Yrittäjän Tuloslaskelma Opas

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Yrittäjän Tuloslaskelma Opas

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma yritykselle väline selvittää kulloisellakin aikavälillä syntynyttä liikevoittoa, liiketappiota ja liikevaihtoa. Tuloslaskelmasta selviää yrityksen tuloksen muodostuminen, eli miten tulot ja menot ovat eläneet tarkastelujakson aikana. Tuloslaskelman lopusta löytyy se, mitä sanotaan jäävän klassisesti viivan alle, eli tilikauden tulos. Tulos voi olla joko positiivinen tai negatiivinen.

Tarkastelujakso voi vaihdella tilanteesta riippuen, mutta yleensä tuloslaskelman tarkastelujakso muodostetaan kuukausitasolla, neljännesvuosittain ja tilikauden päätteeksi, ja tilikauden päätteeksi tehtävä tuloslaskelma on osa yrityksen vuosittaista tilinpäätöstä. Tästäkin poikkeavia ajanjaksoja löytyy, eikä esimerkiksi yrityksen tilikauden tarvitse välttämättä olla tarkka kalenterivuosi, kuten yleiseensä helposti ajatellaan.

Mikä on tuloslaskelma?

Tuloslaskelma siis selvittää yrityksen tuloihin ja menoihin liittyviä tunnuslukuja, kuten liikevaihtoa esimerkiksi neljännesvuosittain tai vasta tilikauden lopuksi tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman vastinpari on puolestaan tase, joka kertoo tarkemman kuvan yrityksen varoista ja veloista. Tase siis kertoo esimerkiksi yrityksen omistuksien määrän ja velkaantumiasteen.

Hyvin pelkistettynä tuloslaskelma on siis yrityksen tulojen ja menojen loppusumma. Se tulos, mitä yritys on tarkastelujakson aikana tehnyt.

Tuloslaskelma laaditaan lähestulkoon aina suoriteperusteisesti, eli suoritus (myynti tai osto) katsotaan tapahtuneeksi silloin, kun tuote tai palvelu vaihtaa omistajaa. Tuloslaskelmassa siis vaikka kuukauden 15. päivänä suoritettu myyntilasku myös merkitään sille päivälle tuloslaskelman ensimmäistä olennaista tunnuslukua, eli liikevaihtoa, laskiessa.

Vaihtoehto tälle olisi maksuperusteisuus, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että tapahtuma tulee laskelmaan mukaan vasta, kun siitä on tuloutunut jotain konkreettista yrityksen tilille. Tätä mallia kuitenkin käytetään varsin harvoin ja pääasiassa hyvin pienissä yrityksissä.

Tuloslaskelma rakenne

Tuloslaskelmaa lähdetään muodostamaan laskemalla yrityksen tarkastelujakson aikana saamat tuotot yhteen. Tämän jälkeen ryhdytään tarkastelemaan yrityksen menoeriä, ja nämä menoerät vähennetään saaduista tuotoista. Lopputuloksena selviää, miten paljon yritys on tuottanut voittoa tai tappiota tarkastelujaksolla, eli miten paljon on syntynyt liikevoittoa tai liiketappiota. Yrityksen eri rahoituksen muodot esimerkiksi ei luonnollisesti lasketa tuottona.

Erityisesti pienemmillä yrityksillä tulot tarkoittavat yleensä vain toteutuneen laskutuksen laskemista yhteensä. Äärimmäisen harvoin pienemmillä yrityksillä tulee vastaan tilanteita, joissa sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot nousisivat ainakaan kovin ratkaisevaan rooliin. Tulopuolella voidaan huomioida myös esimerkiksi satunnaisia eriä, kuten avustuksia, jotka ovat kohdistuneet suoraan yritykseen, ei yrittäjään itseensä. Nämä ovat liiketoiminnan muita tuottoja.

On tärkeää huomata, että tuloslaskelmassa yrityksen tuottoja tarkastellaan ennen veroeriä, eli esimerkiksi arvonlisäveroa ei siis luonnollisestikaan lasketa yrityksen menoksi tai tuloksi. Arvonlisävero on siis läpikulkumatkalla yrityksen tilin kautta valtion kassaan, eikä se käytännössä ole missään vaiheessa yrityksen varallisuutta eikä tuloa.

Yrityksen tuottojen jälkeen lasketaan yhteen yrityksen kulut. Kululista voi olla hyvin moninainen ja se sisältää muun muassa henkilöstökulut, eli muun muassa palkkoihin liittyvät kulut ja yleensä myös yrittäjän oman YEL-vakuutuksen, ellei hän ole ottanut sitä henkilökohtaisesti maksettavaksi. Kuluista löytyy myös hallintokulut, laitehankinnat, hankintoihin liittyvät poistot ja materiaalihankinnat. Siis kaikki ne yleisimmät kuluerät, jotka yritykseen kohdistuvat.

