Yrityksen epäorgaaninen kasvu

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Yrityksen epäorgaaninen kasvu

Mitä tarkoittaa epäorgaaninen kasvu

Epäorgaanisella kasvulla tarkoitetaan kasvua, joka ei synny yhtiön sisältä vaan esimerkiksi yritysostojen ja fuusioiden avulla. Epäorgaanisella kasvulla yrityksen on mahdollista saavuttaa yleensä nopeampaa kasvua verrattuna orgaaniseen kasvuun. Epäorgaaninen kasvu tapahtuu useasti yritysostoin, joka usein vaatii yritykseltä kuitenkin lisääntyvää velanottoa. Mikäli alan muut kilpailijat kasvavat vauhdilla, voi orgaaninen kasvu osoittautua liian hitaaksi, jolloin yritys päätyy valitsemaan mieluummin epäorgaanisen kasvun.

Epäorgaanisen kasvun strategioita

Epäorgaanista kasvua voidaan tavoitella monilla eri tavoilla. Se, mikä tavoista kannattaa valita, riippuu aina tapauskohtaisesti. Seuraavaksi käymme läpi erilaisia epäorgaanisen kasvun strategioita, sekä käsittelemme, missä tilanteissa juuri kyseinen strategia voisi olla mietinnän arvoinen.

Yrityskauppa

Yrityskauppa on yleisin ja selkein tapa hakea yritykselle epäorgaanista kasvua. Yrityskauppa toteutetaan pääsääntöisesti kahdella tavalla, joko osakekauppana tai liiketoimintakauppana. Osakekaupassa yritys ostaa yrityksen osakekannan, jolloin yrityksen omistajuus siirtyy kaupassa uudelle omistajalle. Liiketoimintakaupassa sen sijaan ostetaan pelkästään liiketoiminta ja siihen liittyvät vastuut ja oikeudet. Tällöin yrityksen omistajuus ei vaihdu, vaan pelkästään sovittu liiketoiminta siirtyy uudelle omistajalle. Tarkemmat kuvaukset osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroista on luettavissa täältä.

Osakekaupalla tapahtuva yrityskauppa saattaa useissa tapauksista olla selkeämpi, kuin liiketoimintakauppa. Kun yrityksen omistajuus vaihtuu, tällöin kaikki yrityksen oikeudet, velvollisuudet ja omaisuus siirtyvät kaupan mukana. Liiketoimintakaupassa sen sijaan on kyse tietystä liiketoiminnan kokonaisuudesta, jolloin on tarkasti neuvoteltava, mitä kaikkea liiketoiminnan kokonaisuuteen katsotaan kuuluvan ja mitä ei.

Liiketoimintakauppa on kuitenkin usein paras ratkaisu, mikäli halutaan ostaa toiselta yrityksen vain tietty nimenomainen liiketoiminta. Vaikka liiketoimintakauppa voi vaatia pitkiä neuvottelu siitä, mikä kaikki lasketaan mukaan ostettavaan liiketoimintakokonaisuuteen, antaa se myös mahdollisuuden rajata yhtiön vastuita. Koska liiketoimintakaupassa ostetaan toiselta yritykseltä pelkästään liiketoiminta, vaatii se usein myös vähemmän rahoitusta, verrattuna koko yrityksen ostamiseen.

Yrityskauppatyypit

Yrityskauppatyypit voidaan jakaa 4 pääluokkaan: horisontaalinen, vertikaalinen, konsentrinen ja konglomeratiivinen.

Horisontaalisessa yrityskaupassa kaupan osapuolet toimivat samalla tuotantoportaalla. Tällöin kyseessä on usein samalla alalla toimivat kilpailijat. Vertikaalisesta yrityskaupasta on sen sijaan kyse, kun yrityskaupan osapuolet toimivat eri tuotantoportaan tasoilla. Kyseessä saattaa olla esimerkiksi laitevalmistajan ja laitteisiin komponentteja valmistavan yrityksen välinen yrityskauppa.

