Yrityksen arvo – kuinka yrityksen arvo määritetään?

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Yrityksen arvo – kuinka yrityksen arvo määritetään?

Tarve yrityksen arvon määrittelyyn lähtee tavallisimmin neljästä eri syystä. Jos yrityksen arvo halutaan selvittää yrityksen myymiseksi, on lähtökohtana yrityksen nykyinen käypä hinta ja yrityksen tuotto-odotukset tuleville vuosille. Samat lähtökohdat toimivat myös sijoitus- ja rahoitusneuvotteluissa. Jos arvoselvityksen syynä on sukupolvenvaihdos omistuksessa, pysyy näkökulma usein verotuksellisissa tekijöissä. Neljäs syy on tarve likvidoida yritys ja tällöin puhutaan lähinnä yrityksen realisoitavasta arvosta, eli yrityksen kiinteän varallisuuden muuttamisesta rahaksi.

Yrityksen arvon määrittelyyn ei ole olemassa vain yhtä oikeaa mallia, ja prosessi saattaa aluksi tuntua noviisille valtavan monimutkaiselta. Tietyt tekijät kuitenkin toistuvat useimmissa malleissa ja ne huomioon ottamalla saadaan jo hyvä arvio yrityksen arvosta.

Tässä artikkelissa perehdytään erityisesti yleisimpiin arvonmäärittelytapoihin: yrityksen substanssiarvon ja tuottoarvon määrittelyyn, sekä niiden keskinäiseen suhteeseen. Nämä ymmärrettyäsi saat jo hyvän kokonaiskuvan yrityksen arvoon vaikuttavista tekijöistä ja osaat tehdä karkean arvolaskelman omalle yrityksellesi.

Yrityksen arvoon vaikuttavat tekijät yritystä myytäessä tai rahoitusta hakiessa

Yrityksen arvoa määritellessä arvioidaan sen nykyistä tilaa, mutta erityisesti sen odotettavissa olevaa arvoa tulevaisuudessa. Arvo voidaan määritellä monella eri tavalla, ja usein myyjä ja ostaja/sijoittaja katsovat asioita aivan eri näkökulmista. Myyjä tarkastelee yritystä usein sen historian ja kasvun näkökulmasta, kun taas ostaja katsoo yrityksen potentiaalista tuotto-odotusta kriittisin silmälasein. Yrityksen arvo määrittyy lopulta molemminpuolisten huolellisten neuvottelujen tuloksena ja kompromissina. Jos yrityksellä on yrityslainaa, on se myös arvoon vaikuttava tekijä.

Myyntineuvotteluissa on kuitenkin oleellista ymmärtää, että yrityksen kauppahinta ei ole sama asia kuin yrityksen arvo. Yrityksen arvo toimii viitekehyksenä lopulliselle neuvottelulle kauppahinnasta.

Markkinaperustainen arvo antaa osviittaa hintahaarukasta

Yrityksen myyntiä suunnittelevan kannattaa ennen tarkempaa hinnan asettamista tutustua saatavilla olevaan tietoon omaa yritystä vastaavien yritysten kauppahinnoista. Tällä tavalla yritystä myyvä voi saada karkeaa kehystä yrityksen markkina-arvolle. Selvitys kannattaa rajata kuitenkin vain pariin viime vuoteen, tai ailahtelevassa maailmantaloustilanteessa jopa lyhyempään aikaväliin.

Aina sopivia vertailukohteita ei ole saatavilla. Etenkin, jos kyseessä on tiettyyn tuotteeseen erikoistunut pk-yritys, jolle ei löydy sopivaa yritystä vertailuun. Kannattaa kuitenkin käydä läpi muutamia vastaavankokoisia yrityksiä, ja tehdä vertailua liikevaihdon ja kauppahinnan välillä.

Tuotto-odotukset kiinnostavat ostajaa ja sijoittajaa

Yrityksen ostajaa tai yritykseen sijoittavaa kiinnostaa erityisesti yritykselle annettavat tuotto-odotukset, eli millainen tulos, ja millaisia voittoja tai osinkoja on odotettavissa tulevaisuudessa. Ostaja määrittelee omalta osaltaan yrityksen arvon juuri varovaisena ennusteena yrityksen tuottoarvosta. Tämä on suurin tekijä, miksi myyjän ja ostajan arviot yrityksen arvosta poikkeavat neuvottelujen alkuvaiheessa usein paljon toisistaan.

