Yrityslainan korko – Opas vuodelle 2022

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Yrityslainan korko – Opas vuodelle 2022

Yrityslainan korko riippuu lukuisista eri asioista. Se ei ole kaikille yrityksille sama, sillä yritykset eivät ole keskenään samanlaisia, eikä lainasopimusten kirjoitushetkillä vallitse aina sama markkinatilanne. Yrityksestä tehtävä luottoluokitus ja riskiarvio kertovat lainanantajalle, millaisen riskin se ottaa lainaa tarjotessaan. Lainantarjoajien liiketoiminta perustuu tietenkin sille, että ne tekevät lainaamisella voittoa.

Käsittelemme tässä artikkelissa koron määräytymistä ja sen muutoksia. Käymme läpi korkoon liittyvää termistöä ja tuomme esiin erilaisten lainantarjoajien ja lainojen erityispiirteitä. Vakuudellisen ja vakuudettoman yrityslainan ero tehdään selväksi, samoin pankkien ja muiden rahalaitosten olennaiset eroavaisuudet. Yrityslainaa hakeva saa kattavan perehdytyksen koron määräytymisestä, luottoluokituksesta sekä erilaisista yrityslainoista.

Mikä on korko?

Yritysrahoituksessa korko voidaan tulkita monella tapaa. Siksi aloitamme selvittämällä erilaisten korko-sanojen merkitys. Niitä on useita, ja ne kaikki huomioivat hieman erilaisia asioita. Esitetyistä korko-sanoista tärkein ja käytetyin on todellinen vuosikorko, johon kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota.

Korko

Korko muodostuu lainan kustannuksista, ja se määritellään lainanottajan lainanantajan välillä.

Nimelliskorko

Lainoista puhuttaessa mainitaan usein nimelliskorko ja todellinen vuosikorko. Mitä konkreettista eroa näillä kahdella kuitenkin on?

Kun kyse on nimelliskorosta, tarkoitetaan sillä nimenomaan puhtaasti lainasta maksettavan koron määrää, eikä siihen vaikuta lainasta johtuvat muut kustannukset. Näin ollen nimelliskoron heikkona puolena on, että se ei kerro lainasta kertyviä todellisia kustannuksia, vaan ainoastaan puhtaasti koron määrän.

Todellinen vuosikorko

Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan sen sijaan kaikki lainasta aiheutuvia kustannuksia. Puhtaan koron lisäksi usea lainantarjoaja saattaa veloittaa esimerkiksi ylimääräisiä tilinhoitomakuksuja tai lainan avausmaksuja, joilla voi olla huomattavaa merkitystä lainasta maksettaviin kokonaiskustannuksiin.

”todellinen vuosikorko onkin parempi vertailuväline esimerkiksi eri yrityslainatarjouksia vertailtaessa.”

Eri lainantarjoajilla lainasta perittävät kustannukset voivat jakautua voimakkaasti eri tavalla, toiset veloittavat suurempia sivukuluja lainasta, kun taas osa veloitta vähemmän sivukuluja, keskittyen pääasiassa lainan korkoon. Tämä vuoksi todellinen vuosikorko onkin parempi vertailuväine esimerkiksi eri yrityslainatarjouksia vertailteassa.

Todelliseen vuoikorkoon laskettavia kuluja, joita nimelliskorko ei huomio ja joita osa lainantarjoajista saattaa periä ovat esimerkiksi:

  • Kuukausittaiset tilinhoitomaksut
  • Avausmaksu
  • Muut koron lisäksi perittävät kulut

CrediNordin kumppanit ilmoittavat aina kuukausierän, johon sisältyvät aina kaikki lainan kulut.

Efektiivinen vuosikorko

Vielä todellistakin vuosikorkoa tarkempi, mutta vähän käytetty korko on efektiivinen vuosikorko. Se huomioi ne vähentävät ja lisäävät tekijät, jotka liittyvät ilmoitettuun korkoon ja luottoon. Edellisistä korko-sanoista poiketen efektiivinen korko lasketaan halutulle aikavälillä, esimerkiksi jo menneelle laina-ajalle.

