kasvuyhtiö

Kasvuyhtiön haasteita

Nopea kasvu aiheuttaa yritykselle yleensä monenlaisia kasvukipuja. Mistä löytää yritykselle uusia päteviä osaajia? Kuinka yrityksen johto onnistuu toimimaan oikein yrityksen alati muuttuvassa tilanteessa? Mistä rahoitus kasvulle? Kuinka yrityksen jakeluketjut ja sisäiset järjestelmät pystyvät vastaamaan lisääntyvään myyntiin? Muun muassa nämä ovat asioita, jotka luovat nopeasti kasvaville yhtiöille merkittäviä haasteita. Sen vuoksi keskitymmekin tässä artikkelissa käymään näitä tyypillisiä kasvuyhtiön haasteita tarkemmin läpi.

Henkilöstö

Yksi osa kasvuyhtiön haasteita, jonka se saattaa kohdata jo kasvu-uransa alkupuolella, saattaa olla henkilöstö. Haasteina on usein osaavan työvoiman löytäminen, kun työntekijämäärää kasvatetaan. Yrityksen nykyisille työntekijöille saattaa myös kasaantua huomaamatta liikaa töitä. Kuinka säilyttää yrityskulttuuri ja miten toimiva viestintä varmistetaan? Näitä henkilöstöön liittyviä haasteita käymme seuraavaksi läpi.

Rekrytointi

Yrityksen kasvaessa kasvaa myös yleensä tarve uusille työntekijöille. Yrityksen nykyisten työntekijöiden työmäärää ja vastuita ei voida määränsä enempää kasvattaa, jolloin tietyssä kohtaa uusien työntekijöiden löytäminen on usein välttämätöntä.

Monilla aloilla varsinkin osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman löytäminen voi osoittautua erittäin haasteelliseksi. Yrityksen pitääkin kyetä luomaan itsestään houkutteleva työnantajabrändi. On voitava osoittaa, että yritys tarjoaa loistavia mahdollisuuksia, mielenkiintoisen työn ja alalle kilpailukykyisen palkan.

Tämän lisäksi voidaan tarjota erilaisia etuja, kuten laajempaa työterveyttä tai autoetua. Muun muassa nämä ovat asioita, joilla voidaan houkutella osaavia työntekijöitä paremmin yritykseen.

Kannattavaa on myös harkita rekrytointiin ulkopuolista apua henkilöstörekrytoinnin yrityksiltä. Rekrytointi on mahdollista ulkoistaa kokonaan tai vain tiettyjä osa-alueita prosessista. Virherekrytoinnin seuraukset voivat olla kohtalokkaita erityisesti pienen kasvuyrityksen kohdalla. Tästä syystä rekrytointiin on kannattavaa panostaa resursseja.

Yritykseen palkatessa tiuhaan tahtiin uusia osaajia sen kasvaessa, on kyettävä varmistamaan, että uusien työntekijöiden opastaminen työssään ei vie kaikkea aikaa yrityksen nykyisiltä työntekijöiltä. Tämä kyetään varmistamaan tehokkaalla perehdyttämisellä. Kun perehdytykseen on panostettu ja se on tehokas, pääsee uusi työntekijä nopeammin tehokkaaseen työskentelyyn, sekä vähentää opastuksen tarvetta yrityksen muilta työntekijöiltä.

Yrityksen kasvaessa ja uusia työntekijöitä rekrytoitaessa on muistettava pitää huolta myös yrityksessä jo ennestään olevien työntekijöiden hyvinvoinnista. Rekrytointiprosessissa on muistettava pitää huolta, että yrityksen nykyisille työntekijöille annetaan mahdollisuus hakea yrityksen avautuvia paikkoja. Tällöin yritys pitää huolen siitä, että sillä on tarjota osaaville työntekijöilleen uusia mahdollisuuksia ja haasteita, jolla sitoutetaan heitä paremmin yritykseen.

Viestintä ja yrityskulttuuri

Viestintä voi osoittautua yhdeksi kasvuyrityksen haasteista, koska yrityksen tila on jatkuvassa muutoksessa. Yrityksen työntekijät on pidettävä mahdollisimman hyvin ajan tasalla yrityksen tilanteesta, mutta nopeasti ja jatkuvasti tapahtuvat muutokset kasvavassa yrityksessä asettavat tälle haasteita.

Yrityksen ollessa vielä pieni ja työntekijöiden määrän ollessa alle 10, on viestintä vielä mahdollista hoitaa pelkästään keskenään kommunikoimalla, eikä erillisiä viestintästrategioita ja kanavia välttämättä tarvita. Kuitenkin yrityksen kasvaessa, yritykselle tarvitaan selkeämmin viestintästrategia ja selkeät viestintäkanavat, joilla tavoittaa koko henkilöstö. Kasvavan yrityksen kannattaakin keskittää viestintäänsä vain yhteen tai kahteen kanavaan, jota kautta yrityksen henkilöstö on tavoitettavissa.

