Lainaa PK-yrityksille

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Lainaa PK-yrityksille

Viimeisten vuosien aikana PK-yrityksille on ollut entistä vaikeampaa saada pankista lainaa, kiristyneiden sääntelyjen vuoksi. Tämän takia yhä useampi yrittäjä päättää hakea lainaa pk-yrityksille muualta. 

Lainan ottaminen osakeyhtiölle 

Kun osakeyhtiölle otetaan yrityslainaa, on huomioitava, että päätöksenteon yrityksessä suorittaa yhtiön hallitus. Pienemmässä osakeyhtiössä hallitus voi koostua yhdestä henkilöstä, jolloin hallituksen ainoana jäsenenä yleensä toimii yrittäjä itse. Tässä tapauksessa päätöksenteko toteutetaan käytännössä kuten toiminimen kohdalla.  

Lainan ottaminen osakeyhtiölle eroaa tietyin tavoin muun muassa toiminimeen verrattuna.  

 • Osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö 
 • Vastuu on rajattu, riskinä vain omistusosuus 
 • Hallitus suorittaa päätökset ja kenellä allekirjoitusoikeus 

Osakeyhtiö voi ottaa lainaa eri kanavia hyödyntäen. CrediNordin kumppanien vakuudeton yrityslaina saadaan, nimensä mukaisesti, ilman vakuuksia ja lainan kohdalla on käytössä ns. henkilötakaus. Lainaa osakeyhtiölle hakevalla henkilöllä pitää olla hallituksen myöntämä edustus- ja allekirjoittamisoikeus, jotta osakeyhtiölle voidaan myöntää lainaa. CrediNordin kautta voi hakea myös vakuudellista lainaa aina 10 000 000 euroon saakka.

Lainaa kommandiittiyhtiölle 

Kommandiittiyhtiö perustuu kahdesta erilaisesta yhtiömiehestä. Kyseessä on vastuunalainen yhtiömies sekä äänetön yhtiömies. Vastuunalainen yhtiömies pyörittä yrityksen päivittäistä toimintaa, kun taas äänetön yhtiömies toimii sijoittajaan rinnastettavassa asemassa. Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole äänivaltaa yrityksessä.  

Usein äänettömän yhtiömiehen rahoitus ei riitä. Silloin yrityksen on turvauduttava vieraaseen pääomaan. CrediNordin kumppanit tarjoavat lainaa kommandiittiyhtiölle ilman vakuuksia, jolloin jompikumpi yhtiömiehistä toimii henkilötakaajana.  

Kommandiittiyhtiön kohdalla olennaisin ero osakeyhtiöön on se, että kuten toiminimen kohdalla yrityksen talous on sidottuna yrittäjän henkilökohtaiseen talouteen.  

Yrityslainaa kasvuyritykselle 

Yrityksen kasvaminen tuo mukanaan uusia tilanteita ja haasteita. Yrityksen kasvu lisää yrityksen kuluja. Tilauksien määrä nousee, työntekijöiden määrä ei riitä ja kohta toimitilatkin ovat liian pienet.  

Yrityksen kasvu ei saa jäädä kiinni rahoituksesta. Kasvua varten tarvitaan investointeja, ja kasvun myötä syntyy uusia tarpeita investoinneille. Kasvuyrityksen kohdalla yrityslaina on järkevä vaihtoehto kasvun tueksi.  

CrediNord kilpailuttaakin myös yrityslainan kasvuyritykselle. Mahdollista vakuuksien puutetta ei siis myöskään tarvitse ajatella.  

CrediNordin kilpailutuksen kautta saatua yrityslainaa voi kasvuyrityksessä käyttää lukuisiin kasvua tukeviin investointeihin, mutta laina on myös käytettävissä arvaamattomien tilanteiden kohdalla. Kaikkeen ei voi varautua, mutta onneksi tällaisissakin tilanteissa löytyy ratkaisu.  

Yrityslainaa autokorjaamolle 

Ajoneuvojen huoltaminen liiketoimintana vaatii sekä teknistä osaamista, että jatkuvasti päivittyvää asiantuntemusta. Laite- ja materiaalikustannukset ovat suhteellisen korkeat ja ne on pakko pitää ajan tasalla, mikä luo kuluja.  

Juoksevien kulujen lisäksi vastaan voi tulla yllättäviä tilanteita, johon yrityksen kassavirta ei välttämättä sillä hetkellä jousta. CrediNordin kautta on tällaisessa tilanteessa mahdollista hakea yrityslainaa autokorjaamolle.  

CrediNordin kumppanien yrittäjälaina on käytettävissä käytännössä kaikissa yritykseen liittyvissä asioissa. Alan investoinnit voivat olla hyvin kalliita, mutta kasvun ja laajentumisen ei pitäisi olla rahoituksesta kiinni. 

Esimerkkejä laajentumisen investoinneista: 

 • Varaosien myynti 
 • Toimivat nettipalvelut 
 • Lisäpalvelut, esimerkiksi kausisäilytys 
 • Uudet toimitilat 

Yrityslainaa kaupan alalle 

Kaupan alan eri yrityksillä on yhteistä se, että ilman tuotteita, eli varastoa, ei ole mahdollista myydä mitään. Vähittäiskauppa kattaa päivittäistavaroiden lisäksi esimerkiksi kodinkoneet, vaatteet, huonekelat ja niin edelleen. Yrityslaina auttaa varmistamaan, että tuotteita löytyy hyllyltä, kun asiakas niitä pyytää. 

Toinen yhteinen asia näiden välillä on se, että kilpailu on kutakuinkin kaikissa kategorioissa erittäin kova. Tämä korostaa muun muassa markkinoinnin tärkeyttä, sillä sitä kautta kaupan alan yritys pystyy erottautumaan kilpailijoistaan. 

Markkinointiin panostaminen vaatii kuitenkin taloudellisia investointeja. Markkinoinnin toteuttamiseen voi hakea rahoitusta CrediNordin kautta. CrediNordin kumppanit tarjoavat yrityslainaa vähittäiskaupan yritykselle. He tarjoavat muun muassa myös yrityslainaa verkkokauppiaalle.  

Markkinoinnin lisäksi yrityslainaa mahdollista muitakin kasvuun liittyviä investointeja, sekä auttaa kassavirran hallinnassa yllättävien kustannuksien kohdalla.  

Yrityslainaa palvelualan yritykselle 

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kilpailu on kovaa myös palvelualan yritysten kesken. Palvelualan yritysten keskiössä on luonnollisesti asiakkaan palveleminen ja tämän myötä työntekijä, jonka palvelun toteuttaa.  

Työntekijän ammattitaidon ylläpitäminen, sekä alun perin rekrytoinnin onnistuminen, on palvelualan yrityksessä erityisen tärkeää. Palvelun laatu on pitkälti kiinni työntekijän osaamisesta. Ammattitaitoon panostamiseen taloudellisesti voi toteuttaa muun muassa eri koulutusten kautta. Ei myöskään kannata unohtaa, että laadukas työ toimii myös markkinointina yritykselle, niin sanottuna puskuradioviestintänä.  

Laadukkaan palvelun tuottamisen hyödyt: 

 • Tyytyväinen asiakas palaa todennäköisemmin 
 • Puskuradioviestintä tuo lisää asiakkaita 
 • Kuluttaja jakaa huonot kokemukset todennäköisemmin tuttavilleen 
 • Laadusta kannattaa maksaa – paremmalla palvelulla voi veloittaa enemmän 

CrediNordin kautta on mahdollista hakea rahoitusta laadukkaan palvelun varmistamiseen. Sen lisäksi palvelualan yritykset tarvitsevat yleensä työkaluja, laitteita tai muita varusteita palveluiden tuottamiseen ja ne on pakko pitää ajan tasalla.  

CrediNordin kautta voi kilpailuttaa muun muassa yrityslainaa siivousyritykselle, yrityslainaa LVI-alan yritykselle, yrityslainaa konsulttiyritykselle sekä yrityslainaa terveys- ja hoitoalan yrityksille

Yrityslainaa logistiikka- ja kuljetusyrityksille 

Tänä päivänä logistiikka- ja kuljetusalan yritykselle on runsaasti tarvetta ja kysyntää. Kysyntä lisääntyy koko ajan, sillä ihmiset ja tuotteet liikkuvat entistä laajemmalla alueella globalisoinnin myötä.  

