Aloittavan yrityksen rahoitus

Credinord

Yleinen, Yritystoiminta

Etusivu » Blogi » Aloittavan yrityksen rahoitus

Toimintaansa aloittelevan yrityksen taival on usein haasteita täynnä ja yksi suurimmista haasteista on riittävän rahoituksen hankkiminen. Haasteellisuus rahoituksessa on yleensä siinä, että yrityksellä on reilusti kuluja, ennen kuin se alkaa saamaan varsinaista tulovirtaa toiminnastaan. Yrityksen on hankittava laitteita, markkinoitava ja turvattava tarvittava pääoman määrä päivittäisen liiketoiminnan pyörittämistä varten. Tämän lisäksi aloittavan yrityksen rahoitus on täynnä monia muita haasteita. Näistä, sekä siitä, kuinka näitä haasteita voidaan ratkoa, kerromme tässä artikkelissa.

Mitä huomioida aloittavan yrityksen rahoituksessa

Yrityslaina aloittavalle yritykselle on usein paljon haasteellisempaa saada verrattuna jo pidempään toimineen yrityksen vastaavasta. Yrityslainaa aloittelevalle yritykselle voi olla vaikeaa saada, koska aloittavalle yrityksellä ei ole osoittaa liiketoimintahistoriaa, eikä näin ollen lukujen kautta osoittaa, kuinka liiketoiminta pyörii käytännössä. Tällöin liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelman rooli korostuu rahoitusta etsiessä. Ne ovat tapa kertoa rahoitusyhtiölle, että toiminta on loppuun asti mietittyä ja myös projektiin liittyvät riskit osataan tunnistaa. Lisää huomioitavista asioista seuraavaksi.

Liiketoimintasuunnitelma

Aloittavan yrityksen rahoitusta haettaessa, nousee liiketoimintasuunnitelma merkittävään rooliin. Koska aloittavalla yrityksellä ei ole vielä osoittaa käytännössä liiketoimintamallinsa toimivuutta pitkässä juoksussa, täytyy tämä osoittaa liiketoimintasuunnitelmalla. Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma antaakin paremmat mahdollisuudet alkuvaiheen rahoitusneuvotteluissa aloittavan yrityksen rahoitusta haettaessa.

”Hyvä liiketoimintasuunnitelma on ennen kaikkea realistinen ja jossa yrittäjä osaa tunnistaa minkälaisia riskejä ja mahdollisuuksia liikeideaan sisältyy.”

Hyvin laaditusta liiketoimintasuunnitelmasta ilmenee muun muassa mikä yrityksen liikeidea on, kuinka se toimii käytännössä, ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita ja minkälaisia riskejä siihen sisältyy. Hyvä liiketoimintasuunnitelma on ennen kaikkea realistinen ja jossa yrittäjä osaa tunnistaa minkälaisia riskejä ja mahdollisuuksia liikeideaan sisältyy.

Rahoitussuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman lisäksi on myös hyvä laatia rahoitussuunnitelma. Rahoitussuunnitelmassa yritys käy läpi esimerkiksi mihin rahoitusta tarvitaan, kuinka paljon ja kuinka pitkäksi aikaa. Siitä käy myös ilmi kuinka paljon toiminnasta on tarkoitus rahoittaa omalla pääomalla ja paljonko vieraalla. Hyvin tehty ja realistinen rahoitussuunnitelma antaa yritykselle merkittävää tukea alkuvaiheen rahoitusneuvotteluissa.

Rahoitussuunnitelman laadinta on tärkeää ulkopuolista rahoitusta haettaessa, mutta tärkeää se on myös yrittäjälle ja perustajille itselleen. Rahoitussuunnitelman laadintaa auttaa tunnistamaan ja hahmottamaan yrityksen rahoitustarpeita paremmin. Tällöin pystytään paremmin arvioimaan, kuinka kannattava liikeidea loppujen lopuksi on.

Aloittavan yrityksen rahoituslähteet

Sekä aloittavien, että jo pidempään toimineiden yritysten pääasiallisen rahoituslähteenä toimii perinteiset pankit. Aloittavalla yrityksen rahoitusta mietittäessä on sillä hyvä olla useita eri rahoituslähteitä. Sillä aloittava yritys harvoin saa pankista kokonaisuudessaan tarvitsemaansa summaa liiketoiminnan aloittamiseen. Usein syynä on esimerkiksi riittämättömät vakuudet, jolloin riski on pankille liian suuri.

”Vaikka aloittavan yrityksen rahoitus on haasteita täynnä on onneksi nykyisin alkuvaiheen yrityksille olemassa monipuolisia rahoitusväyliä.”

