GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ERHVERVSLÅN

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for erhvervslån (»Lån«) fra Credinord Oy (»Långiver«), og disse supplerer de kundeafhængige betingelser, der er aftalt med Kunden i låneaftalen og bilaget.

1. LÅNEAFTALEN

Låneansøgningen oprettes og underskrives via en elektronisk online-ansøgning. Långiveren verificerer Kundens kreditværdighed og sender, i tilfælde af en godkendelse, lånetilbudet elektronisk. Låneaftalen træder i kraft, når Kunden har accepteret tilbuddet ved elektronisk underskrift af aftalen, og Långiver overfører lånebeløbet til Kundens bankkonto.

Aftalens helhed består af låneaftalen med betalingsskemaer og disse generelle vilkår og betingelser, der sammen med kautionsaftalen udgør den samlede aftale. Långiveren har ingen forpligtelse til at retfærdiggøre de lånebeslutninger, der er truffet.

2. KONTAKTOPLYSNINGER

Kunden er forpligtet til straks at underrette Långiveren om ændringer i sine kontaktoplysninger. Meddelelser og påmindelser fra Långiveren meddeles Kunden via e-mail, pr. post eller ved aftalt fjernkommunikation. Meddelelserne pr. post sendes til Kundens senest oplyste adresse eller folkeregisteradresse.

3. OMKOSTNINGER

Låneomkostninger henviser til det samlede beløb for de månedlige udgiftsposter, som kunden skal betale. Kunden skal betale Långiver et fast månedligt afdrag, der indbefatter amortisering og udgifter til alle låneomkostninger i henhold til det vedlagte betalingsskema, som også findes i »Mine tjenester« (Kunden skal logge ind med en adgangskode). I tilfælde af misligholdelse opkræves rykkergebyrer, morarenter og inddrivelsesomkostninger baseret på prislisten i afsnit 18.

4. BETALINGSDATO

Hvis forfaldsdatoen for kundebetalinger i henhold til de vedlagte betalingsskemaer ikke er en almindelig bankdag, overføres betalingsdatoen til den næste bankdag. Bankdage henviser til hverdage fra mandag til fredag eksklusiv helligdage, såsom jul og påske.

5. FØRTIDIG INDFRIELSE

Kunden har altid ret til at tilbagebetale Lånet eller en del af det ved at give Långiveren skriftlig besked pr. post eller e-mail. Kunden er forpligtet til at betale låneomkostningerne til og med den måned, hvor tilbagebetalingen finder sted.

6. AFVIKLING AF BETALINGER

Kundebetalinger afregnes altid først eventuelle inddrivelsessomkostninger og morarenter, derefter forfaldne månedlige udgifter, derefter den aktuelle måneds udgiftspost og til sidst amortiseringsposterne. Hvis Kunden har mere end en kredit fra Långiveren, har Kunden ret til at fordele sin betaling til den kredit, han ønsker, ved at underrette Långiveren.

7. SPECIFIKKE FORFALDSKRITERIER

Ved Kundens konkurs eller likvidation forfalder Lånet til øjeblikkelig tilbagebetaling uden Långiverens særskilte anmodning.

Lånet forfalder til førtidig indfrielse, såfremt Långiveren giver skriftlig meddelelse om at:

– Kunden forsømmer betaling i henhold til aftalen på forfaldsdagen;

– Kunden har givet Långiveren vildledende oplysninger, der kan have påvirket bevillingen af eller betingelserne for Lånet;

– Der er rimelig grund til at formode, at Kunden ikke vil opfylde sine betalingsforpligtelser over for Långiveren;

– Det synes åbenlyst, at Kunden undgår sine betalingsforpligtelser eller afhænder sin formue;

– Kautionisten eller en af disse dør eller erklæres konkurs, og Långiveren har ikke modtaget erstatningsgodkendt kaution eller anden godkendt lånegaranti inden for en måned. Lånet forfalder til førtidig indfrielse, så snart Kunden har modtaget meddelelsen om opsigelse.

8. ANVENDELSE AF KREDIT- OG KONTOOPLYSNINGER

Ved bevilling og overvågning af Lånet bruger Långiveren Kundens og Kautionistens kreditoplysninger, der er hentet fra Creditro A/S registeret i Danmark.

I forbindelse med identifikation af Kunden og med samtykke fra Kunden kontrolleres kontooplysninger via en tjenesteudbyder med PSD2-direktiv i henhold til den såkaldte AISP-licens, som gør det muligt at overføre konsoliderede kundekontooplysninger.

På grundlag af kontodata foretager Långiver en analyse af Kundens og Kautionistens transaktioner og tilbagebetalingsformåen. Tjenesten gemmer ikke nogen oplysninger, men sender kun et resumé af betalingsoplysningerne til Långiveren.