Kun myynneistä saadut tuotot ja liiketoiminnan pyörittämisestä syntyneet menot lasketaan yhteen, saadaan yritykselle tarkastelujaksoa koskeva liikevoitto tai liiketappio. Tästä summasta vähennetään vielä mahdollinen tilinpäätössiirto ja vero, jonka jälkeen saadaan tilikautta koskeva voitto tai tappio tilinpäätöstä varten. Kannattaa kuitenkin muistaa, että erityisesti pienyrityksillä tilinpäätössiirtoa on erittäin harvoin mukana kokonaisuudessa.

Tuloslaskelma esimerkki

Seuraavaksi esittelemme lyhyen esimerkin tuloslaskelmasta. Tuloslaskelma on hyvin pelkistetty, mutta voisi olla esimerkiksi jonkin pienen yrityksen tuloslaskelma. Laskelma on suoritettu suoriteperusteisesti ja tarkastelujaksona on yksi kuukausi. Pienillä yrityksillä tarkastelujakso voisi olla esimerkiksi kolme kuukautta.

T:mi Yrittäjä laskuttaa kuukauden tarkastelujakson aikana vain Oy Yritys AB:ta, jolle hän lähettää ensin 6500 euron suuruisen laskun (ennen arvonlisäveroa). Hän laskuttaa Oy Yritys AB:ta vielä toisenkin kerran 1000 euron edestä (ennen arvonlisäveroa).

T:mi Yrittäjä päättänyt maksaa YEL-maksunsa neljässä erässä vuoden aikana ja tälle jaksolle kohdistuu yksi YEL-maksu, joka on 1250 euron suuruinen. Lisäksi T:mi Yrittäjä on päättänyt hankkia työtään varten uuden kannettavan tietokoneen, joka maksoi 720 euroa. Lisäksi tämän kuukauden tarkastelujakson aikana häneltä menee viranomaismaksuihin 100 euroa (hallinpalvelujen kulut) ja hallintokuluihin 50 euroa, joista pankkikuluihin puolet ja matkapuhelinkuluihin puolet.

Koska tietokone on pienhankinta, kuten keskimäärin kaikki pienempi atk-kalusto, sitä käsitellään yksittäisenä menoeränä tuloslaskelmassa. Isompia hankintoja, kuten vaikkapa teollisuusyrityksen mittavaa konehankintaa, käsitellään poistoina, eli niiden hankinta kohdistuu vähennyksinä (eli poistoina) useammalle tilikaudelle, ei vain sille, milloin hankinta on tapahtunut. Poistoja voidaan soveltaa myös tilanteessa, jossa voidaan olettaa, että hankinnan elinkaari on enemmän kuin kolme vuotta. Tässä tilanteessa täytyy huomioida myös arvonalenemiset, mutta niitä emme käsittele tässä.

Tässä ovat ytimekkäästi T:mi Yrittäjä -yrityksen tulot ja menot yhden kuukauden tarkastelujaksolle. Oletuksena on, että tämä tarkastelujakso on tilikauden ensimmäinen ja edellisellä tilikaudella on syntynyt 0-tulos. Tuloslaskelma muodostuu tässä tilanteessa seuraavasti:

Myyntituotot

Yleiset myyntitilit 7 500

Yleiset myyntilit yhteensä 7 500

LIIKEVAIHTO 7 500

BRUTTOTULOS 7 500

Henkilöstökulut

Henkilöstösivukulut

YEL-maksut -1 250

Eläkevakuutusmaksut yhteensä -1 250

Henkilöstön sivukulut yhteensä -1 250

Liiketoiminnan muut kulut

Kone- ja kalustokulut

Kone- ja kalustohankinnat -720

Kone- ja kalustohankinnat yht. -720

Hallintopalvelut

Viranmaismaksut -100

Hallintopalvelut yht. -100

Muut hallintokulut

Matkapuhelinkulut -25

Pankkikulut -25

Muut hallinnointikulut yht. -50

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) YHTEENSÄ 5380

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROA 5380

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) YHTEENSÄ 5380

Kannattaa muistaa, että tämä esimerkki on hyvin riisuttu malli tuloslaskelmasta, mutta se antaa hyvää kuvaa siitä, mikä tuloslaskelman perusperiaate on. Esimerkiksi tuloslaskelman lopussa oleva tilikauden voitto tai tappio kuvaa koko tilikauden aikana siihen saakka syntynyttä voittoa tai tappiota. Toisena kuukautena tilikauden voitto tai tappio lisääntyisi sillä summalla, joka ensimmäisellä kuukaudella on syntynyt.

