Yrityslainaa uuden työntekijän palkkaamista varten

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Yrityslainaa uuden työntekijän palkkaamista varten

Rekrytointi, eli uusien työntekijöiden palkkaaminen, on tärkeä osa yrityksen menestystä. Juuri oikeiden ihmisten löytämisellä voidaan pitkällä juoksulla säästää rahaa ja saadaan yrityksen toiminta kukoistamaan.

Haettuun työtehtävään parhaiten soveltuvan yksilön löytäminen ei ole helppoa, eikä sitä kannata tehdä hätiköiden.

Hakuprosessin alkutaipale käydään nykyään enimmäkseen verkossa. Työpaikkailmoituksen voi jättää joko ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan erilaisille netin työpaikkasivustoille. Ilmoitukseen vastataan usein sähköpostilla tai sähköisillä lomakkeilla.

Vastauksia voi tulla useita kymmeniä, joista juuri niiden parhaiden löytäminen voi olla vaikeaa.

Koska rekrytointiprosessi on niin työläs, sekä aikaa että vaivaa vievä, siihen palkataan usein ulkoinen rekrytointiin erikoistunut yritys. Rekrytoinnilla luodaan yrityksessä työskentelevä henkilökunta, joiden toiminnasta yrityksen tulevaisuus on riippuvainen. Siksi siihen kannattaa suhtautua vaadittavalla vakavuudella.

Miten lainarahaa voi hyödyntää?

Uuden työntekijän palkkaaminen on hintava prosessi, sillä sen suoriutumiseen kulutettava aika on aina pois varsinaisen työn suorittamisesta. Palkkaamalla ulkoisen rekrytointiyrityksen yrittäjä voi säästää omaa aikaansa.

Operaatio kuitenkin syö rahaa, jota yrityksellä ei välttämättä ole itsellään suoriltaan irrotettavaksi rekrytointia varten. Ratkaisuna on hakea yrityslainaa uuden työntekijän palkkaamiseen, joka onnistuu kätevästi.

Rekrytointitarpeen löydyttyä voidaan alkaa suunnitella, miten uutta työntekijää lähdetään etsimään. Netti-ilmoitukset ovat yleensä halpoja vaihtoehtoja. Työpaikkailmoitus voidaan julkaista myös yrityksen omalla sivustolla, mikä ei yritykseltä välttämättä vaadi erillistä korvausta.

Rekrytointia suunniteltaessa on hyvä myös varmistaa rekrytointia hoitavan tekijän kompetenssi parhaiten haussa olevaan tehtävään soveltuvan henkilön valitsemisesta. Työyhteisöstä saattaa myös löytyy jo palkattuna olevista henkilöistä tehtävään sopiva yksilö.

Kouluttaminen ja osaamisen päivittäminen

On monia tapoja hyödyntää yrityslainaa rekrytointia varten. Lainatulla rahalla voidaan esimerkiksi parantaa yrityksellä käytössä olevaa rekrytointimallia, ja siten kehittää myös työnantajakuvaa. Päivittäisen työn ohessa voi olla vaikea pysyä kehityksen mukana joka saralla, oman tiedon päivittäminen myös rekrytoinnin osalta on tarpeen toisinaan. Kun yritykseen ei ole vuosiin tarvittu uutta henkilökuntaa, on hyvä pohtia olisiko esimerkiksi hakemukseen tai haastattelutekniikoihin jotain uutta annettavaa.

Usein pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä rekrytointi on esimiesten vastuulla. Suoranaista rekrytointiosaamista ei välttämättä löydy. Kouluttamalla voidaan parantaa osaamista tai päivittää sitä.

Digitaalinen maailma kehittyy jatkuvasti ja esimerkiksi markkinoinnin ja viestinnän osa-alueet ovat nykyään entistä tärkeämpiä päivittäisessä työskentelyssä. Henkilökunnan osaamisen lisääminen on aina sijoitus yrityksen tulevaisuuteen.

Rekrytoinnin tarvekartoitus

Ennen varsinaisen rekrytoinnin aloittamista on tärkeää tehdä hyvä alustus, profiloida haettava henkilö huolellisesti. Täytettävä työtehtävä on hyvä tuntea läpikotaisin, jotta siihen tarvittavat ominaisuudet osataan etsiä erilaisten hakijoiden joukosta.

Hyvä tehtävään perehtyminen ja sitä tekevän henkilön profiloiminen on tärkeä vaihe rekrytointia, sillä se säästää aikaa prosessin myöhemmissä vaiheissa.

