Energian hinnannousun vaikutukset yrityksille

Credinord

Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Energian hinnannousun vaikutukset yrityksille

Energian hinta on noussut vuoden 2022 aikana voimakkaasti ja pahimpien hintojen ennustetaan olevan vielä edessäpäin. Energian hinnannousu kurittaa niin kotitalouksia, yrityksiä, kuin myös valtiota. Mitä vaikutuksia energian hinnan nousulla on yrityksiin ja kuinka yritykset voivat reagoida hinnan nousuun? Tästä kerromme lisää tässä artikkelissa.

Miksi energian hintaa tällä hetkellä nostaa?

Energianhinnat ovat nousseet Euroopassa voimakkaasti vuoden 2022 aikana. Suurimpana yksittäisenä syynä energian hintojen nousulla voidaan pitää Venäjän keväällä aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainaan. Eurooppa on pyrkinyt sodan alusta lähtien eroon venäläisen energian käytöstä. Venäläisen energian korvaaminen on kuitenkin osoittautunut erittäin haastavaksi ja korvaavat energiamuodot hyvin kalliiksi.

Kovimpia seurauksia Euroopassa ovat kokeneet mm. Saksa, sekä Italia. Molemmat ovat hyödyntäneet suurissa määrin venäläistä energiaa ennen sotaa, jolloin sopeutuminen tilanteeseen ilman itäistä energiaa asettaa suuria näille maille keskimääräistä suurempia haasteita.

Suomen tilanne on useampi muita maita parempi. Suomi on jo pidemmän aikaa pyrkinyt tavoittelemaan parempaa omavaraisuutta venäläisen energian sijaan. Esimerkiksi kaasun merkitys lämmitysmuotona Suomalaisissa kotitalouksissa on hyvin vähäinen, toisin kuin Saksassa. Vaikka Suomen tilanne on verrattain hyvä, tulee energian hintojen nousu aiheuttamaan voimakkaita seurauksia myös meillä.

Vaikutukset vaihtelevat yrityksen toimialan mukaan

Energian hinnan nousulla on merkittäviä vaikutuksia koko talouteen ja sitä kautta yrityksiin ja niiden kysyntään. Yritykselle isoa merkitystä on kuitenkin myös sillä, millä toimialalla yritys toimii. Seuraavaksi energian hinnan vaikutuksista eri toimialoilla toimiville yrityksille.

Teollisuus

Se, kuinka paljon yritys joutuu käyttämään energiaa liiketoimintansa pyörittämiseen, on luontaisesti isossa roolissa siinä, kuinka paljon energian hinnan merkitys korostuu. Teollisuudessa energian osuus liiketoiminnan muihin kuluihin verrattuna on hyvin merkittävä.

”teollisuusyrityksillä on useita keinoja sopeutua energian hinnan nousuun, kuten energianlähteiden muuttaminen, energiatehokkuuden parantaminen tai tuotannon määrän vähentäminen. ”

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvio katsannossaan, että energian hinnan nousulla ei vielä ole ollut suuria vaikutuksia kotimaisille teollisuusyrityksille. VATT:n mukaan teollisuusyrityksillä on useita keinoja sopeutua energian hinnan nousuun, kuten energianlähteiden muuttaminen, energiatehokkuuden parantaminen tai tuotannon määrän vähentäminen. Energiateollisuus myös muistuttaa, että useat teollisuusyritykset ovat suojautuneet sähkön hinnannousua vastaan johdannaissopimuksilla. Samalle kuitenkin muistutetaan, että mikäli energian hinnat pysyvät pidemmän aikaa korkealla, tilanne muuttuu huomattavasti myös teollisuusyrityksillä.

Suomalaisten teollisuusyritysten onni on etenkin se, että maakaasun käyttö teollisuudessa energiamuotona on huomattavasi vähäisempää moniin muihin Euroopan maahan verrattuna. VATT:n tilaston mukaan maakaasuun osuus teollisuusyritysten energiankäytöstä oli vuonna 2019 vain 6,3 %.

