Hvordan beregnes cash flow

Hvordan beregnes cash flow?

Hvis du som iværksætter ønsker at udvikle din virksomhed, skal du holde øje med dit cash flow. På denne måde ved du altid, hvor mange penge der er i virksomheden, og hvordan dine økonomiske muligheder ser ud.

Du har muligvis hørt om hvor vigtig virksomhedens cash flow er, og at man muligvis skal lave en pengestrømsopgørelse, men hvordan beregnes cash flow rent faktisk? I denne artikel gennemgår vi, hvordan man beregner pengestrømmen i virksomheden. Vi fortæller dig også, hvordan dataene kan gøre det lettere for dig at træffe de rigtige økonomiske beslutninger.

Hvordan beregnes cash flow

Forskellige typer cash flow

Afhængigt af hvilken del af virksomheden det er, er der fire typer cash flow:

• Cash flow fra driftsaktiviteter, også kaldet driftsmæssig pengestrøm, som omfatter daglig drift. Dette inkluderer alle poster fra den regnskabsmæssige resultatopgørelse undtagen afskrivninger og bevillinger.

• Cash flow fra investering. Dette inkluderer virksomhedens aktiver, såsom bygninger, maskiner, udstyr og afskrivninger.

• Cash flow fra finansiering. Denne type pengestrømme inkluderer lån med en tilbagebetalingsperiode, der er længere end 1 år, samt udbytte og hensættelser.

• Frit cash flow. Denne pengestrøm viser virksomhedens reelle fortjeneste, dvs. den værdi, der er tilbage, og som kan fordeles til aktionærerne, brugt til amortisering, investering eller som likvide beholdninger.

Beregning af cash flow fra driftsaktiviteter

Den operationelle pengestrøm fra driftsaktiviteter viser resultatet af den daglige aktivitet i virksomheden.

Daglig aktivitet inkluderer handel med varer / tjenester, lønninger, markedsføring / reklame og andre lignende operationer, der er nødvendige for virksomhedens eksistens. Driftens pengestrøm beregnes ved at fjerne alle driftsudgifter fra omsætningen.

Virksomhedens evne til at generere overskud afhænger af den operationelle pengestrøm. Hvis strømmen er negativ, kan det betyde, at din virksomhed skal finde yderligere investeringer for at sikre fremtiden. Normalt skal du altid sigte mod en positiv pengestrøm fra drift, fordi virksomhedens kapital derefter stiger uden behov for mere finansiering.

hvordan beregnes cash flow

For at beregne den operationelle pengestrøm skal du have virksomhedens resultatopgørelse fra regnskabet. Den enkleste formel til beregningen ser sådan ud:

Operationel pengestrøm = indtægter – driftsomkostninger

En mere detaljeret forklaring ser sådan ud:

Operationel pengestrøm = omsætning – salg – eksterne omkostninger – personaleomkostninger + renteindtægter – renteomkostninger – skat

Alternativt:

Operationel pengestrøm = driftsresultat + renteindtægter – renteudgifter – skat

Regneeksempel:

Du driver en lille virksomhed, og din indkomst fra kunder er 100.000 kr. i perioden. Du har solgt varer / tjenester til 35.000 kr., dine driftsomkostninger er i alt 25.000 kr., og du betaler også en endelig skat på 14.000 kr. Virksomhedskontoen har 1.000 kr. i renteindtægter, og du har 2.000 i renteforpligtelser kr..

Den operationelle pengestrøm vil således være: 100.000 kr. – 35.000 kr. – 25.000 kr. – 14.000 kr. + 1.000 kr. – 2.000 kr. = 25.000 kr.

Hvordan beregnes cash flow fra investering

Hvis din virksomhed klarer sig godt eller har sat sig for at ekspandere, er det sandsynligvis på høje tid at foretage nogle investeringer. Køb af udstyr eller maskiner for store summer kan dog påvirke likviditeten.

For at beregne pengestrømmen fra investeringer skal du sammenligne åbnings- og slutbalancen for anlægsaktiver i balancen. Derefter justerer du til den afskrivning, du foretager.

Regneeksempel:

Du har en indgående balance (IB) på anlægsaktiver på 50.000 kr. I perioden har du solgt maskiner og udstyr og har en udgående balance (UB) på -20.000 kr. I regnskabet har du afskrevet i alt 10.000 kr.

Cash flow fra investering = 50.000 kr. – 20.000 kr. -10.000 kr. = 20.000 kr.

Hvordan beregnes cash flow fra finansiering

Denne type pengestrøm registrerer ændringen i langfristede lån, hensættelser og egenkapital. Før du foretager beregningen, skal du først finde ud af, hvor stor egenkapital du finder i balancen.

Regneeksempel:

Hvis den udestående saldo på kontoen Egenkapital er 28.000 kr., åbningsbalancen i perioden er – 15.000 kr., og årets resultat er – 4.500 kr., vil summen for Egenkapital være 28.000 kr. – 15.000 kr. – 4.500 kr. = 8.500 kr.

En positiv værdi af egenkapital betyder, at det er en ny udgave. Du får en negativ værdi efter udbytte.

Når du beregner pengestrømmen fra finansiering, skal du medtage posten Banklån og egenkapital. Hvis du har et banklån på 10.000 kr. og egenkapital 8.500 kr., er formlen:

Cash flow fra finansiering = banklån + egenkapital = 10.000 kr. + 8.500 kr. = 18.500 kr.

hvordan beregnes cash flow

Beregning frit cash flow

Den frie pengestrøm viser de reelle resultater, som din virksomhed opnår. Det er hvad der er tilbage at distribuere til aktionærer, bruge til investeringer eller i forbindelse med udvidelse.

Det er lettere at beregne fri pengestrøm, end du tror. Du skal dog have virksomhedens resultatopgørelse og balance for at bruge de rigtige tal. Formlen for beregningen er som følger:

Fri pengestrøm = Operationel pengestrøm – investeringer

Regneeksempel:

Du driver et fotostudie, og din indkomst i perioden er 200.000 kr. Du brugte 60.000 kr. på lønninger, marketing / reklame og andre driftsomkostninger. Du investerede også i et kamera til 5.000 kr.

Først skal du finde ud af, hvad den operationelle pengestrøm vil være.

Operationel pengestrøm = indkomst – omkostninger = 200.000 kr. – 60.000 kr. = 140.000kr.

Det næste trin er at beregne den frie pengestrøm:

Fri pengestrøm = operationel pengestrøm – investeringer = 140.000 kr. – 5.000 kr. = 135.000 kr.

Hvis du ved, hvor stor din frie pengestrøm er, kan du lettere estimere, hvor meget kapital du har tilbage til at investere eller udvide virksomheden.

Opsummering

At lære værdierne i din virksomheds pengestrømme at kende kan være afgørende for dens fortsatte udvikling og succes. Dine pengestrømme er bevis på, hvordan din virksomhed klarer sig økonomisk.

Pengestrømsopgørelsen skal udføres regelmæssigt mindst 2-3 gange om året. Det hjælper dig med at forstå, hvordan pengene bevæger sig i virksomheden, hvilket igen kan føre til forbedret likviditet og øget rentabilitet.

Selv långivere, investorer, kreditorer og forretningspartnere kan vise interesse for din virksomheds økonomiske situation. De vil trods alt sikre, at deres potentielle partnere er økonomisk stabile og har gode betingelser for at betale deres gæld.

Læs mere om cash flow her:

Hvad er cash flow?

10 tips til at sikre din virksomheds cash flow