Konsentrisella yrityskaupalla tarkoitetaan tilannetta, jossa kaupan osapuolet toimivat eri aloilla, mutta heillä saattaa olla samankaltaiset markkinat ja markkinointikanavat. Konglomeratiivisessa yrityskaupassa sen sijaan yritykset toimivat täysin eri markkinoilla ja täysin erilaisilla tuotteilla.

Fuusio

Fuusiossa on kyse kahden tai useamman yrityksen sulautumisesta toisiinsa, muodostaen näin yhden yhtiön. Se voi tapahtua joko toisen yhtiön sulautumisella toiseen, jolloin kaikki toisen yhtiön varat ja velat siirtyvät toiselle yhtiölle. Fuusio voi tapahtua kuitenkin myös luomalla täysin uusi yhtiö, mihin kahden sulautuvan yhtiön varat ja velat siirretään. Fuusio on pääsääntöisesti veroneutraali yritysjärjestely ja korvauksena käytetään pääsääntöisesti yhtiön osakkeita sulautettavan yhtiön omistajille. Veroneutraaliuden edellytyksenä on, että korkeintaan 10 prosenttia sulautumisen yhteydessä maksetusta korvauksesta maksetaan rahana.

Yrityskauppojen ja fuusioiden avulla on mahdollista kasvattaa liiketoimintaa merkittävästi nopeassa ajassa. Niillä on myös mahdollista saavuttaa merkittäviä synergiaetuja. Ne kuitenkin sisältävät usein huomattavia riskejä. Yrityskaupat myös sitovat paljon pääomaa, eikä onnistumisesta ole takeita. Yrityskaupan haasteita käsittelemme lisää osiossa epäorgaanisen kasvun haasteet.

Yhteisyritys

Yhtenä vaihtoehtona yritykselle laajentaa toimintaansa ja hakea kasvua on perustaa yhteisyritys toisen yrityksen kanssa. Kyseessä on kahden tai useamman yrityksen yhteistyösopimus ja se voi olla kestoltaan ja tyypiltään hyvin monenlainen tilanteesta riippuen. Tilanne, jossa yhteisyritystä usein hyödynnetään on yrityksen laajentaessa uusiin maihin. Tällöin voidaan luoda yhteisyritys jo maassa ennestään olevan toimijan kanssa, joka tuo yhteisyritykseen paikallisen markkinan tuntemuksen. Yhteisyrityksen perustamisvaiheessa sovitaan, kuinka kulut ja tuotot jakaantuvat. Se on varteenotettava vaihtoehto erityisesti, mikäli kumpikin osapuoli kykenee tuomaan yhteisyritykseen merkittävää lisäarvoa, sekä molemmilla toimijoilla on toisiaan täydentävää osaamista. Yhteisyritys myös sisältää vähemmän riskiä, koska investoitavat resurssit ja mahdolliset tappiot jaetaan.  

Allianssi eli strateginen kumppanuus

Allianssista, eli strategisesta kumppanuudesta on kyse, kun kaksi tai useampaa toimijaa ryhtyy yhteistyöhön esimerkiksi tietyn projektin parissa. Allianssi eroaa kuitenkin yhteisyrityksestä merkittävimmin siinä, että yritykset eivät muodosta yhteistä yritystä vaan toimivat löyhässä liittoumassa yleensä, jonkin tietyn projektin parissa. Allianssin voidaan sanoa olevan kevyempi yhteistyömuoto verrattuna yhteisyritykseen ja usein allianssi voi perustua pelkästään suulliseen sopimukseen. Esimerkiksi monissa rakennushankkeissa eri alan yritykset voivat sopia allianssista, kunnes rakennushanke on valmis. Allianssi saattaa olla toimiva ratkaisu, mikäli yrityksellä on tavoitteena merkittävä projekti, mutta tarvitsee siihen tietyn osa-alueen osaamista, mitä yhtiöltä ei omasta takaa löydy.