Yrityksen pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet on hyvä huomioida uutta työtehtävää luotaessa ja määrittää myös, miten uusi työntekijä voi auttaa yritystä matkalla kohti sen tavoitteita. Virheellisen rekrytoinnin riskiltä vältytään, kun kartoitetaan huolellisesti, mitä oikeastaan odotetaan uudelta työntekijältä tai uuteen tehtävään kouluteltu vanhalta tekijältä.

Yrityslainan tehokas käyttö rekrytointiprosessissa

Yrityslainaa ei kannata ottaa heppoisin perustein. Se kannattaa käyttää parhaimmalla ja tehokkaimmalla tavalla. Yrityksen rekrytoinnissa rahoitustarpeita ovat esimerkiksi palkkabudjetti ja prosessin aiheuttamat muut kulut. Se, milloin on kannattavaa hankkia lisää yritykselle rahoitusta rekrytointia varten, on aina yrityskohtaista

Kustannukset on nähtävä kokonaisuutena, uuden henkilön palkkaamisesta aiheutuu paljon muitakin ylimääräisiä kuluja kuin vain palkkakulut. Jokaiselle työntekijälle maksetaan sairaslomakorvauksia, tapaturmavakuutusta ja eläkettä.

Kaiken kaikkiaan rekrytointiin käytettävä yrityslaina on fiksu ratkaisu, sillä se voi osoittautua käänteentekeväksi menestystekijäksi yrityksen taipaleella.

Vinkki: Muista, että työntekijällä on oikeus tiettyihin vuosittaisiin pyhäpäiviin liittyviin vapaisiin, muista ottaa nämä huomioon työvuoroja suunnitellessasi. Listauksen kyseisistä pyhäpäivistä löydät artikkelistamme: Pyhäpäivät ja pyhäpäivien palkka.

Avoimen työtehtävän täyttäminen

Avoimesta työpaikasta laadittava ilmoitus on syytä tehdä huolella. Tehtävässä vaadittavat olennaisimmat ominaisuudet, taustat ja osaaminen on hyvä kartoittaa mahdollisimman tarkasti, jotta ilmoitus houkuttelisi parhaiten tehtävään soveltuvia hakijoita.

Saatujen hakemusten määrä ei korvaa laatua, yksikin juuri kyseiseen tehtävään parhaiten istuva hakemus riittää.

Työpaikkailmoitukseen vastanneista valitaan ne parhaiten haettuun tehtävään soveltuvat hakijat, joiden kanssa edetään haastatteluihin.

Hakijoihin on hyvä perehtyä ennakkoon, jotta hakijan taustat ja koulutukset olisivat muistissa haastattelutilanteessa. Kyseessä on ennen kaikkea keskustelu, jossa molemmat osapuolet voivat esittää kysymyksiä ja mitata toistensa yhteen sopimista.

Haastattelut voidaan käydä myös videoyhteydellä, joten yrityksen tietoliikenneyhteyksien on hyvä olla kunnossa. Osaamisen lisäksi tapaamisen tavoitteena on arvioida työtä hakevan henkilön motivaatiota ja asennetta sopivan osaamisen ja koulutuksen lisänä.

Uuden työntekijän palkkaaminen on iso päätös

Rekrytoinnissa tehdään tärkeä päätös, sillä palkattavalla henkilöllä on merkittävä vaikutus työyhteisön ilmapiiriin ja saatuihin tuloksiin. Virheellisesti tai hätiköidyn tehdystä rekrytoinnista voi siis pahimmillaan koitua myös taloudellisia haittoja.

Työnhakijan osaamisen kartoittamiseksi on monia keinoja. Apuna voi käyttää esimerkiksi työntekijän referenssejä, koulutustaustaa ja yleistä henkilökohtaista vaikutelmaa. Kalliilta ja turhauttavilta virherekrytoinneilta halutaan tietysti välttyä, joten päätöstä kannattaa sulatella hetki.

Soveltuvuusarviointiin yrityslainaa

Useiden potentiaalisten hakijoiden soveltuvuutta ja osaamista voidaan testata monilla tavoilla ennen lopullisen päätöksen tekemistä. Erilaisten testien myötä voidaan löytää selkeitä eroja useiden tasavahvoilta vaikuttavien hakijoiden seasta.

Soveltuvuutta voidaan arvioida erilaisten työtehtävässä suoriutumiseen vaadittavien ominaisuuksien avulla.