Tuotto-odotusten laskemisen pohjana käytetään yrityksen tämänhetkistä kirjanpitoa ja edeltänyttä kehitystä. Menneen kirjanpidon avulla luodaan ennuste yrityksen tulevalle kehitykselle. Ostaja haluaa katsoa asioita mahdollisimman realistisesti ja siksi usein halutaan nähdä vähintään viiden vuoden tulosennuste.

Ostajalla saattaa kuitenkin olla haluja investoinneille, jotka saattavat aluksi hidastaa yrityksen kehitystä ja siksi ostaja ei halua laskea tuottoarviota näin suoraviivaisesti pelkästään kirjanpidon historian perusteella. Tuotto-odotukset toimivat kuitenkin hyvänä lähtökohtana arvonmäärityksessä, ja realistiset, kasvua ennustavat laskelmat ovat usein hyvää lupaava tilanne myyjän näkökulmasta. Hyvä tulevaisuuden ennuste määrittää samalla maksimiarvon yritykselle.

Substanssiarvo on minimiarvo yritykselle

Yhtenä tapana yrityksen arvon määrittämiseksi on laskea yrityksen substanssiarvo. Usein tätä pidetään myös yrityksen minimiarvona. Substanssiarvo voidaan laskea vähentämällä yrityksen omistamasta kiinteän omaisuuden ja vaihto-omaisuuden markkina-arvosta yrityksen velat. Tähän vaikuttaa siis yrityksen rahoitus eri muodoissa.

Kiinteää omaisuutta ovat esimerkiksi tuotantokoneet, kalusto, immateriaalioikeudet ja yrityksen kiinteistöt. Näitä kutsutaan myös yrityksen käyttöomaisuudeksi. Yritystä myyvä voi kuitenkin päättää jättää yrityksen käyttöomaisuuden, esimerkiksi kiinteistön, myymättä ja jättää omistuksen itselleen. Tällöin yrityksen uusi omistaja voi jatkaa kiinteistössä vuokralaisena.

Yrityksen substanssiarvoksi lasketaan nolla, jos yrityksen velat ovat suuremmat kuin laskettavissa oleva varallisuus.

Tuottoarvoa ja substanssiarvoa suhteutetaan myyntineuvotteluissa toisiinsa. Lopullinen hinta asettuu tavallisesti niiden välille.

Käyttökatelaskelma arvonmäärityksen työkaluna

Arvon määrittelyn pohjana voidaan käyttää käyttökatelaskelmaa. Käyttökate on se rahamäärä, joka yrityksen liikevaihdosta jää jäljelle ostojen ja kulujen jälkeen.

Karkea esimerkkilaskelma yrityksen käyttökatteesta:

Yrityksen liikevaihto 700 000 e – Ostot 100 000 e – Henkilöstökulut 230 000 e – muut kulut 120 000 e 

Käyttökatteeksi jää tällöin: 250 000 e

Käyttökatelaskelma on sellaisenaan liian suoraviivainen yrityksen arvon selvittämiseen. Se ei ota huomioon investointeja, eikä ota sinällään kantaa yrityksen kasvuun, vaan kuvaa yrityksen senhetkistä kannattavuutta. Laskelma on kuitenkin oleellinen osa arvon määrittelyä ja auttaa erityisesti ostajaa hahmottamaan kulujen vaikutusta jäljelle jäävään rahamäärään.

Yksi paljon käytetty menetelmä määrittää yrityksen arvo, on kertoa käyttökatteen määrä tietyllä kertoimella. Kertoimen määrittää yrityksen toimiala ja siihen vaikuttavat myös tuloksen tekemisen tasaisuus ja yrityksen tuotteen tulevaisuuden näkymät. Ostaja saattaa perustaa arvionsa ensisijaisesti juuri tällä tavalla.

