Työntekijöiden jaksaminen ja työhyvinvointi

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Työntekijöiden jaksaminen ja työhyvinvointi

Työntekijöiden hyvinvointi

Työntekijöiden hyvinvointi koostuu monesta eri osa-alueesta. Siihen vaikuttaa ensisijaisesti työpaikan ilmapiiri ja johtaminen. Jokainen työpaikka on oma kokonaisuutensa, jossa työntekijän hyvinvointi on tärkeässä roolissa. Hyvinvointi työpaikalla lisää työssä jaksamista ja työmotivaatiota. Hyvinvoivalla ja motivoituneella työntekijällä on vähemmän sairauspoissaoloja. Ilmapiiri on kannustava ja ammattitaidon kehittymistä tukevaa. Työpaikalle on turvallista tulla ja ongelmatilanteissa tuetaan.

Työhyvinvointi

Työpaikan hyvinvointi palkitsee koko työpaikan henkilökunnan. Työn tuottavuus nousee ja työntekijät ovat työpaikkaan sitoutuneempia. Työntekijöiden pysyvyys lisää heidän ammattitaitoaan ja kokemusta omasta työstä. On myös eduksi, jos työntekijät ovat tuttuja toisilleen, sillä työssä jaksaminen ja hyvinvointi luodaan yhdessä. Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu koko työyhteisölle, niin työnantajalle kuin työntekijöillekin.

Vastuu työhyvinvoinnista

Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa työhyvinvointiin. Jokaisen työntekijän tehtävä on tärkeä, ja kaikkien työlle on hyvä antaa arvostusta. Työnantajan tehtävä on antaa työhön riittävä perehdytys, ja jokainen on vastuussa omasta työkyvystään ja ammattitaidon ylläpitämisestä. Ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitäminen on tärkeää motivoituneelle työntekijälle.

Työmotivaatio

Työntekijöiden hyvinvointi koostuu sopivan haastavasta ja kannustavasta ilmapiiristä. Liian suuri kuormitus jollakin osa-alueella voi saada työn tuntumaan liian raskaalta. Haasteettomuus taas voi vähentää työn palkitsevuutta, ja sitä kautta laskea motivaatiota. Siksi on tärkeää, että työssä on sopivasti kuormitusta. Työnantajan tehtävä on ehkäistä negatiivista työkuormitusta, jota voi olla jokaisessa työpaikassa. Työmotivaatio on myös oleellinen osa työntekijöiden sitouttamista yritykseen. Lue lisää artikkelistamme: Osaavien työntekijöiden sitouttaminen yritykseen.

Työn kuormitustekijät

Työpaikat ovat yleensä sosiaalisia yhteisöjä, jotka koostuvat työn sisällöstä, työyhteisöstä ja työn järjestelyistä. Nämä kolme asiaa ovat merkittäviä työhyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta. Jos yksi näistä käy liian kuormittavaksi, sillä voi olla haitallista vaikutusta työntekijään. Työnantajan on hyvä tiedostaa työpaikan eri osa-alueiden tilanne. Esimerkiksi ongelmat työyhteisön sisällä voivat vähentää merkittävästi kaikkien hyvinvointia.

Työn sisältö

Työn sisällön mielekkyys on yksi keskeisistä asioista työntekijöiden viihtymisen kannalta. Haitallista kuormitusta voivat lisätä muun muassa jatkuvat keskeytykset ja työn sirpaleisuus. Liian suuri tietomäärä, kohtuuttoman suuri vastuu sekä toistuvat vaikeat kohtaamiset asiakaspalvelutyössä heikentävät työssä viihtymistä. Työntekijälle on kuitenkin hyvä olla vastuu työn jäljestä ja riittävästi tietoa. Se voi lisätä oman työn arvostusta. Myös keskeytyksiä ja vaikeita vuorovaikutustilanteita voi tulla. Mielekkyyden kannalta kaikkea olisi hyvä olla kohtuullisesti.

Työn järjestelyt

Työn järjestelyllä tarkoitetaan esimerkiksi työn määrää, aikapaineita, työaikoja ja tehtävänkuvan sekä työnjaon selkeyttä. Selkeä työnkuva, sopiva aikapaine ja mielekkäät työajat edistävät työssä jaksamista. Työtehtävien sirpaleisuus ja toimettomuuden tunne voivat alentaa työmotivaatiota. Liian suuri työtehtävien määrä suhteessa aikaan voi uuvuttaa työntekijää kohtuuttomasti.

Työyhteisön sosiaalisuus

Työyhteisön sosiaaliset muodostuvat monesta erilaisesta osa-alueesta. Yksin työskentely voi tuntua joistakin raskaammalta kuin toisista. Joillekin taas ryhmätyöskentely tai muuten tiivis työyhteisö on sopivin. Työyhteisössä on tärkeää, kuinka toisia kohdellaan. Toimiva vuorovaikutus parantaa työpaikan ilmapiiriä.