Liian moni viestintäkanava aiheuttaa sekaannusta ja viesti ei välttämättä kulje koko organisaation läpi halutulla tavalla. On myös oltava viestintästrategiaa, siitä mitä asioita viestitään ja kuinka. Viestinnässä pitää olla sovittu yhtenäinen linja siitä, mitä viestitään ja millä tavalla. Kaikkea yrityksessä tapahtuvaa ei tarvitse jakaa ja johdon viestinnän on oltava yhtenäistä.

Yrityskulttuuri on myös koetuksella yritykseen virratessa paljon uusia työntekijöitä lyhyen ajan sisään. Jokainen uusi työntekijä tuo aina oman työskentelytapansa ja uuden palasen yrityksen kulttuuriin. Pienen yrityksen kasvaessa isommaksi, yrityksen johto usein etääntyy työntekijöistään ja yrityksen henki ei olekaan ehkä enää niin totutun yhtenäinen ja lämmin kuin ennen. Tätä on mahdollista ehkäistä luomalla yritykseen todellinen työntekijöitä kuunteleva yrityskulttuuri ja vahva työnantajan antama arvolupaus. Muistettavaa on, että yrityskulttuurin on panostettava, eikä se synny itsestään.

Johtaminen

Toimiva johto on yksi menestyvän yrityksen kulmakivistä. Nopeasti kasvavassa yrityksessä johdon ammattitaito laitetaan koetukselle, yrityksen jatkuvasti muuttuvan tilanteen takia. Kasvuyrityksen onnistunut johtaminen onkin yksi merkittävimpiä kasvuyhtiön haasteita. Kasvun seurauksena muun muassa palkataan lisää henkilökuntaa, hankitaan uusia toimitiloja ja laajennetaan uusiin kaupunkeihin ja maihin.

Tämä vaatii johdolta paljon reagointikykyä ja kykyä koordinoida tehokkaasti vastuuta yrityksen eri portaille. Tässä korostuu johdon ja esimiesten rekrytoinnin merkitys. Johdon on oltava jatkuvasti kartalla yrityksen tilasta ja muuttuvasta ympäristöstä. Jotta tämä onnistuu, on johtoa yleensä laajennettava, kuten palkkaamalla markkinointiin, viestintään ja myyntiin omat johtajansa.

Usein kasvun alkaessa yrityksen johdossa saattaa olla yrityksen alkuperäiset perustajat ja omistajat. Kuitenkin yrityksen kasvaessa yhä isommaksi, on yrityksen omistajien usein kannattavaa harkita siirtymistä yrityksen operatiivisesta toiminnasta enemmän strategiatyöhön ja yhteistyöverkostojen rakentamiseen, jota kautta he pystyvät tuomaan yritykselle mahdollisesti enemmän lisäarvoa.

Rahoitus

Yrityksen kasvu vaatii lähes poikkeuksetta paljon pääomia ja yrityksen onkin oltava tarkkana, että kasvuun sitoutuva pääoma ei aja yhtiötä kriisiin. Samaan aikaan yrityksen on kuitenkin varmistettava, että rahoitus ei rajoita yrityksen kasvua. Tämän vuoksi yrityksellä on oltava selkeä suunnitelma, kuinka yrityksen kasvu rahoitetaan ilman, että yritystä asetetaan rahoituksellisesti liian suureen riskiin.

Kasvun rahoittamiseen löytyy monia vaihtoehtoja. Perinteisen pankkilainan esteenä saattaa olla yrityksen mahdollisuudet antaa riittäviä vakuuksia lainalle. Nykypäivänä vaihtoehdoksi saattaa muodostua vakuuden yrityslaina, joukkorahoitus tai bisnesenkelit.

Erityisesti äkillisen kasvun kohdalla saattaa nopeasti saatava vakuudeton yrityslaina osoittautua hyväksi tilapäisvaihtoehdoksi rahoitukselle. Myös julkinen rahoitus on mahdollista, erityisesti, jos yhtiö on kansainvälistymässä. Näistä esimerkkejä ovat ELY-keskuksen kasvun kiihdyttämisohjelma, Finnvera, tai Business Finland.

Jakeluketjut ja varastokapasiteetti

Logistiikan ja varastointikapasiteetin tarve kasvaa usein yhdessä liiketoiminnan kasvun kanssa. Kasvun nopeus saattaa yllättää, eikä yrityksen jakelukanavat ja varastot pysy kasvun perässä. Mikäli yritys ei pysy asiakkaiden tilausten perässä, voi tilanne aiheuttaa nopeasti yritykselle merkittävää mainehaittaa. Yrityksellä olisikin hyvä olla vähintään yksi varasuunnitelman tilanteen varalle ja kuinka varastokapasiteettia ja jakelukanavia voidaan tilanteen tullen laajentaa.