Esimerkiksi työpersoonaa, ongelmanratkaisukykyä, kielitaitoa ja muita juuri kyseisessä työtehtävässä vaadittavia taitoja sekä niiden kehittymiskelpoisuutta voidaan testata. Jo valmiiksi hyvin kartoitettu työtehtävä kertoo, mitä ominaisuuksia toivotaan siihen valitulta tekijältä ja mitkä niistä ovat tärkeimpiä.

Huolellisesti ja tarkasti tehty soveltuvuusarviointi osana rekrytointia on lopulta sijoitus yrityksen menestykseen, sitä ei siis kannata jättää tekemättä.

Kun avoimeksi havaittu työtehtävä on kartoitettu kaikkine vaadittavine ominaisuuksineen huolellisesti ja tarkasti, on useiden kandidaattien joukosta helppo löytää ne parhaiten sopivat. Persoonan, työtapojen ja motivaation lisäksi on hyvä arvioida myös kandidaatin kehityskelpoisuutta.

Onnistunut rekrytointi parantaa työnantajamielikuvaa

Rekrytointiprosessiin lähtiessä on hyvä ottaa huomioon sen vaikutus yrityksestä muodostuvaan työnantajamielikuvaan.

Työpaikkaa hakevien keskuudessa vaihdetaan laajalti kokemuksia eri yrityksistä. Arvioinnin suoriutuessa positiivisessa hengessä ja asiallisesti työnhakija välittää positiivista mielikuvaa yrityksestä ympäristöönsä.

Sujuvan ja selkeän rekrytointiprosessin luomiseksi yrityslainan ottaminen voi auttaa. Yleisin kielteiseksi koettu asia työnhakijoiden kesken on liian vähäiseksi jäävä tiedotus rekrytointiprosessin etenemisestä.

Yrityslainaa voidaan hyödyntää myös toimivan viestinnän luomiseen ja suunnittelemiseen, siten yrittäjän ei välttämättä itse tarvitse hoitaa muiden töiden ohella hakijoiden kanssa viestimistä.

Viestintä osana onnistunutta rekrytointiprosessia

Viestinnän tulisi olla positiivista ja kannustavaa. Rekrytointiprosessin edetessä viestinnän merkitys kasvaa. Hakijoiden karsiutuessa viestiminen osapuolien välillä muuttuu yhä henkilökohtaisemmaksi. Hakijat toivovat saavansa arvostusta yritykseltä. Yrittäjän on hyvä muistaa, että kyse on toisten elannosta. Tietoa valintojen etenemisestä ei tulisi viivyttää viikosta toiseen.

Rekrytointia suoritettaessa jokainen kohtaaminen on mahdollisuus vaikuttaa yritysmielikuvaan sekä hakijakokemukseen. Jokaisella kontaktilla on mahdollisuus lisätä myyntiä ja parantaa yrityksen markkinointia. Rekrytoinnilla on oma merkittävä asemansa yrityksen menestyksessä, niin oikean työntekijän palkkaamisen kuin siinä ohessa tapahtuvan mielikuvan synnyttämisenkin kannalta tarkasteltuna.

Yrityslainaa CrediNordilta

CrediNord on kotimainen rahoitusyhtiö, jolta voit hakea yritysrahoitusta mutkattomasti ja täysin sähköisesti. Tavoitteena on tukea pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantamista tarjoamalla lainaa niin kasvuun kuin yllättäviinkin tarpeisiin. Esimerkiksi yrityksen kaivatessa lisää työkäsiä, saa CrediNordilta nopeasti lainaa rekrytointiprosessin helpottamiseksi.

Lainat muokataan aina jokaisen yrityksen tilanteen ja tarpeen mukaisiksi, maksuajan saa itse säätää 6-18 kuukauden välille. Kuukausittaiset maksut ovat kiinteitä, eivätkä sisällä piilokuluja. Yrityksesi voi siis suunnitella taloutensa huolella. Lainan voi mahdollisuuksien mukaan maksaa myös etuajassa ilman lisäkuluja.

CrediNordilla lainahakemuksen täyttää vain parissa minuutissa ja lainatarjouksen saa sähköpostiin 15 minuutissa. Parhaimmillaan voit saada hakemasi lainasumman yrityksesi tilille vielä saman päivän kuluessa.

Muut yleiset yrityslainan käyttökohteet

Asiakkaamme ovat käyttäneet yrityslainaamme moneen eri käyttökohteeseen. Alle olemme listanneet muita yleisiä käyttökohteita. Painamalla aihetta voit lukea siitä myös lisää. Yrityslainaamme on muun muassa käytetty:

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.