Vaikka aloittavan yrityksen rahoitus on haasteita täynnä on onneksi nykyisin alkuvaiheen yrityksille olemassa monipuolisia rahoitusväyliä. Yrityksellä on muun muassa vaihtoehtona hakea julkista rahoitusta esimerkiksi Finnveralta tai Business Finlandilta. Yritys voi myös yrittää löytää toiminnasta kiinnostuneen pääomasijoittajan tai hakea rahoitusta joukkorahoituksen avulla. Vaihtoehtoisesti aloitteleva yritys voi hakea rahoitusta muilta rahoituslaitoksilta, jotka tarjoavat vakuudettomia yrityslainoja. Aloittelevan yrityksen rahoitusta haettaessa, onkin hyvä pitää monia eri vaihtoehtoja auki.

Muita rahoituslähteitä

Yrityksellä on useita muita mahdollisuuksia hakea rahoitusta edellä mainittujen väylien lisäksi. Rahoitusväylän valintaan vaikuttaa useat eri tekijät kuten yrityksen koko ja yhtiömuoto. Mikäli kyseessä on osakeyhtiö, on yrityksellä mahdollisuus järjestää osakeanti, jota kautta kerätä lisää pääomaa yrityksen pyörittämiseen.

Yksi vähemmän tunnettu yrityksen rahoitusmuoto on EU-pohjainen Leader-rahoitus, joka on tarkoitettu erityisesti maaseudulla toimiville yrityksille. Leader-rahoitus voidaan hakea erilaisiin hankkeisiin ja parhaimmillaan Leader-rahoitus voi kattaa 100% projektista.

Yhtenä väylänä toimintansa alkuvaiheessa olevalle yritykselle on hakea rahoitus yksityisiltä pääomasijoittajilta. Pääomasijoittajilta on mahdollista saada rahoitus niin toimintansa vasta aloittanut yritys, kuin myös useamman vuoden toiminut varttuneempi yritys.

Olemme käsitelleet edellä mainittuja rahoitusväyliä tarkemmin artikkelissamme: Osakeanti, Leader-rahoitus ja yksityiset pääomasijoittajat.

Aloittavan yrityksen rahoitustarpeet

Aloittavan yrityksen rahoitustarpeita riittää usein jonoksi asti. Pelkästään perusteellisen liiketoimintasuunnitelman ja rahoitussuunnitelman laadinta voi vaatia ulkopuolista asiantuntija-apua, josta voi jo seurata kustannuksia. Yritykselle on myös pääsääntöisesti hankittava toimitilat, sekä vaadittavat koneet ja laitteistot. Toiminta voi vaatia myös ajoneuvoa tai esimerkiksi verkkokaupan perustamista ja varastotilojen hankkimista.

Yllättävän paljon kustannuksia yritykselle voi aiheuttaa myös kaikki toimintaan liittyvät vakuutukset, sekä muiden lainmukaisten maksujen suorittaminen. Myös markkinointiin olisi oltava kustannuksia, koska harvan yrityksen tuotteelle löytyy valmista kysyntää ilman markkinointia.

”Toiminnan alussa kaikki on kyettävä rahoittamaan, ilman juuri minkäänlaista tulorahoitusta yrityksestä.”

Toiminnan alussa kaikki on kyettävä rahoittamaan, ilman juuri minkäänlaista tulorahoitusta yrityksestä. Rahoitukseen onkin hyödynnettävä usein yrittäjän omia varoja, että ulkopuolista rahoitusta. Monet näistä investoinneista on tehtävä vielä ilman, että yrittäjällä on sataprosenttista varmuutta liikeideansa toimivuudesta pitkässä juoksussa.

Alkuvaiheen yrityksen kohtaamat rahoitushaasteet

Yrityksen rahoitus voi olla haasteellista järjestää, erityisesti mikäli kyseessä on toimintaana aloitteleva yritys. Yrityksellä ei useinkaan ole riittäviä vakuuksia pankkilainaan. Sillä ei myöskään ole osoittaa liiketoimintahistoriaa. Eikä sillä myöskään ole usein juurikaan liikevaihtoa, eikä tulosta. Näistä aloittavan yrityksen rahoitushaasteista lisää seuraavaksi.

