa. Tämän vuoksi yrityksellä on hyvä olla varalla väyliä, jota kautta hakea nopeasti lyhytaikaista rahoitusta käyttöpääomaa varten. Tähän tarkoitukseen vakuudeton yrityslaina on nopeutensa ansiosta erinomainen vaihtoehto. Vakuudettomissa yrityslainoissa on hyvä kääntyä kotimaisen CrediNordin puoleen, joka kilpailuttaa yritysrahoitusta erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille.