Osakeyhtiön verotus

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Osakeyhtiön verotus

Miten osakeyhtiön verotus toimii?

Osakeyhtiö on yhtiömuotona Suomen yleisin, ja vuoden 2021 alussa Suomessa oli 261 316 osakeyhtiömuotoista yritystä. Osakeyhtiön voi periaatteessa perustaa yksinkin (hallituksen varajäsen täytyy olla), mutta useimmiten yhtiön omistukseen oikeuttavat osakkeet on jaettu useammalle oikeushenkilölle, ihmiselle tai yritykselle. Tässä artikkelissa käsitellään osakeyhtiöön kohdistuvaa verotusta ja sen eri muotoja. Osakeyhtiöön kohdistuu omat veronsa ja sen omistajiin vielä omat erilliset veronsa.

Osakeyhtiön verotus yleisesti

Osakeyhtiön verotus muodostuu yhteisöverosta, ennakkoverosta, arvonlisäverosta ja omistajien verotuksesta. Suoraan osakeyhtiöön näistä kohdistuvat yhteisövero ja arvonlisävero. Yrityksen verolimoitus tulee laatia tilikausittain neljän kuukauden kuluessa sen päättymisestä. Yleensä osakeyhtiön tilikausi on kalenterivuosi, ja silloin tämä on myös verovuoden mitta. Jos osakeyhtiön tilikausi on jotain muuta kuin kalenterivuosi, myös veroilmoitus annettaan tältä erikseen määritellyt tilikaudelta. Veroilmoituksen voi antaa esimerkiksi verottajan verkkosivuilla OmaVerossa.

Veroilmoituksessa kannattaa muistaa aina ilmoittaa kaikki verotuksessa vähennyskelpoiset yrityksen kuluerät, joita voi olla tilikauden päätteeksi mittava määrä. Monella osakeyhtiöllä on esimerkiksi yrityslaina, ja siihen liittyvät kulut ovat täysimääräisesti vähennettävissä verotuksessa. Verotuksessa katsotaan yrityksen nettotulosta kulujen jälkeen ja siksi toiminnan rahoitukseen liittyvät kuluerät, esimerkiksi juuri lainan korot, ovat vähennyskelpoisia. Kulujen tarkka läpikäynti ja niiden kirjaaminen voikin tuoda osakeyhtiölle rahanarvoisia etuja.

Arvonlisävero

Osakeyhtiö on arvonlisäverovelvollinen, mikäli sen 12-kuukautisen ajanjakson, käytännössä tilikauden, liikevaihto ylittää 15 000 euroa. Melko harvat osakeyhtiöt jäävät tämän liikevaihtorajan alle ja näin ollen voikin sanoa, että osakeyhtiö on lähes aina arvonlisäverovelvollinen. Yhtiö kerää kaikesta laskutuksestaan arvonlisäveroa, jonka yleinen kanta on 24%. Eli 100€ laskussa on lisäksi 24% arvonlisävero. Näin ollen laskun kokonaissumma on 124€. On jotain alennettuja ALV-kantoja, kuten esimerkiksi tapahtumalippu tai lääkkeet (10%).

Yhtiön verotus

Osakeyhtiö maksaa toiminnastaan yhteisöveroa, jonka määrä on 20 prosenttia nettotuloksesta. Eli yritystä verotetaan siltä osin, kun se on tehnyt voittoa. Verotettavan summan määrä saadaan selville vähentämällä vuoden aikana tehdystä liikevaihdosta yritystoimintaan liittyvät kulut. Yhteisöveroa maksetaan ennakkoon yrityksen itsensä tekemän arvion perusteella. Ylimääräisenä maksetut verot yritys saa takaisin palautuksina, ja jos sattuu, että laskelma menee metsään ja yritys maksaa liian vähän veroja, täytyy maksaa lisäennakkoa.

Verovähennykset

Yrityksellä on mittava määrä verovähennyskelpoisia kuluja. Niiden erotteleminen olisi pitkä lista, mutta nyrkkisääntönä voidaan pitää, että jos kulut liittyvät jollain tavalla yrityksen tuloksenteon parantamiseen tai yrityksen ylläpitämiseen, ne voidaan todennäköisesti vähentää yrityksen verotuksessa. Verovähennykset ovat toiminnasta vähennettäviä menoja, joita voivat olla esimerkiksi erilaiset pakolliset ja vapaaehtoiset vakuutukset, TyEL- ja YEL-maksut, ammattilehdet, toimialaan liittyvät yritysjäsenmaksut, yrityslainan korkomenot, koulutusmenot ja monet muut.

Ennakkovero

Osakeyhtiön nettotuloksesta maksamaa yhteisöveroa kerätään ennakkoon, ja tällöin puhutaan ennakkoverosta. Ennakkovero maksetaan suuruudeltaan samankokoisissa erissä läpi tilikauden ja niiden maksuväli ja suuruus perustuvat yrityksen antamaan arvioon tuloksestaan. Koska arvio on harvoin täsmällinen, voi veroennakon määrä jäädä liian pieneksi tai olla liian suuri. Jos veroa on maksettu liian vähän, yritys joutuu maksamaan veromäärän kiinni lisäennakkona, ja ylimääräinen puolestaan palautetaan yritykselle.