Långiver har ret til at videregive Kundens eller Kautionistens manglende betaling til kreditoplysningsregistret i tilfælde af en forsinkelse på mindst ti dage fra forfaldsdagen.

9. RET TIL AT VIDEREGIVE OPLYSNINGER TIL KAUTIONISTEN

Långiver har ret til at give kundeoplysninger om forpligtelser, betalingsmisligholdelse og andre faktorer, der påvirker kundens betalingsevne, til Kautionisten.

10. ANDRE VILKÅR

Låntager har ret til at overføre denne aftale med alle rettigheder og forpligtelser til en tredjepart.

11. RET TIL ÆNDRING AF VILKÅRENE

Låntager har ret til at ændre betingelserne i låneaftalen, når ændringen ikke øger Kundens forpligtelser eller reducerer Kundens rettigheder, eller når ændringen skyldes en obligatorisk lovændring eller en overordnet beslutning fra myndighederne.

Ændringer i aftalen skal meddeles skriftligt eller pr. e-mail mindst to måneder, inden ændringen træder i kraft, medmindre andet er angivet i lovændringen eller myndighedernes beslutning.

Kunden anses for at have godkendt de kontraktmæssige ændringer, som Långiver informerer om, medmindre Kunden har modsat sig ændringerne før ikrafttrædelsen, eller hvis ændringerne er baseret på en obligatorisk ændring eller beslutning ved lov eller af myndighederne.

12. OPLYSNINGSPLIGT

På tidspunktet for indgåelse af Låneaftalen skal Kunden på anmodning fra Långiveren oplyse denne om sin økonomiske situation og andre relevante oplysninger, der påvirker denne aftale, og som er nødvendige for at kunne vurdere kreditrisikoen. Kunden skal straks underrette Långiveren om ændringer i sine kontaktoplysninger.

13. TILBAGEBETALING AF ET BEVILLIGET LÅN

Det bevilligede Lån udbetales straks til Kundens danske bankkonto. Långiver er ikke ansvarlig, hvis Kunden ikke er i stand til at hæve eller bruge det Lån, der er betalt til kontoen, for eksempel på grund af manglende adgang til kontoen eller andre grunde, der ikke beror af Långiveren.

14. KUNDEREGISTER

Långiveren fører et kunderegister, hvor oplysningerne bruges til at opretholde og behandle kundeforholdet. Derudover har Långiveren og de virksomheder, der tilhører den samme koncern, ret til at behandle oplysningerne i registret i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

15. FORCE MAJEURE

Kunden eller Långiveren er ikke erstatningsansvarlig, hvis denne kan påvise, at opfyldelsen af en forpligtelse er blevet forhindret af en usædvanlig og uforudsigelig grund, som denne ikke kunne have påvirket, og hvilke konsekvenser denne ikke kunne have undgået med al behørig omhu.

Långiveren er heller ikke ansvarlig for skader, hvis opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til denne aftale forhindres på grund af andre love eller forskrifter, såsom reglerne om foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Begge parter er forpligtet til hurtigst muligt at underrette den anden part om den opståede force majeure.

16. JURISDIKTION OG VALG AF GÆLDENDE LOV

De tvister, der opstår gennem denne aftale, behandles primært gennem forhandlinger mellem parterne og om nødvendigt behandles i første instans i Københavns byret. Denne aftale er underlagt dansk lov.

17. FORSØMMELSE AF BETALING

Hvis Kunden ikke betaler den aftalte månedlige betaling, og der ikke er aftalt nogen ny betalingsplan, sendes en påmindelse med et gebyr.

Morarenten tillægges fra forfaldsdagen, indtil betalingen er betalt fuldt ud.

Manglende betaling aktiverer Kautionistens betalingsforpligtelse og kan føre til en retssag og forårsage en betalingspåtegnelse på Kundens og Kautionisten kreditoplysninger. Forsinkede betalinger og betalingspåmindelser og andre inddrivelsesforanstaltninger fører til omkostninger for Kunden og muligvis for Kautionisten i henhold til punkt 18.

18. PRISLISTE

Det er gratis at ansøge om et lån. Lånets faste månedlige afdragspost er defineret i tilbuddet og låneaftalen, inklusive amortiseringsposten og udgiftsposten.

Udgiftsposten bestemmes efter en risikovurdering af Kunden fra sag til sag. Denne prisliste gælder Kundens og/eller Kautionistens omkostninger, hvis lånevilkårene ændres på Kundens anmodning. Inkassoomkostninger og andre lovpligtige omkostninger til inddrivelse tilføjes i henhold til loven (BEK nr. 601 af 12/07/20029) om kompensation for inkassoomkostninger mv. I tilfælde af for sen, manglende eller udebleven betaling tilføjes desuden morarenter til hele det skyldige beløb, indtil fuld betaling er foretaget. • Morarente 30 %