Yhtiön on hyvissä ajoin hyvä luoda logistiikkansa sellaiselle tasolle, että se ei osoittaudu kasvun esteeksi. Myyntimäärien kasvattamisesta ei ole hyötyä, jos logistiikka ei kykene selviytymään kasvavien tilausten määrästä. Oma haasteensa logistiikassa on myös, kun yritys laajentaa kasvaessaan toimintaansa uusiin kaupunkeihin tai uusiin maihin.

Kilpailijat

Yrityksen kasvaessa myös sen näkyvyys markkinoilla kasvaa. Kasvava näkyvyys tarkoittaa myös lisääntyvää huomiota kilpailijoita. Mitä merkittävämmäksi tekijäksi yritys kasvaa markkinoilla, sitä isommaksi uhaksi se myös kilpailijoiden silmissä kasvaa. Kilpailijat saattavat reagoida kasvavaan uhkaan muun muassa kiihdyttämällä markkinointia ja hintakilpailua.

Toimintaansa kasvattavan yrityksen kohdalla tarkoittaa kasvu usein laajentumista ja uusien toimipaikkojen avaamista. Laajentuminen voi tapahtua maan sisällä uusiin kaupunkeihin tai kokonaan uusiin maihin. Kasvuyhtiön haasteita on usein jo uusilla markkina-alueilla valmiina olevat alan toimijat, jolloin ratkaisevaan rooliin nousee mahdollisimman hyvä kilpailutilanteen ja markkinan arviointi, ennen kyseiselle markkina-alueelle laajentumista.

Järjestelmät

Varsinkin pienen yrityksen kasvaessa, joutuvat yrityksen hallintajärjestelmät myös koetukselle. Pienissä muutaman hengen yrityksissä on saatettu selvitä jopa kokonaan ilman minkäänlaisten järjestelmien käyttöönottoa, mutta yrityksen kasvaessa on oikeanlaisten järjestelmien käyttöönotto käytännössä välttämätöntä. Mitä suuremmaksi yritys kasvaa, tarkoittaa se myös kiihtyvää datan ja sen käsittelyn määrää.

Sujuvasti toimiakseen yrityksellä olisikin hyvä olla ainakin asiakashallintajärjestelmä, taloushallinnon järjestelmä ja laskutusjärjestelmä. Panostamalla resursseja hyvin toimiviin järjestelmiin, voi yritys saavuttaa sen avulla jopa kilpailuetua kilpailijoihin nähden.

Hyvin toimivat järjestelmät helpottavat myös työntekijöiden arkea ja tekevät työskentelystä mielekkäämpää. Kun yritys kasvaa vauhdilla, on yrityksen hyvä turvautua järjestelmäntarjoajiin, joiden järjestelmät kestävät liiketoiminnan skaalausta ylöspäin. Järjestelmäntoimittajan vaihtaminen voi nimittäin viedä helposti paljon aikaa ja resursseja.  

Kasvuyhtiön haasteita, yhteenveto

Yrityksen ollessa kovan kasvun vaiheessa, kohtaa se useita merkittäviä haasteita. Tämän artikkelin tarkoituksena on ollut käydä läpi näitä kasvuyhtion haasteita. Toivommekin, että tämä artikkeli auttaa tuomaan lisänäkemystä, olipa yrityksesi vasta tavoittelemassa nopeaa kasvua tai jo päässyt kasvuun.

 • Mihin tarkoitukseen CrediNordin yrityslaina on tarkoitettu?

  CrediNordin yrityslaina sopii erinomaisesti moniin yrityksen tarpeisiin. Yleisiä käyttökohteita yrityslainallemme on esimerkiksi käyttöpääoman vahvistaminen, sekä kasvun tukeminen. Yrityslainamme on kuluiltaan äärimmäisen joustava, koska yritys voi milloin tahansa maksaa lainan kuluitta takaisin. Joustavuutensa ansiosta yrityslainaamme sopii monipuolisesti yrityksen erilaisiin käyttötarkoituksiin.

 • Kuinka paljon lainaa yrityksen on mahdollista saada?

  Myönnämme yrityslainoja 100 000 euroon asti. Teemme aina yrityskohtaisen arvion siitä, kuinka paljon voimme yritykselle myöntää lainaa. Täyttämällä lainahakemuksen sivuillamme, on mahdollista nähdä, kuinka paljon voimme tarjota lainaa.

 • Mitkä ovat vaatimukset yrityslainan saamiseksi?

  Yrityslainaamme voi hakea kaikenkokoiset yritykset toimialaan katsomatta. Yrityksen on kuitenkin täytettävä oheiset minimikriteerit lainan myöntämiselle:

  • Yritys ollut aktiivinen vähintään 12 kuukauden ajan.
  • Yrityksen liikevaihto vähintään 15 000 €.
  • Yrityksellä, eikä takaajalla maksuhäiriömerkintöjä.
  • Yrityksen ja takaajan päätoimisena toimipaikkana Suomi.