Tulosarvion oikeellisuus tärkeää

Yritys on itse vastuussa siitä, että sen tekemä arvio tilikauden tuloksesta on mahdollisimman oikea. Ei ole periaatteessa väärin maksaa liian vähän, sillä sen voit paikata tilikauden pääteeksi lisäennakkona, mutta kannattaa muistaa, että se voi olla ikävä yllätyserä. Puuttuvat verot myös keräännyttävät korkoa, joten yritys joutuu maksamaan veroa enemmän kuin oikealla arviolla. Myös ylimääräisen maksaminen voi olla ikävää, sillä palautus ei tapahdu välittömästi tilikauden päätteeksi.

Tulosarvion korjaaminen

Jos huomaat kesken tilikauden, että yrityksen tulosarvio ei täsmää toteutuneen tuloksen kanssa, voit olla yhteydessä verottajaan ja korjata sen vastaamaan oikeaa tulosta. Perustamisvaiheessa tulosarvion tekeminen on kaikkein haastavinta, ja siksi ensimmäinen arvio voikin olla paljon pielessä. Kun ensimmäinen tilikausi menee kunnialla pakettiin, arvio verottaja jatkossa veroennakkosi sen mukaan, mikä yrityksen edeltävän verokauden tulos on ollut. Se on todennäköisesti siis lähellä seuraavankin kauden tulosta.

Omistajan tulolajit

Osakeyhtiön omistajan verotus riippuu siitä, millaisella tavalla hän nostaa henkilökohtaista tuloa yrityksestä ulos. Käytännössä yrittäjä voi nostaa yrityksestä palkkaa työntekijöiden tapaan, ja silloin yrittäjälle maksettu palkka vähentää yhtiön tuloksesta ja tuloa koskevat normaalit ansiotulon säädökset. Vaihtoehtoisesti yrittäjä voi saada tulonsa osakeyhtiöstä osinkona tai luontoisetuina (esimerkiksi auto). Jos yrittäjä on pääomittanut yritystä omalla lainallaan, voi hän myös nostaa yritykseltä korkotuloja.

Omistajan verotus

Yritykseltä saatava palkka käsitellään ansiotulona, mutta osingon verotus on sidonnainen osinkopotin suuruuteen suhteessa osakkeiden matemaattiseen arvoon. Osinko, joka on alle 8% matemaattisesta arvosta, jos määrä jää alle 150 000 euron, verotetaan 25% pääomatulona ja 75% on verovapaata. Yli 150 000 euron pääomatulo-osingoista tulee maksaa 85% veroa ja 25% on verovapaata. Yli 8% osingosta puolestaan verotetaan 75% osalta ansiotulona ja 25% siitä on verovapaata. Omistajan verotus riippuu siis siitä:

  • Miten yrittäjä nostaa palkkansa
  • Millaisina määrinä osinkoa jaetaan suhteessa osakkeeseen
  • Mitä muita tulomuotoja (esimerkiksi luontoisetuudet) yrittäjä saa

Jatkuva palkka vai isompi summa osinkona

Osakeyhtiössä yrittäjän kannattaakin käyttää aikaa sen pohtimiseen, millaisella tavalla hän yrityksestä nostaa palkkiota, sillä vaihtoehtoja on enemmän kuin tavallisella palkansaajalla. Palkka on yleensä läpi vuoden juokseva tulo, jota maksetaan tyypillisesti kuukausittain. Tämä on kenties mukavin vaihtoehto siinä vaiheessa, kun yrittäjä haluaa vakauttaa ja hajauttaa tulonsa pidemmälle aikajänteelle. Se voi helpottaa henkilökohtaista taloussuunnittelua ja yrittäjänä tiedät, paljonko rahaa saat tulevina kuukausina.

Osinko

Osinko puolestaan maksetaan sitten, kun tilikausi on saatu päätökseen ja tuloksesta on maksettu yhteisövero. Jos liiketoiminnan tulos on iso, voi olla, että pääset pienemmällä määrällä veroja, jos nostat palkkiosi vasta osinkona tai jos nostat hieman vähemmän palkkaa yrityksestä vuoden aikana. Palkkaa vai osinkoa? Se on lopulta yrittäjän itsensä päätettävissä. Voit saada verotuksellisesti etua suuntaan tai toiseen, jos käytät yrittäjänä aikaa näiden asioiden pohtimiseen. Tulomuodot ovat:

  • Palkkaa, jossa sovelletaan ansiotuloverotusta
  • Osinkoa, jossa sovelletaan kiinteäksi määrättyä pääomatulon verotusta
  • Luontoisetuuksia, osakaslainan korkoja yms.