Työnantajan rooli työyhteisössä

Työyhteisön sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta myös toimiva tiedonkulku on tärkeää. Tämä liittyy osaltaan myös työn järjestelyihin ja työnkuvan selkeyteen. Toimimaton tiedonkulku voi kuitenkin kiristää tunnelmaa ja vaikeuttaa työntekoa. Työnantajan on hyvä olla työntekijän saatavilla ja antaa tukea jokaista työntekijää tarpeen mukaan. Kaikkien tasa-arvoinen kohtelu ja työrauha luovat viihtyisän työpaikan.

Yrittäjän /yrityksen on hyvä muistaa myös lakisääteiset pyhistä johtuvat vapaapäivät. Pyhäpäivisin teetettävää työtä säädellään Suomessa tarkasti. Tästä syystä olemmekin luoneet aiheesta oman artikkelin, josta yrittäjä näkee selkeästi kaikki tarvittavat pyhäpäivät, tutustu artikkeliimme tästä: Pyhäpäivät ja pyhäpäivien palkka.

Työhyvinvoinnin onnistuminen

Työhyvinvointi on koko työyhteisön yhteinen asia. Se koostuu työn tekemisen arjesta. Heikentynyttä työhyvinvointia ei voi parantaa irrallisilla toimilla, jos työn arjessa on ongelmia. Työhyvinvoinnin edistämisen on hyvä olla koko työyhteisöä koskevaa toimintaa. Työpaikka koostuu henkilöstöstä, työn johtajista, työprosesseista ja työympäristöstä. Työhyvinvointi voi heikentyä, jos jossakin näistä on ongelmia.

Hyvinvoiva työyhteisö

Hyvinvoivaan työyhteisöön on mukava tulla töihin. Siellä ollaan avoimia ja luotetaan työkavereihin ja esimiehiin. Ilmapiiri toisia kohtaan on kannustava. Työssä onnistumisesta annetaan positiivista palautetta ja työmäärä pidetään kohtuullisena. Hyvinvoivassa työyhteisössä on mahdollista puhua myös ongelmista. Muutosten tullessa työyhteisö pysyy toimintakykyisenä. Kaikki puhaltavat yhteen hiileen.

Hyvinvoiva työntekijä

Hyvinvoiva työntekijä on aarre työnantajalle. Työntekijä on motivoitunut ja vastuuntuntoinen, ja tuntee olevansa tarpeellinen. Riittävän itsenäisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunne työyhteisössä on tärkeää. Työn tavoitteellisuus ja onnistumisen kokemukset lisäävät työn tekemisen iloa. Hyvinvoiva työntekijä on koko työyhteisön etu. Ilmapiiri säilyy parempana, työhön sitoutuminen lisääntyy ja työn tuloksellisuus kasvaa. Työhyvinvointia voisi kutsua investoinniksi.

Työn kehittäminen

Yhteiskunta muuttuu nopeasti, ja siitä seuraa usein muutoksia myös työpaikoilla. Työn kehittämisessä on tärkeää työntekijöiden hyvinvointi ja työssä jaksaminen. Muutoksessakin on tärkeää työnjaon selkeys, turvallisuus, mielekkyys ja hallittavuus. Ilman selkeää tiedottamista voi syntyä helposti kaaoksen ja hallitsemattomuuden tunne. Työn mielekkyyden säilyttäminen ja yhteisöllisyys auttavat ylläpitämään työhyvinvointia. Tunne kehittämisen tarpeellisuudesta motivoivat työntekijää ponnistelemaan sen eteen.

Työn kehittämisen onnistuminen

Työn kehittämisen onnistumisen kannalta tiedonkulku ja vuorovaikutus ovat tärkeitä. Työnantajan on hyvä tiedottaa työntekijöitä muutoksen tarpeellisuudesta ja kohteista. On koko työyhteisön etu, että kaikki tietävät, mitä asioita työn kehittäminen koskee. Jokainen voi myös valmistautua tuleviin muutoksiin. Työn arjessa työn sujuvuus ja hallinta on tärkeää ja myös työnantajan etu.

Yhteenveto

Hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö on kaikkien etu. Jokainen työntekijä tietää oman roolinsa ja kokee saavansa työssään arvostusta. Työntekijät tarvitsevat sopivasti haasteita ja myönteistä palautetta työstään. Myös muutosten keskellä työpaikalla säilyy hallinta ja työtehtävien selkeys. Työhyvinvointi ei synny vain yhden toiminnan seurauksena, vaan sen takana on koko työyhteisö.

CrediNordin vakuudeton yrityslaina

Yritysrahoitusta tarjoaa Suomessa moni eri taho. Kun yrityksesi tarvitsee kuitenkin yrityslainaa helposti ja nopeasti, on CrediNordin yrityslainan kilpailuttaminen erinomainen vaihtoehto. CrediNord on kotimainen sivusto, joka on erikoistunut suomalaisten yritysten rahoituksen kilpailuttamiseen. Hae nopeasti yrityslainaa 250 000 euroon asti osoitteessa credinord.com.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.