Tuloslaskelman keskeiset tunnusluvut

Tuloslaskelma ei ole yritykselle vain pakollinen paha, vaan sen kautta yritys pystyy seuraamaan yritystoimintansa menestystä kulloisellakin tarkastelujaksolla. Tärkeää on ymmärtää, mitä tuloslaskelmassa esiintyvät olennaiset tunnusluvut yrityksestä kertovat. Seuraavaksi kerromme lyhyesti tuloslaskelman tärkeimpien tunnuslukujen merkityksen.

Liikevaihto

Liikevaihto pomppaa tuloslaskelmasta ensimmäisten tunnuslukujen joukossa esiin. Tämä onkin yksi keskeinen yrityksen tunnusluku, johon törmää taatusti elämänsä aikana, vaikka ei olisi yritysten kanssa juurikaan tekemisissä. Liikevaihdoista puhutaan monesti esimerkiksi yrityksiin liittyvissä uutisissa.

Liikevaihto kertoo yrityksen myyntituoton määrän ennen ensimmäistäkään menoerää kulloisenkin tarkastelujakson aikana. Tämän vuoksi korkeaa liikevaihtoa tekevät yritykset voivat hyvinkin tehdä myös mittavia tappiota, mutta tässäkään tilanteessa tappiot eivät tarkoita, etteikö yritys voisi olla potentiaalinen toimija markkinoilla.

Tilinpäätöksessä tämä luku on myös erittäin merkittävä. Liikevaihto antaa siis hyvän kuvan siitä, millaisella laajuudella yritys toimii, ja siksi yrityksien kokoa mitataankin yleensä liikevaihtoluokan perusteella.

Liikevoitto ja liiketappio

Kun toteutuneesta liikevaihdosta vähennetään kulloiseenkin tarkastelujaksoon kohdistuvat menoerät, saadaan lopputulokseksi yrityksen liikevoitto (tai mahdollinen liiketappio) kyseisellä tarkastelujaksolla. Liikevoiton siis muodostavat liikevaihdon ja kulujen ja poistojen erotus. Yksinkertaisuudessaan liikevoitto tai tappio kertoo yrityksen todellisen menestymisen tarkastelujakson aikana, eli sen, mitä yritykselle on jäänyt tarkastelujakson aikana käteen toiminnastaan.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on laskelman viimeinen luku, eli se, mitä lopulta jää koko tilikaudesta viivan alle. Liikevoiton tai tappion lisäksi tulos laskee mukaan vielä rahoituskulut ja verot. Käytännössä siis rahoituskulut, esimerkiksi yritysluotto korko ja veroerät vähennetään vasta tässä vaiheessa. Näin saadaan yrityksen tilikauden lopullinen tulos.

Tämä on olennainen luku esimerkiksi osakeyhtiön osingonjakoa ajatellen. Omistajilleen yritys voi jakaa osinkoa vasta siinä vaiheessa, kun tilikaudelta on kannettu kokonaisuudessaan myös yhteisövero. Näin ollen vasta tilikauden tulos onkin se summa, mistä voidaan jakaa omistajille osinkoa.

Tuloslaskelmaan kannattaa perehtyä

Yrittäjänä tuloslaskelma voi olla hyvä työkalu ymmärtämään, miten yrityksellä todellisuudessa menee. Jos kyse on vähänkään suuremmasta yrityksestä, voi tuottoja ja menoeriä olla hyvin iso määrä, jotka ovat toisistaan paljon poikkeavia ja erilaisia. Kun tuloslaskelmaa tarkastelee, pääsee hyvin kärryille siitä, mitä yrityksessä on todellisuudessa tapahtunut.

Tuloslaskelma kertoo yrityksen kannattavuudesta ja kannattavuuden kehittymisestä. Ensimmäisiä askeliaan ottavalla yrityksille ei ole välttämättä mitään vertailukohtaa näille luvuille, mutta myöhemmässä vaiheessa tunnuslukujen vertaileminen aiempiin tilikausiin luo mahdollisuuden yrityksen kehittymisen hyvään seurantaan.

Tuloslaskelmassa voit siis suoraan nähdä, miten yrityksen kulloinkin tekemät hankintapäätökset tai päätökset asiakkuuksien lisäämisen tai vaihtamisen suhteen voivat vaikuttaa siihen, millainen yrityksen viivan alle jäävä nettotulos lopulta on.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.