Yrityksen verotus opas

Arvonlisävero ei ole kaksinkertaista

Yhtiön verotuksessa on vielä paljon yksityiskohtia, joihin kannattaa perehtyä jo yrityksen perustamisvaiheessa. Monet verotukselliset seikat perustuvat yritystoiminnassa omaehtoisuuteen, eli olet itse velvollinen huolehtimaan ne maksuun, välttääksesi niiden maksamatta jättämisestä seuraavat sanktiot ja ikävät yllätykset. Näin ollen esimerkiksi arvonlisäveron täsmällinen laskeminen ja tilitys ajallaan on erittäin tärkeää. Yleensä arvonlisävero maksetaan kuukausittain, ja se erääntyy maksettavaksi aina seuraavan kuukauden 12. päivä.

Arvonlisävero on vain ohikulkumatkalla yrityksen tilillä ja yleensä se tilitetään kuukausittain verottajan kassaan. Kannattaa muistaa, että kun yritys tekee hankintoja, vähennetään yrityksen hankinnastaan maksama arvonlisäveron määrä täysimääräisenä yrityksen keräämästä arvonlisäverosta. Yritys ei siis ostaessaan maksa arvonlisäveroa käytännössä lainkaan, vaan ostavan yrityksen keräämä arvonlisävero siirtyy käytännössä myyjän maksettavaksi. Tällä vältetään samalle tuotteelle tai palvelulle syntyvä kaksinkertainen arvonlisävero, eli laissa määritelty arvon lisä syntyy vain kerran. Eri hankintoihin on mahdollisuus saada rahoitusta yritykselle.

Lisähuomioita ennakkoverosta aloittelevalle yrittäjälle

Ennakkoverotusta varten tehtävässä arviossa kannattaa olla erittäin tarkkana sen suhteen, että arvio tulee mahdollisimman oikeaksi. Sen arvioiminen voi olla todella vaikeaa, sillä etenkin aloittavalla yrityksellä ei ole mitään pohjaa sille, mihin arvionsa perustaa. Vain yrityksen perustajien usko siitä, mitä huominen tuo tullessaan. Myös vanhemmilla yrityksillä voi tässä joskus sattua virheitä, jos vaikka uusi isompi asiakassuhde syntyy kesken vuoden, ja se lisää yllättäen yrityksen tuloja huomattavasti.

Kannattaa myös muistaa, että arvioit ennakkoveroa varten yrityksen tekemää tulosta, et liikevaihtoa. Näillä kahdella voi olla tilikauden päätteeksi mittava ero varsinkin, jos kyseessä on osakeyhtiö, jonka liiketoimintamalliin sisältyy paljon hankintoja. Arvioit yhteisöveroa varten siis sitä määrää, mitä tilikauden pääteeksi jää yritykselle puhtaaksi nettotuloksi. Kannattaa myös muistaa, että arvonlisävero ei ole osa liikevaihtoasi, eikä sitä tule sekoittaa mukaan tähän laskelmaan.

Osakeyhtiön verotukselliset edut

Osakeyhtiö on yrittäjälle siitä mukava, että se luo mahdollisuuden vaikuttaa siihen, millainen tulorakenteesi yrittäjänä on. Esimerkiksi toiminimellä vaikutusmahdollisuus jää siihen, ottaako hän tulostaan osan pääomatulona vai vaatiiko sen täysimääräisesti ansiotulona. Osakeyhtiössä yrittäjänä on paljon enemmän mahdollisuuksia katsoa, mitkä ovat sinulle edullisimmat vaihtoehdot verotuksellisesti, jolloin saat mahdollisimman suuren hyödyn itsellesi tekemästäsi työstä. On jopa tilanteita, joissa jotkut ovat yhtiöittäneet myös henkilökohtaisia asioitaan, kuten perustaneet pienen sijoitusyhtiön.

Kenties juuri siitä syystä osakeyhtiö on Suomen suosituin yhtiömuoto, ja myös maailmalla vastaavat yritysmuodot ovat erittäin suosittuja. Kunhan perehtyy riittävän hyvin yhtiön verotukseen, ongelmia ei tule vastaan ja yritys pääsee rakentamaan menestystään. Osakeyhtiön perustaminen on nykyään myös helppo prosessi, joka onnistuu verkossa tehtävällä ilmoituksella (yhtiökoosta riippuen). Nykyisin ei ole myöskään määritelty osakepääoman vähimmäismäärää, joka on helpottanut osakeyhtiön perustamista entisestään.

Yhteenveto

Osakeyhtiön verotus muodostuu yhteisöverosta ja arvonlisäverosta. Nämä verot koskevat suoraan osakeyhtiötä. Arvonlisävero kannetaan laskutuksesta yleensä kuukausittain ja yhteisvero puolestaan tilikauden päätteeksi jäävästä nettotuloksesta. Yhteisöveroa kuitenkin maksetaan yrityksen tililtä läpi tilikauden ennakkoveroina. Lisäksi osakeyhtiöön liittyy vielä osakkaiden verotus, jossa osakkaalle jäi valinnanvaraa paljon, miten hän haluaa tuloja yrityksestä nostaa. Osakeyhtiön perustamista ei kannata siis pelätä verojen vuoksi, ne ovat lopulta hyvin loogisia ja yksinkertaisia. Myös veroihin liittyvissä asioissa on mahdollista hakea yritykselle tilapäistä kassavirran helpotusta rahoituksella.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.