Tähän kysyntään pitäisi jotenkin pystyä vastaamaan, joka kuitenkin tarkoittaa kasvavia kustannuksia. Logistiikka- ja kuljetusalan yritys tarvitsee laadukkaat laitteet ja yrityksestä riippuen myös ajoneuvot.  

On pakko pystyä mukautumaan jatkuvasti muuttuvaan ja nopeatempoiseen toimintaympäristöön, joka itsessään luo taloudellisia haasteita. Hyvä taloudellinen valmius muutoksiin on tärkeää alan yrityksille. Tämä ei ole aina mahdollista, mutta CrediNordin kautta on mahdollista hakea yrityslainaa logistiikka- ja kuljetusyrityksille.  

CrediNordin kautta haettua yrityslainaa voi käyttää käytännössä kaikkiin yrityksen kuluihin, niin yllättäviin kustannuksiin, kuin suunniteltuihin kasvua tukeviin investointeihin.  

 
Yrityslainaa teollisuusyritykselle 

Teollisuusala kohtaa tällä hetkellä suuria haasteita. Ala on hyvin riippuvainen raaka-aineiden saatavuudesta ja logistiikasta. Tähän vaikuttaa, muun muassa, kansainväliset pakotteet, joka vaikeuttaa mahdollisuutta päästä käsiin raaka-aineisiin. Tämä puolestaan luonnollisesti nostaa raaka-aineiden, mikä taas nostaa teollisuusyrityksen kokonaiskustannuksia.  

Teollisuusyrityksille asetetaan lisäksi jatkuvasti tiukempia vaatimuksia ilmastonmuutokseen liittyen. Kansainväliset sopimukset vaatimuksiin liittyen lisääntyy ja yhteiskunta luo omat vaatimuksensa. Sopeutuminen vähemmän ympäristöä kuormittaviin rakenteisiin on valtava pitkäjänteinen sijoitus.  

Teollisuusyrityksen kalliit ajankohtaiset haasteet: 

 • Teollisen alan rakennemuutos 
 • Kansainväliset pakotteet, raaka-aineet ja logistiikka 
 • Ilmastonmuutokseen liittyvät vaatimukset 

Kilpailu kovenee ja alan vaatimuksiin sekä jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön on mukauduttava. CrediNordin kumppanit tarjoavat joustavaa yrityslainaa teollisuusyritykselle, joka mahdollistaa pääoman saamisin ilman valtavia sitoumuksia. CrediNordin kumppanit antavat yritykselle pelivaraa ja joustoa. Investoinnit mahdollistuvat ja yritys pystyy vastaamaan kysyntään, lisääntyneistä kuluista huolimatta.  

Varsinkin rakennusyrityksen kohdalla kustannukset ovat todella isot ja CrediNordin kautta on mahdollista hakea yrityslainaa rakennusyritykselle.  

Lainaa pienelle yritykselle  

Perinteisten pankkien vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Pienemmälle yritykselle on vaikeampaa ja vaikeampaa saada rahaa pankista, niin kuin ennen.  

Kiristyneiden vaatimusten lisäksi pankit vaativat tarkkoja laskelmia ja suunnitelmia siitä, miten rahat tullaan käyttämään ja millä tavalla se on kannattavaa.  

Perinteiset pankit eivät priorisoi pienempiä yrityksiä ja voi olla todella vaikeaa saada heiltä lainaa. Perinteiset pankit kokevat, että pienempiin yrityksiin liittyy isompaa riskejä, eivätkä pienet yritykset tuota heille yhtä hyvin.  

Pankit pyytävät lisäksi vakuuksia lainaa vastaan minimoidakseen riskiään. Tämä voi pienemmille yrityksille tuottaa vaikeuksia, kun ei välttämättä ole reaalivakuuksia antaa.  

Lainaa CrediNordin kautta kilpailutettuna: 

 • Ei vakuuksia (250 000 € asti)
 • Lainaa 10 000 000 € asti 
 • Laina-aika 1 – 48kk
Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.