Vähittäiskauppa

Vähittäiskaupan olo kokee tällä hetkellä useita eri haasteita. Elintarvikkeiden tukkuhinnat nousevat voimakkaasti, samaan aikaan energian hinta nousee, sekä palkankorotuspaineet. Elintarvikkeiden tukkuhinnat ovat nousseet vuoden aikana 16 prosenttia ja energian hinta paikoin 53 prosenttia. Kaupan alan yrityksille on kuitenkin haasteellista siirtää kohonneita kustannuksia täysimääräisesti tuotteiden hintoihin.

Myös kaupanalan yritykset ovat kuitenkin pystyneet tekemään useita sopeuttavia toimia sähkön hinnannousua vastaan. Kaupan alan jättiläinen Kesko kertoo parantavansa energiatehokkuuttaan esimerkiksi hukkaenergiaa kierrättävällä lämmönkierrätysjärjestelmällä, käyttämällä tekoälyä avuksi kauppojen energiakulutuksen analysoinnissa, sekä säätämällä kauppojen valaistusta vuorokauden ajan mukaan.

Matkailu ja ravitola-ala

Matkailu- ja ravintola-ala on myös yksi aloista, joihin energian hinnannousu osuu lujaa. Useat alan yrityksistä ovat olleet suurissa vaikeuksissa jo ennen nykyistä energian ja muiden kustannusten nousua. Covid-19-viruksen aiheuttamat jäljet alalla olivat kovat ja monella alan toimijoilla taloudellinen tilanne on vieläkin hyvin heikko.

”Matkailu- ja ravintola-alan liiton Maran tekemän jäsentutkimuksen mukaan alan yritykset arvioivat energiakustannusten nousevan 50-300 prosenttia seuraavan 6 kuukauden aikana verrattuna edellisvuoteen.”

Matkailu- ja ravintola-alan liiton Maran tekemän jäsentutkimuksen mukaan alan yritykset arvioivat energiakustannusten nousevan 50-300 prosenttia seuraavan 6 kuukauden aikana verrattuna edellisvuoteen. 15 prosenttia alan yrityksistä arvio samassa tutkimuksessa arvio yrityksensä kohtaavansa konkurssiuhan tai lopettavansa toimintansa tulevan kevättalven aikana. Elintarvikkeiden nousu on samaan aikaan ollut erittäin merkittävää. Elintarvikkeiden hinnat ovat pahimmillaan nousseet peräti 30 prosenttia korkeammalla kuin vuosi sitten.

Koska matkailu- ja ravintola-ala kokee tällä hetkellä suurta vastatuulta niin energian ja muiden kustannusten noususta, on ala vedonnut, että valtio tukisi osittain alan toimijoita ensi talven aikana. Asiaan vaikuttaa myös alan yritysten

Kuinka yritys voi vähentää energian hinnannousun vaikutuksia?

Energiakatselmus

Energiakatselmus on Suomessa pakollinen suurille yrityksille 4 vuoden välein. Pakollisten energiakatselmusten lisäksi tehdään vapaaehtoisia energiakatselmuksia pk-yrityksille, joiden suorittamista rahallisesti tukee työ- ja elinkeinoministeriö.

Energiakatselmus on tietystä kohteesta tehty analysointi sen energian käytöstä ja kuinka paljon energiaa voi olla säästettävissä. Katselmus voidaan toteuttaa esimerkiksi kohdistuen kiinteistöihin, tai esimerkiksi kokonaisiin kuljetusketjuihin. Esimerkiksi kiinteistön katselmuksessa selvitetään energiankäytön nykytila ja  millä tavalla energiaa olisi mahdollista säästää, sekä millä tavalla yritys pystyisi hyödyntämään uusiutuvaa energiaa toiminnassaan.

Tuotantoprosessit

Valmistavan yrityksen on tärkeää kiinnittää huomiota koko tuotantoprosessiinsa energiatehokkuutta hakiessaan. Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva tarjoaa erityisesti prosessiteollisuuden yrityksille räätälöityä energia-analyysiä. Energia-analyysissä kartoitetaan koko tuotantoprosessin energiansäästömahdollisuudet. Energiasäästöjä on usein mahdollista saada aikaan ilman laajamittaisia investointeja. Tämä on mahdollista usein esimerkiksi järjestelmien ja laitteiden säätämisellä ja toimintatapojen uudelleenorganisoinnilla

Kiinnitä huomiota hukkalämpöön

Iso osa teollisuusyritysten käyttämästä energiasta menee hukkaan hukkalämmön muodossa. Hukkalämmöllä tarkoitetaan tehtaan tuottamaa ylijäämälämpöä, joka usein poistetaan joko ilmaan tai veteen. Hukkaan menevä lämpö olisi kuitenkin mahdollista hyödyntää ohjaamalla se esimerkiksi kaukolämpöverkkoon tai hyödyntämällä sitä oman yrityksen tarpeisiin.