Yrityslainan koron määräytyminen

Se, miten yrityslainan korko määräytyy, on monien asioiden summa. Näitä asioita ovat ainakin vallitseva markkinatilanne, koron tyyppi, yrityksen luottoluokitus, erilaiset riskitekijät, lainaehdot, vakuuksien osuus, lainan määrä ja laina-aika. Osa lainanantajista haluaa tietää tarkasti lainan käyttötarkoituksen, osalle sillä ei ole väliä. Eri lainanantajilla on erilaisia palkkioita ja maksuja. Tässä pureudumme erityisesti kahteen korkotyyppiin: kiinteään ja muuttuvaan korkoon.

Kysynnän ja tarjonnan lait vaikuttavat myös koron määräytymiseen. Jos kysyntä on suurta eli lainanhakijoita paljon, lainantarjoajat nostavat korkoa. Jos kysyntä pienenee, lainantarjoajat laskevat korkoa, jotta se kannustaisi lainanhakijoita hakemaan lainaa.

Lainanhakija törmää väistämättä koron määräytymisen perusteisiin. Tarjolla on yleensä kiinteä tai muuttuva korko, ja molemmilla on hyvät ja huonot puolensa. Ne sopivat erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille yrityksille. CrediNord kilpailuttaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksia.

Kiinteä korko

Erityisen varmalta kuulostava kiinteä korko ei muutu, vaikka markkinatilanne muuttuisi laina-aikana. Se ei nouse eikä laske, eli tiedät tarkalleen, mitkä lainan kustannukset ovat nyt ja tulevaisuudessa. Tavallisesti kiinteäkorkoisen lainan laina-aika on vuodesta viiteen vuoteen. Kiinteän koron valitsija sitoutuu maksamaan joka kuukausi määrätyn summan määrätyllä korolla, ja tämä määritellään lainan summan mukaan. Jos yllättäen voitkin maksaa lainan etukäteen, lainanantaja yleensä veloittaa jonkinlaisen korvauksen menettämästään summasta. Lainanantaja on etukäteen laskenut, millaisen voiton se saa lainasta, ja se ei toteudu jos laina maksetaan takaisin ennen koron päätymistä maksuun.

Kiinteä korko sopii niille, joille on tärkeää voida ennakoida yrityslainasta koituvat korkokustannukset ja lainan hinta tarkalleen

Tämä korkotyyppi sopii niille, joille on tärkeää voida ennakoida yrityslainasta koituvat korkokustannukset ja lainan hinta tarkalleen. Se antaa vakautta ja turvaa koko laina-ajaksi, sillä lainan menot ovat tiedossa etukäteen. Kiinteä korko ei voi muuttua sovittua korkoa suuremmaksi. Sen takia korko voi osoittautua erittäin hyväksi tai huonoksi valinnaksi. Jos markkinat muuttuvat laina-aikana niin, että markkinakorko on kiinteää korkoa pienempi, maksat korkoa enemmän kuin markkinoihin sidotun, muuttuvan koron tapauksessa. Vastaavasti markkinakoron muuttuessa kiinteää korkoa suuremmaksi, maksat lainasta vähemmän korkoa kuin vastakkaisessa tilanteessa.

Muuttuva eli vaihtuva korko

Toistensa synonyymeinä käytetään usein termejä muuttuva korko ja vaihtuva korko. Tätä korkoa ohjailee markkinoiden korko. Se puolestaan määräytyy Euroopan keskuspankin puolelta, joka taas seuraa EU-alueen yleistä taloustilannetta. Markkinakoron kasvaessa yrityslaina kallistuu, eli lainan hinta nousee. Vastaavasti markkinakoron pienentyessä yrityslaina halpenee, eli lainan hinta laskee. Vaikka korko muuttuu jatkuvasti, se huomioidaan vain noin kolmen kuukauden välein muuttuvan koron lainoissa.

Jos lainanhakija on ottamassa muuttuvakorkoisen lainan, markkinoiden olisi ottamishetkellä syytä olla vakaat. Epävakaiden markkinoiden aikaan lainanhakijan on oltava valmis korkojen nousun varalta. Muuttuva korko on todennäköisesti hyvä ottaa lainalle, jolla on lyhyt takaisinmaksuaika. Lyhyen ajan sisällä on epätodennäköisempää, että korot lähtevät nousuun. Tähän korkotyyppiin sidotun lainan ottajan on oltava valppaana ja seurattava markkinoita, sekä varauduttava markkinoiden heilahteluun.