Epäorgaanisen kasvun edut

Yksi merkittävimmistä eduista epäorgaanisessa kasvussa on kasvun nopeus. Epäorgaanisella kasvulla on mahdollista saavuttaa hetkessä samanlainen kasvu, joka veisi orgaanisesti kasvamalla vuosikausia, jopa vuosikymmenen. Tämä kasvun nopeus voi usein osoittautua ratkaisevaksi, kun alalla kilpaillaan markkinaosuuksista. Kun alan muut kilpailijat kasvavat ripeästi, saattaa orgaaninen kasvu olla yksinkertaisesti liian hidas vaihtoehto.

 Yrityskaupat avaavat usein yritykselle myös merkittäviä uusia strategisia ulottuvuuksia uusien asiakkaiden, tuotteiden ja markkina-alueiden kautta. Yrityskaupan kautta yritykseen siirtyy myös uusia työntekijöitä, jotka tuovat mukanaan uudenlaista osaamista ja ajattelua yritykseen. Tämä uudenlainen osaaminen ja ajattelu parhaimmillaan vie yrityksen toimintatapoja ja yrityskulttuuria merkittävästi eteenpäin.

Epäorgaanisen kasvun haasteet

Epäorgaanisessa kasvussa on tiettyjä selkeitä etuja orgaaniseen kasvuun verrattuna, mutta myös haasteensa. Epäorgaanisen kasvun yksi merkittävimmistä haasteista on sen vaatiman rahoituksen määrä. Epäorgaaninen kasvu, kuten yrityskaupat, vaativat, että yrityksellä oltava koko kauppaan vaadittava rahoitus kerralla kunnossa. Tällöin yritys ei voi hyödyntää samalla tavoin tulorahoitusta, kuin orgaanisessa kasvussa. Tämä saattaa johtaa yrityksen lisääntyvään velkaantumiseen, joka yrityskaupan epäonnistuttua, voi asettaa koko yrityksen vaaraan. Rahoituksen järjestäminen onkin yksi suurista epäorgaanisen kasvun haasteista

Epäorgaaninen kasvu asettaa myös merkittäviä haasteita yrityksen kulttuurille ja yhtenäisyydelle. Kun yritysostojen kautta yritykseen tulee osaksi toisen yrityksen työntekijöitä, saattaa heillä syntyä konflikteja uuden omistajan välillä. Uudet työntekijät saattavat myös helposti kokea, että yrityksessä jo aiemmin olleita työntekijöitä suositaan. Usein yrityskauppojen ja fuusioiden kohdalla haetaan myös merkittäviä synergiaetuja, joka yleensä tarkoittaa päällekkäisten toimintojen karsimista eli irtisanomisia. Nämä kaikki asettavat paineita yrityskulttuuriin. Mikäli yrityksellä kuitenkin on ennestään vahva yrityskulttuuri, sekä yritys tiedostaa sen merkityksen ja jatkuvasti pitää siitä huolta, on siitä merkittävää etua kyseisissä tilanteissa.

Epäorgaaninen kasvu, yhteenveto

Epäorgaaninen kasvu on toinen päätavoista pyrittäessä hakemaan yritykselle kasvua. Epäorgaaninen kasvu on kasvua, jota haetaan yhtiön ulkopuolelta, toisin kuin orgaaninen kasvu, joka lähtee yhtiön sisältä. Yrityskaupat ja fuusiot ovat yleisimmät tavat hakea epäorgaanista kasvua. Kuitenkin sopivan ostokohteen löytäminen, kaupan epäonnistuminen ja suuri pääoman tarve asettavat paljon riskejä. Yrityskaupan onnistuessa se kuitenkin parhaimmillaan avaa yritykselle uusia strategisia polkuja ja uudenlaista osaamista, sekä laajentaa kerralla yrityksen seuraavaan kokoluokkaan alallaan. Yrityskauppa vaatii yritykseltä aina merkittävästi resursseja, jolloin yritys usein tarvitsee lisärahoitusta. Yksi väylä yritykselle hakea nopeaa lisärahoitusta on CrediNordin yrityslaina.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.