Energiankulutuksen ajoittaminen

Energian hinta vaihtelee voimakkaasti vuorokauden ajan mukaan. Tyypillisesti energian hinta on matalimmillaan yön aikana ja korkeimmillaan aamulla ja illalla, jolloin energiankulutus on huipussaan nostaen sen hintaa. Yrityksen onkin hyvä harkita suorittavansa niin paljon energiankulutuksestaan silloin, kun energianhinta on edullisimmillaan.

”suuremmissa asiakasyrityksissä energiansäästö voi olla vuodessa jopa useita miljoonia euroja.”

Osa yrityksistä harkitseekin energian hinnannousun myötä siirtävänsä tuotantoaan tehtäväksi yöaikaan. Ylen haastattelema Juha Keski-Karhu sähkömyyntiyhtiö Väreestä kertoo, että suuremmissa asiakasyrityksissä energiansäästö voi olla vuodessa jopa useita miljoonia euroja. Esimerkiksi yritykset, joissa suurin osa työstä on automaatiota ja robottien suorittamaa, voidaan tuotannon siirtäminen suorittaa helpommin öisin tehtäväksi.

Toimitilojen koko

Moni yritys saattaa toimia toimitiloissa, jotka ovat sille liian suuret tai toimimattomat. Nykyisillä energianhinnoilla yrityksen on hyvä tarkastella toimitilansa kokoa ja pohtia vastaako se yrityksen nykyisiä tarpeita. Olisiko yrityksen mahdollista vaihtaa pienempään ja energiatehokkaampaan tilaan ja säästää sen avulla energiakustannuksistaan.

Energian hinnannousu osaltaan synkistää talousnäkymiä

Vaikka yrityksen toimiala ei kärsisi suuresti energian hinnannoususta, ei se kuitenkaan välty Suomen ja muun euroalueen kohtaamalta taloudelliselta viilentymiseltä. Yrityksen kysyntää kuitenkin isoilta osin määrittelee maan tai talousalueen yleinen taloudellinen tilanne, joka osoittaa selviä heikkenemisen merkkejä. Talouden heikkenemiseen vaikuttaa korkojen nousun ja muiden kustannusten nousun lisäksi konkreettisesti energian hinnan nousu.

Energian hinnan nousun vaikutukset yrityksille – yhteenveto

Energian hinnannousun vaikutukset yrityksille vaihtelevat voimakkaasti sen mukaan, millä alalla yritys toimii. Suuria vaikutuksia energian hinnannousu on tuonut mm. hotelli ja ravintola-alalle, jossa kiinteistöjen energiakustannukset muodostavat ison osan yritysten kokonaiskuluista. Sen sijaan teollisuus on toistaiseksi pystynyt sopeutumaan verrattain hyvin energian hinnannousuun.

Mahdollisuudet vaikuttaa yrityksen energiankulutukseen ovat moninaiset. Mm. tuotantoprosessien modernisoinnilla ja uudelleensuunnittelulla, hukkalämmön talteenotolla ja energiankulutuksen ajoittamisella yrityksen on mahdollisuus hakea säästöjä energiakuluissaan.

Energian hinnan nousu heikentää voimakkaasti myös koko Euroopan, sekä Suomen talousnäkymiä, jolla on vaikutuksensa kaikkiin yrityksiin. Vaikka yrityksesi ei siis tällä hetkellä kärsisi suoraan energian hinnannoususta, on energiamarkkinoilla tapahtuvista muutoksista hyvä olla kartalla.

Mikäli koet yrityksesi tarvitsevan lyhytaikaista rahoitusta, jonka saa yrityksen käyttöön vuorokauden kuluessa lainan hakemisesta, harkitse kotimaisen yritysrahoittajan CrediNordin vakuudetonta yrityslainaa.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.