Kiinteän ja muuttuvan koron kääntöpuolet

Muuttuvaan korkoon sidottu laina osoittautuu erittäin kannattavaksi silloin, jos markkinakorko laskee. Ne ovat kuitenkin olleet jo pitkään alhaiset EU-alueella, eikä laskupainetta ole. Yleensä muuttuvakorkoisen lainan voi muuttaa kiinteäkorkoiseksi heti halutessaan. Jos markkinat ovat epävakaat, kiinteäkorkoisen lainan korko on heti alussa korkea. Takaisinmaksussa muuttuvan koron laina on yleensä joustava, eli sen voi maksaa nopeastikin takaisin vähin lisäkuluin. Historiallisesti tarkasteltuna muuttuvaan korkoon sidotut lainat ovat olleet lainanhakijoille edulliset.

Kiinteä korkoMuuttuva korko
VakaaRiippuvainen korkotason muutoksista
Tulevaisuuden korkokullut helpommin ennakoitavissaKeskimäärin historiallisesti edullisempi kuin kiinteä
On hyvä valinta, mikäli uskoo korkotason nousevan tulevaisuudessa.Lähtötilanteessa edullisempi kuin kiinteä

Luottoluokitus

Yrityksen luottoluokitus kertoo lainanantajalle paljon siitä, millaiseen riskiin lainan takaisinmaksussa on varauduttava. Kuten korko, myös luottoluokitus muodostuu useista asioista. Yrityksen liikevaihto ja kassavirta kertovat lukuina maksukyvystä ja rahan liikkeestä. Ne ovat suoraan yhteydessä sellaisiin tärkeisiin tunnuslukuihin kuten kannattavuus, maksuvalmius ja omavaraisuus. Jos yritys on kovin nuori, se jo itsessään voi estää joidenkin lainojen saamisen. Nuori yritys ei yleensä voi esittää lainalle vakuuksia, jotka ovat olennaisia lainan saamisessa ja koron määräytymisessä.

Maksuhäiriömerkinnät ja maksuviiveet itse yrityksessä tarkistetaan luottoluokitusta määriteltäessä. Se tarkistetaan kuitenkin myös yrityksen vastuuhenkilöiltä, ja heidän yhteytensä muihinkin yrityksiin käydään läpi. Vastuuhenkilön tai yrittäjän kokemus liiketoiminnasta voi myös olla suuressa roolissa.

Lainan käyttötarkoitus on joillekin lainanantajille tärkeä, jotkut eivät ole siitä kiinnostuneita. Erityisesti vakuudellisissa lainoissa sitä kuitenkin kysytään, sillä lainan lisätessä yrityksen taloudellista arvoa, se laskee korkoa.

Yrityslainan eri muodot

Yrityksille on tarjolla erilaisia lainatuotteita. Ne sopivat hieman eri tilanteisiin ja erilaisille yrityksille. Olennaisin ero lienee se, asetetaanko lainalle vakuus vai ei, eli onko laina vakuudellinen vai vakuudeton. Vakuus pienentää lainanantajan riskiä eli lainan takaisinmaksu on todennäköisempää, ja korko lainanottajalle on pienempi.

Yrityslainan korkotasoa määriteltäessä unohdetaan usein se, millaisia kustannuksia lainasta on lainanantajalle. Vallitseva ajatus on, että yrityslaina on aina edullisempaa pankista kuin rahoitusyhtiöltä hakiessa. Näiden tahojen toiminta perustuu kuitenkin hyvin erilaisille tulonhankkimismekanismeille. Pankkien toiminta pyörii sen asiakkaiden talletuksilla, vakuuksien vaatimisella sekä riskitasojen hallinnalla. Jotta se pysyisi vakaana, lainaa annetaan vain vakaille yrityksille.