  • Riittämättömät vakuudet. Perinteiset pankit vaativat yrityslainoja myönnettäessä käytännössä poikkeuksetta lainalle aina tietyn määrän vakuuksia. Tyypillisin vakuus pienemmällä yrityksellä on yrityksen tai yrityksen omistajan omistama kiinteistö. Haasteena usealle toimintaansa aloittavalle yritykselle on kuitenkin se, että sillä ei ole asettaa lainalle riittäviä vakuuksia, eikä yrittäjällä itsellään ole välttämättä mahdollisuuksia taikka halukkuutta asettaa henkilökohtaista omaisuuttaan yrityksen lainan vakuudeksi. Onneksi markkinoilla on nykyisin toimijoita, jotka tarjoavat yrityksille mahdollisuuden saada lainaa ilman reaalivakuuksia. Esimerkiksi CrediNord tarjoaa vakuudetonta yrityslainaa 250 000 euroon saakka.
  • Ei liiketoimintahistoriaa. Yritys nähdään haluttavampana ja uskottavampana neuvottelukumppanina rahoituslaitosten silmissä, kun sillä on osoittaa historiaa liiketoiminnastaan. Historia kertoo jatkuvuudesta ja sen avulla voidaan myös osoittaa, kuinka liiketoiminta on ollut kannattavaa ja että yrityksellä on vahva asiakaskunta. Uudella yrityksellä ei tätä mahdollisuutta kuitenkaan ole. Tällöin liiketoimintasuunnitelman rooli korostuu, koska yrityksen on sen avulla osoitettava liikeideansa toimivuus teorian tasolla.
  • Vähäinen liikevaihto ja tulos. Monesti pankeilla ja rahoituslaitoksilla on yrityslainan kriteerinä vaadittu liikevaihto tai tulos. Liikevaihto ja tulos ovat muutoinkin yksiä avainluvuista rahoituslaitosten arvioidessa kuinka paljon yritykselle voidaan myöntää lainaa. Koska alkuvaiheen yrityksellä liikevaihtoa, eikä tulosta juurikaan ole, asettaa se omat haasteensa rahoituksen hakemiseen. Nykyisin osa rahoituslaitoksista tarjoaa kuitenkin lainaa hyvinkin pientä liikevaihtoa tekeville yrityksille. Esimerkiksi CrediNordin vakuudettoman yrityslainan liikevaihdon kriteerinä on ainoastaan 15 000 € vuodessa.

Aloittavan yrityksen rahoitus – yhteenveto

Toimintaansa aloittavilla yrityksillä riittää usein haasteita vaikka muille jakaa, eikä rahoitus ole poikkeus. Suurimpia haasteita toimintaansa aloittelevilla yrityksillä on suuri rahoitustarve, ennen kuin se pystyy rahoittamaan toimintaansa omalla kassavirrallaan. Toinen haaste on rahoituksen hankkiminen ilman pidempää liiketoimintahistoriaa ja riittäviä vakuuksia.

Yrityksillä on kuitenkin onneksi mahdollisuuksia hankkia rahoitusta, vaikka toiminta olisikin alkuvaiheessa. On mahdollisuus hakea julkista rahoitusta esimerkiksi Finnveran tai Business Finlandin kautta, taikka esimerkiksi vakuudetonta yrityslainaa.

Vinkki: Mikäli kaipaat yritystoimintaa aloitellessasi vinkkejä yrityksen kirjanpitoon liittyen, käy tutustumassa artikkeliimme: Yrityksen kirjanpito.

CrediNordin vakuudeton yrityslaina vaihtoehtona alkuvaiheen yritykselle

Koska monella toimintansa alkuvaiheessa olevalla yrityksellä ei ole antaa riittäviä vakuuksia lainan saamiseksi, on CrediNordin vakuudeton yrityslaina tällöin yksi erinomainen vaihtoehto yritykselle. Yrityslainaan ei vaadita vakuuksia, vaan se perustuu henkilötakaukseen. Vakuudettoman vuoksi lainaprosessi on myös reilusti nopeampi verrattuna perinteiseen vakuudelliseen pankkilainaan.

Näin saat CrediNordin yrityslainan yrityksen käyttöön

CrediNordin vakuudettoman yrityslainan hakeminen tapahtuu täyttämällä lainahakemuksen kotisivujemme kautta. Hakemuksen täyttäminen vie kokonaisuudessaan noin minuutin. Hakemuksessa yritys kertoo kuinka paljon lainaa se on hakemassa ja kuinka pitkälle ajalle, lainan käyttötarkoituksen, sekä yrityksen ja takaajan perustiedot. Yritys saa vastauksen hakemukseen arkisin tunnin sisällä hakemuksen lähettämisestä.

Tiimimme käsittelee hakemuksen ja tekee arvion yrityksestä, jonka pohjalta yritykselle tehdään lainatarjous. Yritys saa linkin lainatarjoukseensa sähköpostilla. Mikäli yritys on tyytyväinen saamaansa lainatarjoukseen, pystyy se allekirjoittamaan sopimuksen sähköisesti. Sopimuksen allekirjoittamisen ja pankkitilin vahvistamisen jälkeen, lähetämme välittömästi rahat yritystä kohti. Usein rahat ovat matkalla yritykselle jo saman päivän aikana lainan hakemisesta.

Kuinka CrediNordin vakuudettoman yrityslainan kulut muodostuvat

CrediNordin yrityslainan perustuu kiinteään kuukausikuluun. Kaikki lainaan liittyvät kulut sisältyvät yhteen kuluun. Emme siis peri erikseen avausmaksuja, tilinhallintakuluja, emmekä muita piilokuluja yritykseltä. Kun tarvitset luotettavaa kumppania yritysrahoitukseen, valitse CrediNord.

Credinord logo

Credinord toimii apunasi kun haluat lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Olemme auttaneet lainatarjouksien löytämisessä jo vuodesta 2019 alkaen

Kauttamme saat lainatarjouksen useammalta pankilta ja rahoituslaitokselta, jotta löydät parhaan lainan juuri sinun tarpeisiisi.