Muut arvoon vaikuttavat tekijät

Yrityksen arvoon vaikuttavat lukuisat – joskus myös yrityksestä itsestään riippumattomat tekijät aina maailmantaloudesta brändimielikuvaan. Parhaassa tapauksessa hyvin korkea ja onnistuneesti markkinoitu brändimielikuva voi nostaa yrityksen arvoa, vaikka käyttökatelaskelma olisi miinusmerkkinen. Tällöin yrityksen arvo perustuu potentiaalisiin ja optimistisiin tuotto-odotuksiin ja markkinanäkymiin. Tällaiset mediaseksikkäät hyvällä hinnalla myydyt start-up yritykset ovat sosiaalisen median ja taitavien brändimielikuvien vuoksi nykyään enemmän sääntö kuin poikkeus.

Joskus yrityksen arvoon vaikuttaa merkittävästi jokin yrityksen vaihto-omaisuuden markkinahinnan muuttuminen. Yrityksen vaihto-omaisuudella tarkoitetaan materiaalia tai raaka-ainetta, jota kulutetaan yrityksen tuotteisiin. Jos yritykselle elintärkeän raaka-aineen markkinahinta kallistuu, voi seuraus vaikuttaa suoraan yrityksen arvoon. Hyvä nykypäivän esimerkki on muovin kieltäminen tiettyjen tuotteiden valmistuksessa tai polttoaineen hinnan jatkuva kallistuminen.

Kauppahinnan lopullinen määrittyminen

Kuten aiemmin todettu, ei yrityksen arvo ole aina sama asia kuin yrityksen kauppahinta. Tämä näkyy selkeimmin myyntitilanteessa, jossa yritykselle on useampia ostajia. 

Yritystä myyvä saattaa myydä yrityksen halvemmalla kauppahinnalla ostajalle, jonka tavoitteet ja tulevaisuuden suunnitelmat ovat vahvemmin linjassa myyjän odotusten kanssa. Myyjä saattaa olla kiinnostunut erityisesti työntekijöidensä töiden jatkuvuudesta uuden yrittäjän siipien suojassa, tai myyjän ja ostajan arvot kohtaavat esimerkiksi tulevaisuuden laajenemisen suhteen. Tällöin kauppahinta saattaa olla edullisempi myyjää miellyttävälle ostajalle.

Käytä arvonmäärittelyä työkaluna yrityksesi kehittämiselle

Aina ei tarvita hyvää syytä yrityksen arvonmääritykselle. Säännöllinen arviointi on jo itsessään riittävän hyvä syy. Arvonmääritys on loistava työkalu oman yrityksen kehityspotentiaalin näkemiseksi ja hyvä apu myös investointien suunnittelussa. Arvoa määritellessäsi teet samalla perusteellista analyysia oman yrityksensä tilasta ja tulet ehkä huomanneeksi kipupisteesi ja mahdollisuutesi kasvaa.

Yrityksen arvon määrittely sukupolvenvaihdoksen yhteydessä

Kun yrityksessä tapahtuu omistajavaihdos oman perheenjäsenen tai lähisukulaisen kanssa, kuuluu yrityksen arvon määrittely tehdä erityisesti verotuksellisista syistä. Tällöin normaalista yrityksen myyntitilanteesta poiketen yrityksen omistaja ei todennäköisesti halua tavoitella yrityksen korkeinta arvoa säästääkseen perijäänsä korkealta lahjaverolta.

Verottajalla on oma tapansa laskea yrityksen arvo näissä erityisissä sukupolvenvaihdostilanteissa. Tällöin lasketaan tässä artikkelissa aiemmin esitellyn substanssiarvon ja kirjanpitohistorian perusteella lasketun tuottoarvon (kolmen edellisen toimintavuoden oikaistun tuloksen keskiarvo tuottovaatimuksella jaettuna) keskiarvo. Verottaja käyttää yleensä 15 % tuotto-odotusta laskennan perusteena.

Yrityksen likvidointi

Yrityksen lopullinen arvonmääritys tulee luonnollisesti eteen myös yrityksen joutuessa päättämään toimintansa. Tällöin yrittäjä pyrkii realisoimaan kaiken jäljellä olevan kiinteän- ja vaihto-omaisuuden. Voidaan puhua myös konkurssipesän myynnistä. Tavoitteena on saada mahdollisimman korkea hinta jäljellä olevasta omaisuudesta.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.