Muut lainanantajat kuin pankit, eli pankkialan ulkopuoliset lainanantajat sekä finanssiteknologian lainantarjoajat pyörittävät toimintaansa ulkopuolisilla sijoittajilla sekä joukkovelkakirjoilla. Ne eivät vaadi vakuuksia, ja myöntävät lainaa hyvin eri-ikäisille yrityksille, erilaisilla koroilla riskianalyysien ja luottoluokitusten mukaan.

Pankit yrityslainan antajina

Tyypillisesti pankkien lainat ovat aina vakuudellisia lainoja. Vakuus kattaa suuren osan lainasta ja sen kustannuksista, joten pankin riski on pieni. Tämän vuoksi myös lainan korko on matala. Pankit ovat usein suurien, pitkään toimineiden yritysten lainanantajia. Pienet ja uudet yritykset eivät yleensä ole pankkien asiakkaita. Koska ne ovat uusia, niiden toiminnan kannattavuudesta ei pankin näkökulmasta ole takeita.

Lainaehdot, joilla pankit myöntävät yrityslainoja, ovat kiristyneet eivätkä ole mikro- ja pienyrityksille sopivia. Yrittäjien 2021 pk-yritysbarometrin mukaan pienyrityksillä on tarvetta hakea lainaa, mutta juuri kiristyneiden lainaehtojen sekä suuren oman pääoman vaatiminen eivät rohkaise hakemiseen. Tällaisilla yrityksillä harvemmin on vakuuksiakaan, jolloin lainaa ei myönnetä tai sille asetettaisiin hyvin korkea korko.

Joukkorahoitus

Jos haettava yrityslaina on suuri, sopiva rahoituskeino voi olla joukkorahoitus. Se voi toimia myös täydentävänä lainana, jos pankki myöntää vain osan haetusta lainasta. Joukkorahoituksen korko määräytyy yleensä markkinoiden mukaan.

Joukkorahoitus toimii niin, että lainaa hakeva yritys tai yrittäjä kertoo joukkorahoituspalveluun tarvitsemansa lainasumman, tavoittelemansa korkotason ja laina-ajan. Joukkorahoituksen sijoittajat, jotka ovat yrityksiä ja yksityishenkilöitä, päättävät lainaavatko rahaa esitetyillä ehdoilla.

Vakuudettomat lainat

Jos rahan tarve on äkillinen tai hakijana on uusi yritys, vakuudeton yrityslaina on nopein ja kenties ainoa mahdollinen rahoitustapa

Jos rahan tarve on äkillinen tai hakijana on uusi yritys, vakuudeton yrityslaina on nopein ja kenties ainoa mahdollinen rahoitustapa. Uusien yrittäjien on todennäköisesti vaikea saada perinteisten pankkien vaatimia vakuuksia. Tyypillisesti vakuudettomat lainat ovat nimenomaan verkossa toimivia rahoituslaitoksia, joiden etuna on nopea hakemusten käsittely. Niiden lainatarjoukset perustuvat aina yrityksestä ja sen vastuuhenkilöistä tehtyyn riskiarvioon, ja korko on aina yrityskohtainen.

Vakuudettomat lainat ovat kuluiltaan korkeita verrattuna vaikkapa pankkilainaan. Niitä verratessa on kuitenkin otettava huomioon oleellinen eroavaisuus, eli vakuus. Vakuudellisen lainan korko on pieni, koska lainanantajan riski on pieni.

Vakuuden avulla lainantarjoaja voi varmistaa, että lainanottaja noudattaa maksuvelvoitettaan, eli maksaa lainaansa takaisin sovitun aikataulun mukaan. Mikäli näin ei käy, vakuus siirtyy lainanantajalle, joka saa ainakin osan antamastaan lainastaan takaisin vakuuden myymällä. Mikäli lainaa on vielä sen jälkeen jäljellä, lainanantaja voi ryhtyä oikeustoimiin.

CrediNordin kumppanit myöntävät sekä vakuudettomia että vakuudellisia yrityslainoja pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden luottokelpoisuus on arvioitu hyväksi. Joustava yrityslaina ei sisällä piilokuluja, ja voit aina kääntyä lainanantajien puoleen yllätysten ilmaantuessa.

Muita lainoja

Finnvera on valtion omistama yritys. Yksi sen lainatuotteista on kohdennettu uusille, aloitteleville yrityksille sekä kasvaville yrityksille. Tämän yrityslainan korko muodostuu kuuden kuukauden euriborista sekä 3,25% marginaalista. Näiden lisäksi lainalla on toimitusmaksu.

Yrityslainapalveluista löytyy muutamia lainantarjoajia, joiden yrityslainoilla on kiinteät toimituspalkkiot. Toisin sanoen jokaisella laina-ajalla ja lainasummalla on kiinteä palkkio, eli lainan hinta on kaikille sama ja tiedossa alusta alkaen. Yrityslainahakemuksen myöntäminen tai hylkääminen tehdään luottoluokituksen kriteerien perusteella.

Toinen valtion omistama rahoitusyhtiö, joka tarjoaa yrityksille Suomessa rahoitusta ja avustusta on Business Finland. Business Finland keskittyy tarjoamaan rahoitusta kotimaisten yritysten kansainvälistymiseen ja innovaatioihin. Business Finlandilta on mahdollista saada rahoitusta niin startup-yritykselle, pk-yritykselle, kuin myös suuryritykselle. Rahoituksen kohteita voivat olla muun muassa yrityksen tutkimustoiminta ja tuotekehitys.

Yrityslainojen korot

Vuosien 2020-2021 yrityslainojen korot vaihtelevat Suomen Pankin mukaan jonkin verran. Sen vertailussa on otettu huomioon vakuudelliset lainat, joiden korot ovat järjestään pienemmät kuin vakuudettomien lainojen. Korot vaihtelevat 0,95 prosentista 2,61 prosenttiin. Tähän verrattuna vakuudettomien lainojen korot, jotka voivat olla useita kymmeniä prosentteja, voivat kuulostaa tyrmääviltä. On kuitenkin muistettava, että vakuus tai sen puute on näitä lainoja olennaisesti erottava tekijä. Joukkorahoitettujen lainojen korot vaihtelevat kuuden ja parinkymmenen prosentin välillä.

Kilpailuta yrityslaina CrediNordilla

CrediNord on suomalainen sivusto, joka on erikoistunut suomalaisten yritysten rahoituksen kilpailutukseen. Yritysrahoituskumppanimme ovat erikoistuneet erityisesti pienten ja keskisuurten eli pk-yrityksien rahoitukseen. Näiden yritysten lainanhaussa nimenomaan vakuuksien vaatiminen voi estää paitsi lainan hakemisen ja saamisen, myös yrityksen kasvun. Siinä missä pankit miettivät omia tarpeitaan ja kantavat yrityksesi riskin sijaan vakuusriskiä, kumppanimme miettivät asiakkaita eli yrityksiä.

Hae nopeasti yrityslainaa viidestä sadasta eurosta aina kymmeneen miljoonaan euroon saakka. Käytössäsi on joustava maksuaika, eli maksaessasi lainasi takaisin etuajassa, sinulta ei peritä lisämaksuja. Vastaavasti kumppaneidemme kanssa voi neuvotella lyhennysvapaasta kuukaudesta. Haluamme yhdessä kumppaniemme kanssa olla mukana tukemassa yrityksiä ja ymmärrämme, että aina voi sattua jotain odottamatonta.

CrediNordin kumppanien yrityslainan kulut perustuvat riskiarvioon yrityksestä. Mitä alhaisempi riskiarvio on, sitä pienemmät lainakulutkin ovat. Lainassa ei ole piilokuluja: CrediNordin kumppanien yrityslainoissa on vain kiinteä kuukausikulu. Lainalaskurillamme voit tutkia, miten lainan määrä ja laina-aika vaikuttavat kuukausierän suuruuteen, ja määritellä sinulle sopiva kuukausierä.

CrediNord on suosittu yritysrahoituksen kilpailutussivusto Suomessa. Uskomme tämän johtuvan siitä, että arvostamme asiakkaitamme. Olemme suomalainen luotettava toimija, jolle on tärkeintä asiakkaan eli yrityksen etu.

Aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia

Olemme alle keränneet aiheita jotka voisivat kiinnostaa sinua liittyen yrityslainan korkoon ja hintaan. Tutustu ja lue miten saat yrityksellesi parhaan hinnan lainaasi.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.